11
ARI, iet me i men inda: Kot kalikalar japwilim a kan? O jo! Pwe nai pil kijan men Ijrael, o kadaudok en Apraam, o kainok en Peniamin. Kot jota kalikalar japwilim a kan, me a kotin piladar maj o. De komail jota aja, da me kijin likau majanier duen Eliaj ni a kadipa men Ijrael mon Kot majani: Main, irail kamelar japwilim ar jaukop akan, o karonk pajan japwilim ar pei jaraui kan, a nai ta me lua, a irail pil rapakin ia, pwen kame ia la. A da me Kot kotin japenki i? Nai me kanikidi on ia ol ijikid me jo kelepuki on Paal. Nan iduen anjau wet: Luan me piladar akan mia pweki mak en Kot. A ma pweki mak, nan kaidin pweki wiawia kan; pwe ma iduen, mak jolar pan mak. Ari, iaduen mepukat? Me men Ijrael raparapaki, re jota diaradar, a me piladar akan diaradar, a me tei kan kapitakailar. Duen a intinidier: Kot kotiki on irail nen en men mair, o por en maj akan, pwe ren der kilan waja, o jalon akan, pwe ren der ron waja lao lel ran wet. O Dawid majani: Arail tepel en wiala injar parail, o litip arail, o kapup parail, o karia parail. 10 Maj arail en rotorotala, pwe ren der kilan waja, o irail en kakoj pena kokolata. 11 Ari, iet me i men inda: Irail dipikelekel pwen pupedi? O jo! A pweki arail pupedi, en id kamaurela men liki kan, pwen kapopot kin irail do. 12 Ari, ma arail pupedi id pai on jappa, a arail momalar id pai on men liki kan, ia wan pai, ma irail karoj pan japaledo! 13 Pwe men liki komail, me i men padaki on, pwe nai wanporon en men liki kan, i men kaindinda ai dodok. 14 Pwe ma i kak on, i pan kainon irail, me kit eu ni pali uduk pwe akai re ’rail en dorela. 15 Pwe ma arail kalikilar id kalamalam maula jappa, arail kajapaledo jo pan kamaurela jan ren me melar akan? 16 A ma kalap me jaraui, plaua amaj pil pan jaraui; o ma kalaua me jaraui, ra kan pil pan dueta; 17 A ma ra kai tapenok jan, a koe ni om woj mal id peuj ion, ap ian nim pil en tuka o ian maurki kalaua, 18 Koe ap der juaiki on ra kan! A ma koe juaiki on irail, kaidin koe me kin wa kalaua, a kalaua kin wa uk. 19 Koe ap pan indada: Ra kan tapenok wei jan, pwe i en id peuj on. 20 Me pun; jopojon, me re tapenok kilar, a pojon, me koe maur kila, koe der aklapalap a majak! 21 Pwe ma Kot kotin muei jan udan ra kan, kalaka, pwe ele a pil pan muei jan uk! 22 Ari, kilan kalanan o onion en Kot; onion on irail, me jalonalar, a kalanan on uk, ma koe pan dadaurata a kalanan, a ma jo, koe pil pan tapenok jan. 23 A pil irail, ma irail jota pan mimieta ni arail jopojon, re ap pan peuj japal, pwe Kot kotin kak on kapure irail do. 24 Pwe ma koe lepuk jan ni tuka olip mal, ap peuj japal on tuka olip mau, a iaduen udan ra mau kan, re jota pan kak pur on udan ar tuka? 25 Ri ai kan, i men, komail en lelapok ki kaponepon wet, pwe komail de aklolekon, duen apali en Ijrael me kapitakailar, lao lel anjaun irail me pilipildar ren men liki kan pwarador. 26 Men Ijrael karoj ap pan maureda, duen a intinidier: Amen pan kotido jan Jion, me pan kawela karoj me doo jan Kot akan ren Iakop. 27 Pwe iet ai inau on irail, i lao lapwa jan irail dip arail akan. 28 Iran ronamau irail me imwintiti pweki komail, a iran lipilipil irail me kompokepa kan pweki jam akan. 29 Pwe Kot jota kin kalukila a pai en mak akan de me a kotin piladar. 30 O duen komail, me pil jota pojon Kot maj o, a met komail aleer mak, pweki arail jopojon. 31 Iduen irail me jota pojon mak, me komail diaradar, iei me re pil jota diaradar mak en Kot. 32 Pwe Kot me kotin kapata pena irail karoj ni jopojon, pwen mak pena on karoj. 33 O meid laud erpit en Kot o a kotin mani meakaroj, jota me kak weweki a kadeik kan, de pameda al en a wiawia kan! 34 Pwe ij me ajaer kupur en Kaun o, de ij me padaki on i meakot? 35 De ij me ki on i meakot, pwen depuk on i? 36 Pwe meakaroj tapi jan re a, o mia pweki i, o wiai on i, linan en ko on i kokolata! Amen.