6
Kutó diró̧póló wae sóró beteró betere whi̧rape feapaae dere fo i ape. Kótóné doiró da̧né yó mótu betere fotamo mepaae so whi̧né faleyóló doka doka yao̧sóró, ai whi̧rape atima wae sóró dupuyale whi̧ ao̧mó sukó̧ló bitu, kutó mo wisióló diraté fu beteró̧póló yae. Mepaae wae sale whi̧ talerapeta, ti Keriso whi̧rapepó. Ai whi̧rapeta, kale wae sale whi̧rape atimané nopóló kisipa muóló, atima ao̧mó betere hó̧yóló deka kutó dini, mo doa ketekȩ buóló diró̧póló yae. Ti noatepa meipó. Atima ai ditu betere kutómó botokotere o̧lata, ti Kótópaae kisipa tiki tiróló betere Keriso no apunétóró naalo ai ape. Térapa, i yae yóló du betere fo yó móturaalu, mo dirii ma fo du betae.
Moni-mó hosaa muao̧se yóló ere fo
Mepaae whi̧rapenétamo kapala fotei Kótóné fo i ape yóló yó mótu betepata, ti ai whi̧né Tale Yesu Kerisoné yó matere fo wisiró Kótóné ala i ape yóló yó matere fotamo sya fumipó. Ti ai whi̧né ama dere alata, wisirapóló bopé faketu betereteiné beta̧ alakókélé mo kisipanipó. Ama nomarapetamo beta̧ tuȩ́ muóló bitini, mo sawa fomótei doasi fo nisiyóló dóroi du betere alaró u tȩterótu i tȩterótu dere alatamo du betereteiné ama kisipa tiki wisini, mo dorapó. Atéturaalu, mepaae whi̧né dere ala kolóló ȩkélé até enée yóló dei kisipa mutereteikélé, kae kae o̧lamó alale suraalu ho̧le sere alakélé, me whi̧ dei tuȩ́ muó̧póló kae kae eratere fokélé, me whi̧né me dowi ala depa kilinitei, yalemolópóló ha̧letei eratere fokélé, dua dapó. Ti ai alarape du betere whi̧rapeta, mo foné bete sawakélé atima tua̧mó muni, mo dowi kisipatóró muluraalu atimasisitei ho̧le fomaaté yó tarapó. Téturaalu, Kótóné ala erateretei doasi moni sere tu̧ mole nisiyóló du beterapó.
Tépatei, Kótóné ala erótu bitu mepaae o̧la o̧la mo dekéró saaitapóló kisipa muni, téti suraalu, ita Talené matere o̧la su̧póló supata, ti mo doasi ala ai ape. Ti noatepae, da̧ haené depemó beteró i haepaae wouraalu mo beta̧ o̧lakélé tawóló wénitu dere kaae, da̧ i hae taaróló fukélé me o̧la tawóló faalomeipó. Téyaalopa, da̧ mió bituraalukélé nokole o̧laró deraaire kutitamo téti mupata, ti mo kée yóló wisi tuȩ́ muóló betenérapó. Mepaae so whi̧nétamo ȩ doasi moni sóró néli whi̧ betenée yóló kisipa mutupata, ti dowi alamó dée nó̧póló su̧ sere alané kisipa okokoróló a̧lisóró fulapó. Téturaalu, na hemó duku dere kaae dowi alané atima dóló sukunótua dapó. Atéró doasi monimó ekȩle yóló néli whi̧ betenée du betere alanétei kae kae ho̧ko alaró dowi alatamo kaaróló, so whi̧ doakale hapisa̧a sélimó durupu dere kaae, dowi alané atima betere bete mo ti doróló só derótu beterapó. 10 Ti noatepae, kae kae du betere dowi alata, ti doasi monikó senée yóló ekȩle du betere alané kaarótu beterapó. Mepaae so whi̧ doasi moni saaitapóló ketekȩ buturaalu, Kótópaae kisipa tiki tiratere ala taaróló kó̧paae ai fu betere ape. Ti aita, atimané yale alanétei betere bete mo doróló dei fomaake kisipa mutu beterapó.
