Béârailu kâra tii
Pétéru
Bétapoo popai
Wàilàapà na wii tii bèeni?
Wà Simona Pétéru, pwi jè a *câmu kà Iésu Kériso, pwi âboro imaina naa na wâra pwapwicîri.
É wii wiidà?
Nabibiu kâra *naja 65 ma 67. É wii wà Pétéru gée *Roma, càcaa gòiri béaa kâra ê pai bà kêe naa goro *satauro, pwacèwii wà Iésu.
É wii tâî?
Tà diri tèpa cèikî naa goo wà Iésu Kériso.
Cina é wii?
Na pàara na é wii, âna wâru tèpa pwa pupûra na tèpa pwâ na rà pa-imwüru tèpa cèikî jii ê popai na âjupâra goo wà Iésu. Â é wii wà Pétéru, ba na é pa-icôo wà tèpa cèikî, ba na rà cibwaa pâra wiârà. Â é wii mwara, ba na é picijiirà, ba é tâmogòori pâ ée jèe tàpo bà.
Dà êre ê tii bèeni?
Wà Pétéru, âna é pagòojè, ba na jè ciburà pâra wiâ Iésu, ba na o ciburà pimaina pâ ê *pimeaari imudi naa goojè, ma pai tâmogòorié kâjè. Ée nye wâjué côwâ wà Pwi Ukai Iésu Kériso, â na jè cibwaa ipacè naa goo wà tàpé na rà ina pâ, o càcaa wàrapwiri. O maina ê wârimuru kà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ. Wâru pâ popai, na ipaiwà bau ê pâ popai na ê Tii kà Jude.
Pai pitàgoo tii 2 Pétéru
Ipwabwàcu (1.1–2)
Wârori wâro na wâdé tà Pwiduée (1.3–21)
Tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ (2.1–22)
Ée mwa nye tèepaa côwâ Pwi Ukai (3.1–13)
Bénabwé popai ma ipicijii (3.14–18)
1
Ipwabwàcu
Wâgo Simona Pétéru [na pwa tii]. Go pwi ênawéna kà Iésu *Kériso, ma pwi apostolo kêe [ba é cùruo pâ, ba na go picémara ê popai kêe]. Go cau wii tàwà, wâguwà na caapwi cèikî kâjè ma wâguwà. Ê cèikî kâjè bèepwiri, âna muru na dau pwényuâa, ba jè jèe tòpi gée goo wà Iésu Kériso, na é Pwiduée kâjè ma *pwi a pa-udòjè. Dau *tàrù diri pai pwa kêe, â câé caa pwaké goojè, ûna é cau naa tâjè diri ê cèikî bèepwiri*.
Wâdé na ru *pwényunyuâariwà wà Pwiduée kâjè ma wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. Wâdé na o ciburà pimaina pâ ê pai tâmogòoriru kàwà, ba na o pimaina pâ naa goowà ê pimeaari imudi, ma pinaanapô kàru!
Wârori wâro na wâdé tà Pwiduée
É todàjè wà Pwiduée, ba na jè tâa na ê pai maina ma muugère kêe! Â gée goo pai tâmogòorié kâjè, â pâri ma jè wârori ê wâro na pwicîri ma wâdé têe. Â wà Pwi Ukai, âna é naa tâjè diri ê pwina âjimuru, ba na wàrapwiri ê pai wâro kâjè, goro ê pàtàma Pwiduée. Gée goo diri pwiri, â é naa tâjè wà Pwiduée i pwi ia é mara ina béaa—diri pâ *aupwényunyuâari na dau pwényuâa ma dau maina awé! Guwà cipa bwàti, ba na o tipiwà jii ê pâ câbawâdé na èpà, na tubaèpà tà tèpa âboro gòropuu! Â o caapwi ê pwâranümawà ma wà Pwiduée, â guwà o pwacèwiié.
 guwà ipwadàrapwa, ba na ê cèikî kàwà, âna ée tòpò naa goowà ê pâ pwêe bèeni:
 
Guwà wârori ê wâro na wâdé ma tàrù;
Guwà tâmogòori Pwiduée, â o pimaina too ê pai tâmogòorié kàwà;
+Guwà piaabòriwà;
Guwà pidàpwicâariwà;
Guwà papwicîri wà Pwiduée, ma pitêre dèe;
Guwà dau meaari tèpa cèikî béewà;
Guwà meaari diri tèpa âboro.
Nama pimaina too pwina wâdé
Wiàna guwà nama rà pimaina too, pâ muru wâdé bèepwiri, naa goowà, â o pwa ê pwâra wakè na wâdé na me gée na wâro kàwà. Â, na wàrapwiri, â guwà paari pâ guwà tâmogòori§ wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. Êco na wà tàpé na tiàu goorà pâ pwêe bèepwiri, âna rà pwacèwii tèpa bwi. Ba càra caa côoina i pwi ia rà tòpi [na ia *upwaarà]—ê pai cèitiri diri pâ èpà kàra.
