EN PAULUJ A KIJIN LIKAU ON
MEN ROM.
1
PAULUJ ladun Iejuj Krijtuj men, me paeker, en wiala wanporon amen, me katoror on papa ronamau en Kot, Me a kotin kopekidor japwilim a jaukop akan nan kijin likau jaraui kan. Duen japwilim a Ol me kijan kadaudok en Dawid ni tiak en puli uduk, O me kadede kidar, me a Japwilim en Kot a manaman, duen a kotin iajadar jan ren me melar akan ki Nen jaraui, Iejuj Krijtuj atail Kaun, Me kit ale janer mak o koa en wanporon, pwen padaki on men liki kan karoj ni mar a, pwe irail en pojon o peik, Pwe komail pil kijan irail, me paaeker don Iejuj Krijtuj. Komail karoj kompoke pan Kot, me paeker me jaraui kan, me mimi Rom mak o popol jan ren Kot Jam atail o Kaun Iejuj Krijtuj en mi re omail! let kaieu, i kin kapina ai Kot ki Iejuj Krijtuj pweki komail karoj; pwe omail pojon me kalok jili lel penan jap karoj. Pwe Kot, me i kin papa on ni nen i ni ai padapadaki wei ronamau en japwilim a Ol, me jaunkadede pai, me i kin tamataman kin komail anjau karoj, nidinid ni ai kapakap akan. 10 Nidinideki anjau karoj, ma I jota pan kak pwarala re omail, ma iduen kupur en Kot. 11 Pwe i inon ion udial komail, pwe i en katunole kin komail ekij pwaij nenin, pwe komail en tinainda. 12 Pwe i en kajarloleid re omail, pweki atail pojon ta ieu. 13 Ari, ri ai ol akan, i jota men, me komail en jaja duen ai kileledier pan pak toto, en pwar won komail, ap jaik pijoki on, pwen diar ekij wan ai dodok re omail, dueta ren wei tei kan. 14 Pwe nai me pwaipwand on men Krik o men liki kan, o on me lolekon o me jo lolekon kan. 15 Pwe duen a pan kak pai, i men pil padaki on komail men Rom ronamau. 16 Pwe i jota kin namenok ki ronamau, pwe i manaman en Kot, me kin kamaurela me pojon akan karoj, Juj oko maj, ap pil men Krik. 17 Pwe i me kin kajanjaleda pun en Kot, me kin pwili jan pojon, pwen pojon duen a intinidier: Me pun o pan memaureki pojon; 18 Pwe onion en Kot pan janjaleda jan nanlan on me doo jan Kot akan o me japun en aramaj akan, me kin kawela melel ni arail japun. 19 Pwe duen me pwarada jan ren Kot me janjal on irail, pwe Kot me kotin kajanjale on irail, 20 Pwe meakan me jo janjal duen i, iet akan, a manaman joutuk o pil duen a udan Kot jan ni anjaun jappa wiauier, kin janjal kida japwilim a dodok kan, pwe jolar pekid parail, 21 Pweki irail ajadar Kot, a re jota wauneki i duen me kon on Kot pil jota majak tol a, a re aklemai on i, monion japun arail ap rotorotalar. 22 Irail akereki pein irail ap lamponlar. 23 Irail kawukilar linan en Kot me jo kak mor pajan, on mom en aramaj me kin mor pajan o mom en manpir akai, o man aluki pa, o man korop akan. 24 I me Kot kotin mueide kila irail, en inon ion kajaminlar monion arail ni ar kajautela pein war arail nan pun arail, 25 Me kawukila melel en Kot on likam, ap poni o papa on dipijou mon Jaun wia meakaroj, me iajanai potepoteta amen. 26 Nan i me Kot mueidela kin ir on inon jued akan, en lel on arail li akan, en wuki jan ira ’rail, kaokaoe ira rail. 27 Pil dueta ol akan liki jan iran li, ap kalel nan pun arail; ol ajada ol, me jo kon, ap pein kapokala nan war arail manidi en ar wiawia kan. 28 Nan duen irail kan kataman on Kot, Kot ap mueidalan irail, en kapitakaila kamom on wia meakan me jued, 29 Me dir en japun karoj, morjued, norok kapwa, jempok, dir en peirin, lolap, akamai, widin, weid, lidu monin, 30 Pil en pan moli, likinekine, kajenta Kot, kan kapunlol, aklapalap, ponmajo, me kin diar me jued akan, jo oke jam ar o in ar, 31 Lampon, inaujopoujok, jempok, jomak. 32 Re aja duen kapun pun en Kot, me kin wia mepukat, pan mau on mela, a kaidin i eta, pwe re pil kin perenki irail, me kin wia mepukat.