5
Popai tà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri
Go pwa pupûra tàwà ni, wâguwà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri. Ba wâgo mwara pwi jè ijiao pwacèwiiwà, na go inapàpari ê pai maagé côo [ma pai bà] kà Kériso. Â o tâa tâjè ma wâguwà ê câmajè. Ba jè o mwa tâa na pai maina ma muugère kêe, na tòotù na ée mwa paarié [wà Pwiduée].
 go ilari jiiwà, pâ, +guwà tòimiri tèpa âboro na é naa tàwà wà Pwiduée. Ba rà tèpa mutô kêe, â [é nama guwà tèpa wéaarirà.  pârawà ma] guwà naa èrà ma tòimirirà. Êkaa na guwà wàrapwiri gée na âji pwâranüma, â càcaa pwacèwii tàpé na mwa po tacoo goorà, ba na rà pwa. Guwà pwa, gée goo ê pimeaari kàwà, â guwà cibwaa bu mwani goo. +Guwà cibwaa naa naèà tà tèpa âboro kàwà.  guwà paari tàra co ê pâ càrawà na wâdé.  rà o pâra wiâwà ma ipwacèwiiwà. Ba wiàna guwà wàrapwiri, â o tâa tàwà ê bwe korona—[ê câmawà na dau pwényuâa]—na tòotù na ée mwa wâjué côwâ wà [Iésu] Pwi Ukai kà tèpa wéaari mutô. Ê câmawà bèepwiri, âna ê [pai tâa kàwà jaaé, naa na] pai maina ma muugère kêe, na o tâa dàra gòiri awé.
Bénabwé popai
+Wàéni popai kôo tàwà diri*: Guwà ipakîriwà na ara tèpa pitûâ [naa na cèikî]. Â guwà cau piênawéna kàwà jècaa naa na ipakîri. Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Pwiduée, âna é cicara
tèpa ipwamainarà.
É naa pimeaari
tà tèpa ipakîrirà.
Proverbes 3.34
 
+Êkaa na guwà ipakîriwà, na aranara ê pàtàma Pwiduée na dau maina awé. Â ée mwa ipwamainawà na tòotù na é pitòrigari. +Â guwà panuâ têe diri ê pâ tòina kàwà, ba é tòimiriwà.
+Guwà tà tàcî, â guwà tà pitòimiriwà. Ba wà pwi a pièpàriwà, wà *Caatana, âna é nye tàgére biié goowà, pwacèwii ê liô na é imudàra cè âboro cèna é utié. +Guwà cicaraé, â guwà tà cimwü naa na cèikî kàwà! Â [guwà cibwaa niimiri pâ] guwà maagé côo [acari]. Ba rà wàrapwiri wà diri tèpa cèikî béewà, pitiri naa gòropuu. 10 [Â guwà maagé côo naa na ji pàara na càcaa gòiri.]
Êco na wà Pwiduée, âna é jèe todàwà, goo wà Iésu Kériso, ba na guwà mwa tâa ma wàilu, naa na pai maina ma muugère kàru, dàra gòiri awé. É wàrapwiri gée goo ê *pimeaari imudi kêe ba kàwà. Â gée na càùru ji pàara na ûgé na guwà maagé côo na, â ée mwa nama guwà wâdé côwâ. Â ée mwa pagòowà, ma nama guwà cimwü, ma pacimawà dàra gòiri.
11 Ba tâa jaaé ê pàtàmee na ticè pwâadèreè, dàra gòiri awé! Wâdé na wàra! Amen!
Ipicijii
12  +Go jèe wii tàwà ê ji nari tii bèeni, ba na go pagòowà, ma taniimiri tàwà pâ, tâa jaawà ê pimeaari imudi kà Pwiduée. Wâdé na guwà tà cimwü na! É tâa jaao wà Silas, â é pitu tôo na go wii ê tii bèeni. É pwi âji béeò na é *tàrù, â go dau cèikî naa gooé.
13  +Rà naa bwàcu kàwà tèpa cèikî béewà géeni na ville ‘*Babulona’. Ba wà Pwiduée, âna é todàra, ba na tèpa âboro kêe, pwacèwiiwà.
 é naa bwàcu kàwà mwara wà Maréko, pwina naîô naa na nee Kériso.
14 Wâdé na guwà pipwabwàcu tàwà naa na pimeaari, naa na nee Kériso.
Wâdé na cau tâa jaawà ê pinaanapô, wâguwà tèpa âboro kà Kériso!
Cidòri nyuâawà!
+ 5:2 Ioane 21.15–17; Apostolo 20.28 + 5:3 2 Korénito 1.24; Filipi 3.17; Tito 2.7 + 5:5 Éféso 5.21; Jacques 4.6 * 5:5 Tàwà diri—é, Diri tàpé na càra caa tèpa pitûâ. Grec: Tàwà na guwà bwaa dopwa. + 5:6 Mataio 23.12; Luka 14.11; Jacques 4.10 + 5:7 Mataio 6.25–30 + 5:8 1 Tésalonika 5.6 5:8 Liô—Grec: Liô (lion) na é kûu. + 5:9 Éféso 6.11–13; Jacques 4.7 + 5:12 Apostolo 12.2,25, 13.13, 15.22,37–40 + 5:13 2 Timotéo 4.11 5:13 ‘Babulona’—É wii tii gée na ville Roma wà Pétéru, êco na pwiri nümee na é naapwàniri jii wà tàpé na rà pièpàri tèpa cèikî. Babulona, âna câmu kà tàpé na rà pipaa dàra pwi Ba kà Pwiduée. (Côo Auinapàpari 14.8 ma 18.10,21.)