10
RI ai kan, inon en monion i, o ai nidinid kin irail on Kot pan dore ir ala. Pwe nai kadede parail me re kin nantion Kot ap jaja tiak. Pwe re jaja pun en Kot, ap jojon kapwaiada pein arail pun ap jota duki on pun en Kot. Pwe Krijtuj kaimwijok pan kapun o; karoj me pojon en pun kila. Pwe Mojej majanier duen pun en me pwili jan kapun o: Aramaj o, me kapwaiada jon pukat, a pan maur kila. A iet me pun, me pwili jan pojon, kin inda: Der inda nan monion om: Ij me pan daudala nanlan? let wewe: En wadido Krijtuj. De ij me pan daudi waja lol? let wewe: En wadado Krijtuj jan ren me melar akan. A da me a kin inda? Majan me koren ion uk, a kin mi nan au om o nan monion om; iei majan en pojon, me je kin padaki wei. Pwe ma koe pan kadedeki au om Iejuj, me i me Kaun, ap pojon nan monion om, me Kot Kotin kaiajadar i jan ren me melar akan, koe ap pan doro kila. 10 Pwe pojon kin tapi jan nan monion o, pwen pun kila, o kadede kin tapi jan nan au o, pwen maurkila. 11 Pwe kijin likau me majan i: Amen amen me pan pojon i, jota pan joredi. 12 Pwe jota irair eu nan pun en men Juj o men Krik, pwe Kaun en irail karoj me ta men, me dir en kalanan on karoj, me kin likwir on i; 13 Pwe amen amen me likwir on mar en Kaun o pan dore kila. 14 A iaduen, irail pan likwirlan i, me irail jota pojon? A iaduen, irail pan kak pojon i, me re jaikenta ron? A iaduen irail pan kak ron, ma jota jaunpadak? 15 A iaduen, irail pan kak padaki wei, ma re jota pan pakadarala? Duen a intinidier: Meid pai na en me padaki ronamau en popol, me padaki ronamau en me mau kan! 16 A kaidin karoj me peiki on ronamau. Pwe Iejaia majani: Main, ij me kamelele at padak? 17 Ari, pojon kin pwili jan padak, a padak kin pwili jan majan en Kot. 18 A nai me inda: Irail jota ronadar? O ei! Pwe nil arail leler jap karoj, o ar padak lel on irair en jappa. 19 A nai me inda: Ijrael jota wewekier? Pwe iet kaieu, me Mojej majani: I pan kajarowei kin komail, me kaidin nai aramaj, o I pan kamakara kin komail aramaj pweipwei kan. 20 A Iejaia kelail majani: Nai me kadiarokada jan ren me jota rapakin ia, o Nai me pwara don, me jota idok ia. 21 A kotin majani duen Ijrael: Kaukaule I kapawei pa i kat on aramaj katiwo o kanudi kan.