2
Tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ
+Napwiri, âna rà tèepaa mari ê Ba *Isaraéla pâ péroféta na rà pwâ*. Â o ipaiwà nabàni. Ba rà o tèepaa mariwà pwàniri tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ. Â rà mwa ina pâ, rà tèpa âboro kà Pwi Ukai kâjè. Êco na rà o tèpa tétâjiié—wàé na ia é pipanuâê, ba na é wârirà [goro ê wâri wèe na dau maina awé]. Â rà o ipa-imwüru tèpa âboro ma pwa ma tûu ê cèikî kàra. Êco na nye wàilà côwâ, na o dau wàcî ma dau èpà, ê pai tubatiàurà!
O wâru tàpé na rà o pâra wiâra ê ârapupûra kàra, ma ê pâ tûâ kàra na miiri goro naiirà. Â gée goo pwiri, â o ina ba èpà ê âji naigé [wiâ Kériso]. Â wà tèpa pwa pupûra bèepwiri na rà tèpa pwâ, âna rà o tèpa iau ma piâranümarà mwani. Â rà o pwa cuka tàwà, ba na rà popa mwani kàwà. Êco na o càcaa wâiti ê pai tubatiàurà. Ba é jèe niimiri [wà Pwiduée] gée na biu pâ, na ée mwa naa wârimuru tàra.
Rà o pwa wârimuru
+Ba câé caa piwâ wà Pwiduée, na é naa wârimuru tà tèpa *angela na ia rà cicaraé. Ba é jèe nye pwairi türà naa na ére na dau bàutê, tapacîri ê tòotù na ée mwa pitèi ê gòropuu.
+Jèpwi mwara, âna, na pàara biu, âna câé caa piwâ, na é nama tiàu tèpa âboro èpà gòropuu na càra caa papwicîriê. Wà pwi âboro na é caapwi, wà Noa, âna é pwa pupûra tàra pâ, na rà wârori ê wâro na *tàrù na ara Pwiduée, [êco na tàutàra dàra pitêre dèe]. Â rà cau bà naa na pé jèpé na dau maina awé, na é pâ jai ê gòropuu diri. Â nye 8 co tàpé na rà udò—wà Noa ma ê tâa kêe.
+Jèpwi mwara, âna wà Pwiduée, âna é nama tiàu ê du ville *Sodoma ma Gomora. Â nye ticè na coo, êco ê dàuru ânye. É wàrapwiri, ba na câmu kêe târa diri cè pâ âboro na o tàutàra na rà papwicîriê, na pâ tòotù na bwaa wâ naigé. 7-8  +Êco na pwa pwi jè âboro na caapwi, gée goorà, na *tàrù ê tûâ kêe na ara Pwiduée—âna wà Lota. Â diri pâ tòotù, âna é côo ma têre pâ muru na miiri na rà pwa wà pàra tèpa âboro wê. Â dau tòina ê pwâranümee goo, ba é côo pâ muru na càcaa *tàrù na ara Pwiduée. Â gée goo kaa pwiri, â wà Pwiduée, âna é upaé jii ê ânye.
Guwà côo, é nye tâmogòori wà Pwi Ukai cè pai upa tàpé na rà papwicîriê, jii ê pâ aré kàra. Â napwa naa goo tèpa âboro èpà, âna é tòpòrà naa na karapuu§, tapacîri pwi tòotù na ée mwa bàra pitèi ê gòropuu diri. 10  +Â o dau maina ê wârimuru, na ée mwa naa tà tàpé na rà wâro wiâra ê pâ câbawâdé kàra na èpà, ma pwa pâ tûâ na miiri goro naiirà. Â ipaiwà naa goo wà tàpé na rà câbapiticèmuru naa goo ê pitûâ kêe.
Rà tèpa maina nüma
[Rà wàrapwiri wà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ.] Ba rà tèpa maina nüma, â rà nye pwa diri kaa ê pâ na pwâra èpà. Â càra caa piwâ na rà ina ba èpà tàpé na pwa pàtàmarà*. 11  +Â guwà côo, wà tèpa angela, na dau pwa nii ma pàtàmarà jiirà, âna càra caa niimiri pâ, na rà pinabaèpà tàpéebà na ara wà Pwiduée! 12  +Êco na wà tèpa pacâmu-bà, âna càcaa wâgotàra na rà piècaari ê pâ muru [na dau piwéna jiirà] na ticè na rà tâmogòori naa goo.