10 Wà Pwiduée, âna é pitòrigariwà, co tèpa béeò, â é todàwà, ba na guwà tèpa âboro kêe. Â wâdé na guwà dau gòo goro wârori ê wâro ma *paâjupâra pâ, guwà tèpa âboro kêe. Ba wiàna wàrapwiri, â o càcaa cigòtù âwà, â o câguwà caa tûu. 11 Â ée mwa bàra tòpiwà naa na ipwàdée, naa na Mwaciri kà [Pwina naîê] Iésu Kériso, Pwi Ukai kâjè ma *pwi a pa-udòjè—naa na Mwaciri na ticè pwâadèreè.
O càcaa gòiri â ée bà Pétéru
12 Guwà jèe nye tâmogòori bwàti diri pâ muru bèepwiri na go ina ni, â guwà jèe nye tà cimwü naa pai wâro kàwà wiâra ê âjupâra. Êco na câgo caa piwâ na go taniimiri tàwà mwara. 13 Â go niimiri pâ, go o nye tà ciburà wàrapwiri, na go bwaa tâa ni gòropuu. 14  +Ba é jèe paari tôo wà Pwi Ukai Iésu Kériso, pâ, o càcaa gòiri, â go jèe pâra jiiwà géeni. 15 Â, na go wakè ba gòo ni, ba na guwà o ciburà tà niimiri diri ê pwina go ina tàwà ni, gée na càùru pai pâra kôo.
Bà piwiâ tàwà pwina bà côo
16  +[Wàibà ma wà tèpa apostolo béeò, âna] bà jèe inapàpari tàwà ê pàtàma wà Pwi Ukai Iésu Kériso, ma cè pai o mwa wâjué me côwâ kêe. Â càcaa cè jè jèmaa kà tèpa âboro, â càcaa jèkutâ, na me gée goo ê tàmanga kâbà. Ba bà piwiâ tàwà co ê pwina bà côo goro du âraporomeebà.
Ba bà côo ê pai maina ma muugère kà Pwi Ukai Iésu, 17-18  +na ia bà tâa gò i gòrojaa na pwicîri. Â bà têre ê pwâratùra kà Pwiduée—pwi Caa kâjè na é maina ma pwényuâa—na é dau pwamaina ma tòbuari Iésu [béaa kâbà]. Ba é inapàpari pâ: «Wà pwini, âna wàé co kaa pwiri wà Pwina naîô, na caapwi co, na go dau meaarié. Wàé kaa, na go jèe nye pitòrigarié, ba dau wânümoo gooé.»
Tii Pwicîri âna popai kà Pwiduée
19 Gée goo kaa pwiri*, â pâri ma jè cèikî naa goo diri pâ popai kà tèpa péroféta, ma naa nümajè naa goo. Ba rà pwacèwii ê wâra ânye na pwéelaa na bàutê, tapacîri ê pai too kâra îricò kaatàdaa na é pame i tòotù, [âna wà Kériso] na é jèe tèepaa me naa na pwâranümajè!
20 Ê popai [kà Pwiduée, na tâa] na *Tii Pwicîri, âna rà naigé mee tèpa péroféta kêe. Â gà cibwaa niimiri pâ, pâri ma gà tâmogòori acari diri ê pai ina wèe. 21  +Ba ê popai na rà pame wà tèpa péroféta, âna càcaa muru gée goorà tèpa âboro. Â nye ê Nyuâaê Pwicîri na wakè goorà, ba na rà pame ê popai na me gée goo wà Pwiduée.
* 1:1 Dernière phrase—é, Wàé na é nama jè tàrù na ara Pwiduée. Grec: Gée goro pai tàrù kêe. 1:2 1re phrase—é, Wà Iésu Kériso na é Pwiduée ma Pwi Ukai kâjè. 1:3 Pwi Ukai—Munaa Iésu, é, pwiri Pwiduée. + 1:6 Galatia 5.22–23 § 1:8 Â guwà paari pâ guwà tâmogòori—é, Â o pimaina too ê pai tâmogòori kàwà. + 1:14 Ioane 21.18–19; 2 Korénito 5.1 + 1:16 Mataio 17.1–5 + 1:17-18 Mataio 17.5 * 1:19 Gée goo kaa pwiri—Pai ina wèe pâ, gée goo na coo ê popai na ia rà mara pame wà tèpa péroféta biu, goro ê pai maina ma muugère kà Kériso. 1:19 Îricò kaatàdaa—Étoile du matin. 1:20 2e phrase—Tèi bwàti ê Popai kà Pwiduée, âna wakè kâra diri ê wâra pwapwicîri. É, Wâdé na guwà tâmogòori pâ, ticè popai na Tii Pwicîri na é me gée goo ê auniimiri kà tèpa péroféta. + 1:21 2 Timotéo 3.16; 1 Pétéru 1.11–12