2
NAN i jota pakid pa om, aramaj amen koe, amen amen me kin kadeikada, pwe ni om kadeikada amen, pein koe me koe kin kariala, pwe koe me kin kadeikada, kin wiawia me dueta. A kitail ajaer, me kadeik en Kot me melel on ir, me kin wiada mepukat. A dadue aramaj amen koe me kin kadeikada, me kin wiewia mepukat, ap wiada dueta, koe kiki on, me koe pan piti jan kadeik en Kot? De koe mamaleki kalanan en Kot japan, o a kanonama o papadake; koe jota aja, me kalanan en Kot kamaterok uk alan kalula? A koe ni monion om me katiwo o kakaluak, me koe ki penan uk onion on ni ran en onion o kajanjal pan kadeik pun en Kot, Me pan kotia depuk on amen amen duen a wiawia kan. Irail me kin dadaurata ni ar wiawia mau kan o linan, o indand, o me jo kin mor pajan, maur joutuk. A kamekam o wairok on irail me katiwo o jo oke melel, a me kin oke japun. O kanaudok o kalokolok on aramaj karoj, me wiadar jued, maj on Juj akan ap lel on men Krik. 10 A linan, o wau, o popol on amen amen, me kin wia mau, maj on Juj akan o pil on men Krik. 11 Pwe Kot jota kin lipilipil aramaj amen. 12 Pwe karoj me wiada diplikin kapun, pan lokidokila likin kapun, pil karoj, me aja kapun, ap wiada dip, pan pakadeikada pan kapun. 13 Pwe kaidin me roneron kapun kan pahn pun kila mon Kot, a me kin anada kapun pan pun kila. 14 Pwe ma men liki, me jota arail kapun, ap pil wiawia tiak en kapun jan nan pein irail, iei me irail, me jota arail kapun pein kapun arail. 15 Me kin kajanjaleda wiawia en kapun me intinidier nan monion arail, i me injen arail pil kadedeki o ar lamalam, me irail jakara kida de kalole mau ki nan pun arail. 16 Lao ran o, me Kot pan kotiki on Iejuj en kadeikada dip okiok kan ren aramaj akan, duen ai ronamau. 17 A ma koe adaneki Juj amen, me kin liki kapun o juaiki Kot, 18 O ajada kupur a, o koe pun kila lamalam, ni om padapadaki jan nan kapun, 19 Koe me lameda, me koe itar on, en kalua wei me majkun akan, o kamarain pan me rotorot akan, 20 O jaunkaian pan me lampon kan, o jaunpadak en kijin jeri kan, me aja tiak en lolekon o melel en kapun. 21 Ari, koe kin kawewe on amen, ap jota kin kawewe on pein uk, o koe kin padaki me ren der pirap, a koe kin pirap; 22 Koe kin inda, me aramaj ender kamal, a koe kin kamal? Koe kin juedeki dikedik en ani mal akan, a koe kin pirap me japwilim en Kot? 23 Koe kin juaiki kapun, a koe kin kijan Kot waui ni om tiakedi kapun? 24 Pwe mar en Kot kin mamale kila komail ren men liki kan, duen a intinidier. 25 Pwe jirkomjaij me mau, ma koe aneda kapun; a ma koe tiakedi kapun, om jirkomjaij pan jojirkomjaij. 26 Nan i, me jojirkomjaij, anada pun en kapun, daduen a jojirkomjaij jo pan wadok on i jirkomjaij? 27 Ari, ma me udan jojirkomjaij akan pan kapwaiada kapun, re jota pan kadeik uk ada? Pwe koe kin mi pan kijin likau o jirkomjaij, ap tiakedi kapun o. 28 Pwe kaidin i Juj amen, ma pali liki ta, o pil kaidin i jirkomjaij, me jirkomjaij liki nan uduk eta. 29 A i Juj amen, me Juj en lole, o i jirkomjaij, me mi nan monion i, ni nen e, a kaidin ni intin; me a kapinepa jota mi ren aramaj akan pwe ren Kot.