13
AMEN amen en upa kaun akan, me kin poe irail edi, pwe jota kaun akan me jota jan ren Kot, a waja kaun akan mia, nan irail me ren Kot. Ari, me pan katiwo on kaun akan kin katiwo on kujoned en Kot, a me katiwo kan, pan lodi on kapun. Pwe jaupeidi kan jota kin kamajakki, me kin wia mau, pwe me kin wia me jued. A ma koe jota men majak kaun akan, en wiada me mau, koe ap pan indandeki pa ’rail. Pwe a papan Kot o iei me mau on uk, a ma koe wia me jued, majak, pwe a jota kin wa mal kodlaj. Pwe a papan Kot o, pwen kame me wia jued. lei me komail en peiki on, a kaidin pweki kamekam a pweki injen omail. Iei me komail pil wiai on nopwei, pwe irail me papan Kot, me kin kaukaule papa wet. Komail ari kapunala omail pwaipwand on amen amen! Takjij on me takjij kin wiaui on, nopwei on me nopwei kin wiaui on; majak, me majak kin ko on; ki on wau, me wau kin ko on. Der pwaipwandeki meakot on amen; iet eta: Omail limpok pena, pwe me kin pok on amen, kin kapwaiada kapun o. Pwe iet akan: Koe der kamal! Koe der kamela aramaj! Koe der pirap! Koe der norok! o ma pil eu kujoned mia, iet orlepa: Koe en pok on men imp om due pein uk! 10 Limpok jota kin wia jued on men imp a. Ari, limpok audepan kapun. 11 O pil met: Kitail en dedeki duen anjau o, pwe auer leler, me kitail en pirida jan mair, pwe anjaun atail dorela me koren jan ni tapin atail pojon. 12 Ponpon daulier, a ran me korendor. Kitail en pwilikidi wiawian rotorot akan, ap ale tatan marain. 13 Kitail en kekeid ni tiak mau, pwe ni ran; der kaped en mana de kamom joko, der jamin de jaut, de luak, de peirin. 14 A komail ale Kaun lejuj Krijtuj, o der kanonala pali uduk, pwen aneda a inon jued.