3
KILAN jon en limpok lapalap, me Jam kotiki don kitail er, pwe kitail en adane kila jeri en Kot, ari, iei kitail. I me jappa jaja kin kitail, pwe re kin jaja i. Kompok kan, kitail ari jeri en Kot, ap jaikenta janjal, da me kitail pan wiala. Ari jo, kitail aja, ni a pwarado, kitail pan duäla i, pwe kitail pan kilan i ni udan mom a. O amen amen, me kaporopor due met, a en kamakelekele pein i duen i me makelekel. Amen amen me kin wia dip, pil kin palian kapun, pwe iei dip palian kapun. O komail aja, i me a pwarado, pwen lapwada dip akan. A dip jota kin mi re a. Meamen, me pot re a, jota kin wia dip; meamen wia dip, jota kilan i o jota dedeki. Jama ko, kalaka, pwe amen de kajapuna komail. Me kin wia pun, nan i me pun amen, due i me pun. Me kin wia dip, i nain tewil, pwe tewil me wia dip jan ni tapi o. I me Japwilim en Kot kotin pwarado, pwen kawela wiawia en tewil. Meamen me ipwi jan Kot, jota kin wia dip, pwe war a mi re a, o a jo kak wia dip, pwe a ipwi jan ren Kot. 10 I me jeri en Kot o jeri en tewil janjale kida, me jo wia me pun, i me jo jan ren Kot, o me jo pok on ri a. 11 Pwe iet padak, me komail roner jan ni tapi o, kitail en pokepoke pena. 12 Kaidin due Kain, me udan me jued amen, ap kamela ri a. Ari, menda a kamela i? Aki a wiawia me jued, a en ri a me pun. 13 Ri ai ko, der puriamuiki, ma men jappa kin tata kin komail. 14 Kitail aja, me kitail daulier mela, ap ko on maur, pwe kitail kin pok on ri atail akan. Ari, me jo limpok, pan mimieta nan mela. 15 Meamen, me kin tata ki ri a, nan i me kamela men. A komail aja, maur joutuk jota kin mi ren me kamela men. 16 I me kitail diar kida limpok. A kotiki wei maur pweki kitail; kitail ari pwaipwandeki maur atail on ri atail akan. 17 Meamen me muei met ap kilan ri a dupokala, ap jota jauaja i, iaduen limpok en Kot pan kak mi re a? 18 Jama ko, kitail der pok pena ni lokaia ta o lo, a ni wiawia o melel pot. 19 I me kitail pan ajaki, me kitail kijan melel, o kainjenemauiela monion atail re a, 20 Pwe ma monion atail kadeikada kitail, nan Kot me lapa jan monion atail o lelapokki meakan karoj. 21 Kompok kan, ma monion atail jo kadeikada kitail, nan kitail aima on Kot. 22 O meakot kitail poeki re a, kitail pan tunole jan i, pwe kitail nekinekid a kujoned akan, o wiada meakan, me a kin pole kila. 23 Ietet a kujoned: Kitail en pojon mar en japwilim a Ol Iejuj Krijtuj, o poke pena, duen a kotiki on kitail kujoned o. 24 A me kin nekinekid a kujoned akan, pan pot re a, o i pan kotikot re a; o iet me kitail ajaki, a kotikot re atail: Nen o, me a kupurai don kitail er.