3
ARI ri at akan, komail kapakapa kin kit, pwe majan en Kaun o en pwaida o linanla duen a wiauier re omail. O pwe kit en japedokala jan aramaj jolelapok kan; pwe pojon kaidin pwaij en aramaj karoj. A Kaun o me melel, me pan katene komail o nikid jan ni me jued. Je kaporoporeki Kaun o re omail, me komail kin dadaurata o pan wiada, me je kakaliki on komail er. A Kaun o en kotin wiawia monion omial, pwe komail en direki limpok en Kot o kanonama en Krijtuj. Ri ai kan, je kakaliki on komail ni mar en atail Kaun Iejuj Krijtuj, me komail en muei jan jaulan karoj, me kin dadaurata padak, me komail roner jan kit. Pwe komail aja duen idedauen kit, pwe kit jota wiadar japun nan pun omail. O je jota ale jan amen kan at mana, ap jota pwaipwai, pwe je dodok apwal ni pon o ni ran, pwe jen der katoutouki amen komail. A kaidin pwe a jota muei on kit, a pwe jen wia kin kit kilel en me komail en alale jan. 10 Pwe ni at mimi re omail, iet me je kakaliki on komail, meamen me kan wia dodok, a pil jota pan mana. 11 Pwe je roner, me akai mi re omail, me kin weweid ni mejued ni ar jolar kin dodok, a re apwali kijin tiak mal. 12 Ari, irail me due met, je indai on o panaui irail, pan Kaun Iejuj Krijtuj, me irail en dodok, o nennenla o tunole pein kan ar mana. 13 A komail, ri ai kan, der panki omail wiawia mau. 14 A ma amen kan oke at padak nan kijin likau et, I me komail en kileledi, o komail der apwali i, pwe I en namenokela. 15 A komail der wiaki I imwintiti amen, a jaueja I duata ri omail amen. 16 A Kaun en popol en pein kotiti on komail popol anjau karoj o ni jon karoj! Kaun o en kotikot re omail karoj! 17 Nai Pauluj ranamau ni manin pa i, me kijin likau karoj kilelekidi, iduen ai intin. 18 Mak en atail Kaun Ieju Krijtuj en mi re omail karoj!