Pol-né Timoti fotoko̧ bulóturaalu yale fo
11 Kótóné ala erótu betere whi̧ wisi-ó, ai du betere alarapené ya̧ dorao̧sóró botokó fóló i alarape sya fu betae. Me dowi alakélé muni, mo donoyóló fole alakélé, Kótóné ala wisitóró eraté fu betere alakélé, tuȩ́ tiki tiróló bitu naao no netamo yaala sókó fu betere alakélé, me sekȩi ala wapatei me o̧la meipóló fotoko̧ buóló Kótóné alatóró eró taru, naameyóló mo dua betae. 12 Atéró Kótópaae kisipa tiki tiróló bitu, ama ala erótu beteremó bóe whi̧né ai wisi alatamo bóe dupata, ti fotoko̧ buóló du betae. So whi̧ feané keletómó naao duraalu, Kótópaae tuȩ́ tiki tiróló beterapó yale sukamó Kótóné, ya̧ mo ti betere bete tua̧paae biti̧ ape, yalepó. Téyalepa, ai ti betere bete mo diriyóló tao tapatei fóló, kemene fole kwiamó sókó faasepóló dapó. 13-14 Fea kae kae betere o̧laró ere o̧latamo betere bete mótu betere Kótóné kele tómókélé, Pontias Pailat betere felekemó halaainé daalu, mo donoi fomaaté yale sekȩ́ Yesu Kerisoné kele tómókélé, i ala yae yóló mulatere fo ha̧sókó fole ala ó dowi ala yalepóló só deratere alakélé ini, mo hotowayóló eraté fu beteró, da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesu Keriso wale sukamó sókó faasepóló, ya̧lo ya̧paae mo dirii ma fo i yóló mulatere ape. 15 Tale waaire be dȩta, mené ali tanitei, Kótóné ama tukóló muló betere be dȩmótóró waalopó. Fea ala feata, ti amatóró tȩteróló kaae taru, mo wisi alamaaté fa̧anuraalu i haemó betó mole doasi topo whi̧raperó mepaae o̧la o̧la tȩteróló kaae tare talerapetamo tȩteró betere Taleta a̧tórótipó. 16 A̧ beta̧ mo kaayólókélé ó kemekélé ini, mo ti betó tare Kótó beterapó. A̧ ama kae ere dȩ tua̧mó betepa, mo whi̧ beta̧kélé, a̧ betere felekepaae fenénipó. Mo whi̧ beta̧né kolókélé inireteiné miókélé a̧ kelenénipó. Ai sekȩ́ a̧tóró dukiróló, mo doasi fotoko̧ bole doi kemekélé ini, mo ha̧le muó taté fu beteró̧póló yae. Mo kée! Téró̧póló yae.
17 I haemó doasi moni tare néli whi̧rapené i ala yó̧póló, ma fo i yóló mulatere ape. Atimané ai tare doasi monimó bopé faketuraalu, take nalo ai moniné atima tao saalopóló kisipa mutu betao̧sóró yae. Ti noatepae, ai monita, ti muó tawaaire o̧lapakó kisipa tiki tiraalomeipó. O̧la o̧la fea mótu betere beteta, ti Kótótóró beterapó. Ai Kótóné hamokoróló da̧mó o̧la o̧la fea su̧mó mótu beterapó. Atéró matere o̧la o̧la suraalu, mo kée yóló da̧ hai̧né sukó̧ló só tarapó. Tétu beterapa, take nalo waaire alimó da̧paae mo wisi ala eraalopóló kisipa mutu, a̧paae beta̧ kisipa tiki tiróló beteró̧póló yae. 18 Atimapaae dia̧ doasi moni tare néli whi̧ biture kaae, diaao̧ du betere wisi alamaaté dia̧ tua̧mó fa̧anu néli whi̧ beteró̧póló yae. Atéró bitu, diaao̧ tare o̧la o̧la bukóló mepaae ya̧ya̧re so whi̧mó hamokoróló ha̧le mótua yae. 19 Atétu betere alanétei, take waaire alimó mo diriyóló beteró̧póló, doasi bete muaaire wisi wisi o̧la muté muté horaalo ai ape. Téyaalopa, atima mo ti betere bete mo diriyóló taru du beteró̧póló, i ala yae yóló yó mótu betae.
20 Timoti-ó, ya̧ melale o̧la wisi me alané ó me whi̧né dorao̧sórópa, hotowayóló kaae tawae. Me bete munire ha̧le ho̧ko fotei, so whi̧né mo bete mole fo nisiyó̧póló kisipa tiraaire fo depa, aita Kótóné bete mole fotamo bóe dilapa, kisipa keteróló sisópaae erae. 21 Mepaae whi̧rapené ai fo mo dere nisiyóló Kótópaae tuȩ́ tiki tiróló beteretei taaróló ai fele ape. Térapa, ya̧lo mo hosaa mole no-ó, Talené ha̧le hamokoróló tao sere ala ya̧ tua̧mó muó tanó̧póló yae.