4
ARI da me kitail en inda duen Apraam jam atail ni pali uduk, da me a diaradar? Pwe ma Apraam pun kilar a wiawia kan, nan a men juaiki mia, a kaidin mon Kot. Pwe da me kijin likau majanier? Apraam pojon Kot, o i me wadok on i kapuna pa. A me kin keleki a wiawia kan, nan pwain a pan wad on i nin tiak en kujoned a kaidin ni mak. A me jota kin keleki a wiawia kan, ap pojon i, me kin kapunala me doo jan Kot akan, nan a pojon me wadok on i kapuna pa i. Duen Dawid kapaiaki aramaj amen, me Kot kotin kapunala likin a wiawia kan: Meid pai, me ar japun kan lapwadar, o me dip ar akan pwaipwaidier! Meid pai ol o, me Kaun o jolar pan kapokoki on dip a! Ari, me jirkomjaij eta, me pai wet kin ko on, de a pil itar on me jojirkomjaij? Pwe kit me indada: En Apraam a pojon me wadok on i kapune pa. 10 Ari, iaduen a wadok on i? Ni a jirkomjaijelar de ni a jojirkomjaijelar? Kaidin ni jirkomjaij, pwe ni a jojirkomjaij. 11 A a aleer kilel en jirkomjaij, men kadede a pun kilar pojon, me a anekier ni a jojirkomjaij, pwen wiala jam en me pojon ap jojirkomjaij akan karoj, pwe pun wet en pil wadok on irail. 12 O pil wiala jam en me jirkomjaij akan. A kaidin arail me jirkomjaij akan eta, pwe pil en irail, me aluki pojon ota, me mi ren jam atail Apraam ni a jojirkomjaij. 13 Pwe kaidin ki kapun o me Apraam o kadaudok a aleer inau o, me a pan jojoki jappa, a ki pojon pun. 14 Pwe ma irail, me men kapwaiada kapun o, pan ale jojo, nan pojon me mal kot, o inau olar. 15 Pwe kapun o kin kareda onion, pwe ma jota kapun, a pil jota japun. 16 I me pun pan tapi jan ni pojon, pwe karoj en tapi jan mak; o inau on kadaudok o en teneten. A kaidin ir eta, me mi pan kapun o, pwe pil karoj, me mi pan pojon en Apraam, me jam en kitail karoj. 17 Duen a intinidier: I wia kin uk alar jam en wein jappa toto mon Kot, me a pojon me kin kamaureda me melar akan o molipei ir, me jaikenta mia, pwen miala. 18 I me pojon, ap jota kaporopor mia, pwen wiala jam en wein jappa toto, duen a lokido: Nan iduen kadaudok om. 19 Ap jota luetalar ni a pojon o jo lamelame, me war a melar, pwe a koren ion jaunpar epuki; pil jota lamelame war en Jara a melar. 20 Pwe a jota peikajaleki inau en Kot ki jopojon, a a kakairida ni pojon, o i me a kin kapinaki Kot. 21 A aja melelia, me i kotin inauki on i, a pan kotin kapwaiada. 22 Nan i wadok on i kapuna pa. 23 Mepukat jota intinidier pweki i eta, me a wadok on i mepukat, 24 A pil pweki kitail, me a pan wadok on, ma kitail pan pojon i, me kotin kaiajadar Iejuj atail Kaun jan ren me melar akan. 25 Pwe i me panalar pweki dip atail, o a kotin iajadar pwen kapun patail.