8
ARI, jolar me mau on pakadeikada, me mi ren Krijtuj Iejuj. Pwe kapun en Nen en maur ren Krijtuj Iejuj kamaio ia da jan ni kapun en dip o mela. Pwe me kapun jota kak on, aki a luete kila pali uduk, iei me Kot kotin wiada ni a kotin poronedo japwilim a Ol ni mom en uduk en dip, pweki dip, pwen kadeikada dip ni pali uduk. Pwen kapwaiada pun en kapun re atail, me jota weideki pali uduk a pali Nen. Pwe me kijan pali uduk, kin lamelame duen inon en uduk, a me kijan pali Nen, kin lamelame duen inon en Nen. Pwe tiak en uduk iei mela, a tiak en Nen maur o popol. Pweki tiak en uduk kin palian Kot, pwe a jota kin duki on kapun en Kot, pwe a pil jota kak on. A me kijan pali uduk, jota kak konekon ren Kot. A komail kaidin kijan pali uduk, pwe kijan pali Nen, ma Nen en Kot kotikot lol omail. A me jota aneki Nen en Krijtuj, i kaidin japwilim a. 10 A ma Krijtuj kotikot lol omail, war mekilar dip, a wen memaureki pun. 11 A ma Nen o, me kaiajadar Iejuj jan ren me melar akan, kotikot lol omail, nan i me kaiajadar Krijtuj jan ren me melar akan, pil pan kamaureda war omail mela ki Nen e, me kotikot lol omail. 12 Ari ri ai kan, kitail jolar pwaipwand on pali uduk, pwen kapwaiada inon en uduk, 13 Pwe ma komail memaureki uduk, komail pan mela, a ma komail pan kamela wiawia en pali war ki Nen, komail pan memaureta. 14 Pwe karoj me weweideki Nen en Kot, nan irail jeri en Kot akan. 15 Pwe kaidin nen en ladu, me komail aleer, pwen pur on majak, a Nen en jeri, me komail aleer, me kitail kin eker kida: 16 Pein nen o kotin ian nen atail kadedeki, me kitail jeri en Kot akan. 17 A ma kitail jeri kan, nan kitail pil jeri en jojo, jeri en jojo en Kot o kijan toun jojo en Krijtuj, ma kitail ian kamekam, kitail pil pan ian linanla. 18 Pwe i ajaer, me kamekam en anjau et jota mau on en kaparoki on linan kokodo, me pan kajanjaledan kitail, 19 Pwe audepan jappa poden anane kaualap papajan en jeri en Kot ar pan maioda. 20 Pwe audepan jappa o panalan mela, kaidin pweki pein injen arail, a pweki i, me pan ir alan kaporopor. 21 Pwe audepan o pil pan maioda jan ni a lidulidui on tiak en joredi, on maio en linan on jeri en Kot akan. 22 Pwe kitail ajaer, me audepan jappa karoj kin janejanlol o mimi pan wairok en naitik lao lel met. 23 A kaidin irail eta, pwe kitail pil ian, me mejenin Nen, pil pein kitail kin janejan, auiaui lao anjau en pali war atail ar kawili kapada. 24 Pwe kitail kamaurelaner kaporopor. A kaporopor me janjal, i kaidin kaporopor; pwe me amen kin ududial, menda en kaporoporeki? 25 A ma kitail kaporoporeki, me kitail jota udial, kitail kin kanonama auiauieta. 26 Pil Nen o kotin jauaja kitail ni atail luet akan, pwe kitail jaja, da me kitail en poeki, o da me kon on, pwe pein Nen o janejanelol o laolao kin kitail. 27 A me kin kotin kajauiada monion akan, mani duen kupur en Nen, pwe a kin kotin laolaoki jaraui kan duen tiak en kupur en Kot. 28 A kitail aja, me karoj kin kamauiala me pok on Kot akan, irail me paeker duen ar kileledier. 29 Pwe me a kotin piladar maj o, iei me a pil kotin kileledier, en tialan mom en japwilim a Ol, pwe a en mejeni nan pun en ri a kan. 30 A me a kotin kileledier maj o, a pil kotin warone irail edo, a me a kotin waronedor, a pil kapun irail alar, a me a kapunalar, a pil kotin kalinan irail adar. 31 Ari, da me kitail en japenki mepukat? Ma Kot ian kitail, ij me pan kak palian kitail? 32 I me jota kotin kajampwaleki japwilim a Ol, pwe a kotiki wei en wiliandi kitail, dadue, a jo pan kotin japan ianaki don kitail meakaroj? 33 lj me pan kapun on en Kot a piladar akan? Pwe Kot eta, me kotin kapunada; 34 Ij me pan kadeikada? Pwe Krijtuj me matalar, me pil koiajada o me pil kaipokedi ni pali maun en Kot, o me pil kin laolao kin kitail. 35 lj me pan irawei jan kitail ni limpok en Krijtuj? Anjau apwal, de majak, de kamekam, do ijejol, de kilijo, de kamajak, do kodlaj? 36 Duen a intinidier: Pweki komui kit kamekame kilar kaukaule, kit me wadok on jip akan, me kileledier on kamela. 37 A ni mepukat karoj kitail me poedier kaualap pweki i, me pok on kitail er. 38 Pwe i aja, me kaidin mela, de maur, pil kaidin tounlan kan, de jaupeidi, pil kaidin men met, de men mur, de me manaman akan, 39 Pil kaidin men poe, de men pa, de okotme pan kak irawei jan kitail ni limpok en Kot, me mi ren Krijtuj Iejuj atail Kaun.