2
JE men poeki re omail ri at akan iran atail Kaun Iejuj Krijtuj a pan kotin pwarado, o atail pan peukedalan i, Komail der wukiwuk jili o der wapon kida nen eu, de kajoi pot, de kijin likau, me dene kit kadar won komail, me dene ran en Kaun o mier. Jota amen en kotau komail la ni meakot. Pwe ran o jota pan pwarado, lao wiawia en maj more wei jan, o aramaj en dip janjal la, nain me jued. Me pan palian meakaroj o kajapwilada pein i, en ileila jan karoj, me udan Kot de men kaudok kan, A pan mondi nan tanpaj en Kot o mome on pein i Kot. Komail jota tamanda ni ai mimi re omail, i katiti on komail mepukat? Ari met komail ajaer, me meakot mia, me kin kapwandela a pan pwarado. A rir en japun kan ap mur pwaida met. Ari jo, a mimieta me kin kapwandela, lao a pan poioki wei jan; I anjau me likin kapun o pan janjaleda, me Kaun Iejuj pan kotin kame kila an en jilan i, o kawe kila linan en a pan pwarado. I me pan pwara kido mana en Jatan, ianaki manaman o kilel akai o kapuriam ni likam kai. 10 O ianaki widin en japun karoj on irail, me pan lokidokila, pwe re kan limpok on melel, pwe ren dorela. 11 I me Kot kotin mueid on irail ni manaman jued eu men kapin ir ada, pwe ren kamelele likam. 12 Pwe karoj pan pakadeikada me jo kamelele majan melel, a me mauki me japun. 13 A mak eta, jen danke Kot anjau karoj pweki komail, ri ai kompok kan, o pwe jan nin tapi o Kot me kotin pila kidar komail on maur potopot ni jaraui la pan Nen o ni pojon melel o. 14 Pwe on mepukat a kotin molipei komail er pan at ronamau, pwe komail en pwaij aneki linan en atail Kaun Iejuj Krijtuj. 15 Ari ri at akan, tenedi on o apwali padak, me komail padakkier, ma jan ni kajoi de at kijin likau. 16 A pein atail Kaun Iejuj Krijtuj o Kot o Jam atail, me pok on kitail o kupura don kitail kamait joutuk o kapor mau pan mak, 17 I en kamaitala monion omail, o katini komail on ni wiawia mau karoj o padak.