3
ARI, da me Juj akan paieki mon me tei kan de da kadepan jirkomjaij? O me toto, ni jon karoj; iet kaieu: Majan en Kot akan kanikid on irail. A ma akai jopojon a pil menda? Pwe ar jopojon pan kak kawela kalanan en Kot? O jo! Pwe Kot udan melel, a aramaj karoj me likam duen a intinidier: Ir eta me pun ni ar majan akan, o komui pan kotin poedi ni ar pakadeikada. A ma atail japun kaindinda pun en Kot, da me kitail en inda? Dadue, Kot me pil japun, pweki a kotin onion kida? I kin lokaia ni tiak en aramaj. O jo! Pwe ma iduen, Kot pan kak kadeikada jappa? Pwe ma melel en Kot pwai kida ai likam kan, pwen kalinanada i, menda i pan pakadeikada, dene dipan amen nai? A jo mau on duen at indand jued, pwe akai kin inda, me dene kit kin padaki wei: Kitail en wiada me jued, pwen kareda me mau? Nan arail kalokolok me pun. Iaduen atail pai mau jan arail? Kaidin, pwe je kadededar, me Juj o men Krik karoj mi pan dip, 10 Duen a intinidier: Jota me pun amen, jota amen. 11 Jota me lolekon amen, jota me kin rapaki Kot. 12 Karoj me japunlar, irail wiaki eu mamalar, jota meamen, me kin wiada me mau, jota amen. 13 Tapin wor arail me rajon joujou eu, me jaikenta jarep pena, lo arail me re liliapaki, wini en kamela mimi ni oton ni arail; 14 Au ar me dir en lalaue o katik, 15 Na arail me marara on kamela aramaj; 16 Nan al arail me dir en jued omauk; 17 A al en popol me re jaja; 18 Re jota kin majak Kot. 19 A kitail ajaer, me kapun o lolok on, me kin papa kapun pwe au karoj en japaimokid o jappa pon lodi on kadeik en Kot. 20 Ari mon Kot jota uduk me pan pun kila a wiawia kapun, pwe kapun me dip kadiarokidar; 21 A anjau wet pun en Kot janjaledar likin kapun o kadedekidar kapun o jaukop akan. 22 A pun en Kot me pwili jan pojon Iejuj Krijtuj, ap lel on karoj me pojon. 23 Pwe jota lipilipil, karoj me wiadar dip o jota kak konodi linan en Kot. 24 Irail pan pun kila a mak japan, pweki en Krijtuj Iejuj a kotin dore kitail lar, 25 Me Kot kotin kajanjaledar ni wiala mol en kalanan ni pojon nt’a, pwen kajanjaleda a pun nia kotin lapwada dip en maj akan, miier pan papadake en Kot. 26 A anjau wet a kotin kadededa a pun. Ieteten, me pein i me pun, ap pan kotin kapunala Karoj me pojon Iejuj. 27 Ari, ia men juaiki? A lokidokilar! Ren kapun da? En wiawia kan? Kaidin, a ren kapun en pojon. 28 Ari, iet me je inda: Aramaj en pun kila pojon a kaidin wiawia en kapun kan. 29 De Kot en men Juj akan arail Kot eta? Kaidin pil Kot en men liki kan? Ei melel, pil en men liki! 30 Ari, Kot me ta men, me kin kapun kila me jirkomjaij akan pweki pojon, pil jojirkomjaij akan pweki pojon. 31 laduen, kitail kin tiakedi kapun pweki pojon? O jo! pwe kitail kin kapwaiada kapun o.