7
DE ri ai kan, komail jota aja i kin peidok ren me aja kapun o me kapun o kin poedi aramaj arain a memaur? Pwe li amen, me a warok mia, kin kaupinki kapun en a warok arain a memaur. A ma a warok melar, a muei janer kapun en a warok. A ma a pan paudeki amen ol ni a warok memaur, a pan adaneki kamal amen; a ma a warok melar, a muei janer kapun, ap jota pan kamal amen, ma a pan pur on amen ol. Ari ri ai kan, iduen pil komail mekilar kapun o pweki war en Krijtuj, pwen wiala nain amen, iet, me iajadar jan ren me melar akan, pwen kaparapar on Kot. Pwe ni at kekeideki tiak en pali uduk, inon en dip me kelail nan kokon atail pweki kapun o, pwen kaparapar on mela. A met kitail muei janer kapun o, pwe jal pat on mela olar, pwe kitail en papa on tiak kap en nen, a kaidin on tiak marin en intin. Ari, da me kitail en inda? Me dip kapun o? O jo! A i pan jaja dip, ma jo kapun. Pwe I pan jaja duen inon jued, ma kapun jo kalok kidar: Koe der norok! A dip kadiarok kidar kujoned, ap kainon on ia jon en inon jued karoj, pwe ma jota kapun dip mela. Pwe maj o i jota mi pan kapun, ap mamaureta, a kujoned lao mia, dip ai ap diarokadar. 10 A nai melar; kujoned, me loki don ia, pwe i en maure kida, kare on ia mela. 11 Pwe dip kadiarok kidar kujoned liapai ia dar, ap kame ia lar. 12 Ari, kapun o me jaraui o kujoned me jaraui, a pun o mau. 13 A iaduen me mau kot kare on ia mela? O jo! A dip en janjale kida me kamau o ni a kare on ia mela, pwe dip en janjale kida kujoned. 14 Pwe kitail aja, me kapun o me nenin, a nai me uduken o netilan dip. 15 Pwe i jota aja, da me i en wia. Pwe kaidin me i mauki, me i kin wiada, a me i kin juedeki, iei me i kin wia. 16 Ari, ma i kin wiada, me i kan wia, nan i kin kajanjaleda, me kapun me mau. 17 A ma i wiadar, me i jota men wia, kaidin nai me wiadar, a dip me mimi lol i. 18 Pwe i aja, me jota mau kot mi lol i nan uduk ai, pwe i kin men wiada me mau, a en anada me pun i jota kak on. 19 Pwe me mau o, me i men wiada, i jota kin kapwaida, a me jued, me i kan, i me i kin wiada. 20 A ma i wiada, me i jo men wiada, kaidin nai me wiada, a dip me mi lol i. 21 let me kapun kadiarok on ia: Ni ai men wiada me mau, me jued mimi re i. 22 Pwe i kin mauki kapun en Kot pali lol en aramaj. 23 I ap diaradar eu kapun ni ai kokon akan, me kin palian kapun en loli, ap kalua ia di pan kapun en dip, me mi nan ai kokon akan. 24 O nai aramaj luet amen! Ij me pan kamaio wei ia jan ni war mela wet! 25 I danke Kot pweki Iejuj Krijtuj atail Kaun. Nan lol i i kin papan kapun en Kot, a ni pali uduk kapun en dip.