Napwa naa goo ê wâro kàra, âna rà pwacèwii ê pâ macii a piugà, na ticè nümarà, na rà tâa ni gòropuu, ba na o capwârirà ma pòtàmwararà. Â ê pâ tûâ kàra na miiri, âna poparà dàra ê wârimuru dàra gòiri. 13 Â o tubaèpà tàra, pwacèwii pai tubaèpà kàra tà pàra tàpé.
Wà tèpa âboro-bà, âna rà pwâgàriwà, wâguwà [tèpa âji a cèikî] ba rà tâmogòori pwàniri èpà kàra, na rà tâa na pi-ija kàwà, â rà tubatòri ê picaatâa kàwà, ma tubakamuwà. Ba:
 
Rà pwa pàpari ê pâ muru na miiri;
14 Rà ciburà ucâri pa ilàri, â èpà pwâranümarà goo;
Rà nye tà nümarà dàra pwa taaci pâ câbawâdé na èpà;
Rà mudàra taaci pâ muru na rà iari;
Rà picàù dà tàpé na càcaa cimwü ê cèikî kàra, ba na rà pwa na èpà.
 
Gée goo kaa diri pwiri, â é jèe tojiirà wà Pwiduée, â ée mwa naa tàra ê wârimuru na dau maina. 15-16  ++Ba rà jèe pàgà jii ê naigé na tàrù, â rà pwaduwà kà Balaam biu, wà pwina naî wà Béor§. Ba wàé pwi *péroféta a pwâ, â dau wâdé têe pai tòpi mwani târa pwa na èpà. Êco na wà Pwiduée, âna é pwaé, goro ê pâ tûâ kêe na èpà. Â é pacooé jii ê pwina é niimiri na ée mwa pwa goro pai ticè nümee. Ba é nama é patùraé ê buriko kêe, goro ê pwâratùra kà pwi jè âboro!
Rà tèpa ênawéna kîri kâra èpà
17  +Wà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, âna [ticè muru na wâdé na rà pame]. Rà pwacèwii pâ pwârajawé na ticè jawé na, ma pâ nee na pòtòrà ê pwéretòotù—po duu [êco na ticè popaa na]. Wà tàpéebà, âna é wéaari ê autâa kàra wà Pwiduée, naa na bàutê, na nye cikautê kaa.
18 Maina nümarà ma maina pwârà, â rà pi-ina kàra goro pâ nyakâra pwâratùra na ticè êreê. Â rà cètùu tàpé na rà me jii ê pai wâro na èpà, ba na rà pwa côwâ diri ê pâ càrarà na miiri. Ba rà ina tàra pâ, wâdé na jè pâra wiâra diri pâ câbawâdé kâra naiiri âboro.
19 Ba rà ina pâ rà tipiwà jii ê pwina piiwà, [ba na o câguwà caa tèpa ênawéna kîri kâra cè pâ naèà]. Caapwi co na wàilà, âna [piirà goro pâ tûâ kàra na miiri] ma tèpa ênawéna kîri kâra pâ càrarà, na rà gére poparà dàra ê pai tubatiàurà! Ba wà pwi jè âboro, âna é pwi ênawéna kîri kâra ê pwina pa pitûâ naa gòé.
20  +Béaa, âna rà tâmogòori Pwi Ukai kâjè ma *pwi a pa-udòjè, wà Iésu Kériso. Â é jèe tipirà jii ê pâ tûâ na miiri kà tèpa âboro gòropuu. Êco na rà wâjué côwâ, ba na rà tèpa ênawéna kîri côwâ kâra ê èpà. Dau pwaée kàra! Ba rà jèe dau èpà jii béaa!
21  +Béaa, âna rà tòpi ê aupitûâri na pwicîri [jii Pwi Ukai] â rà tâmogòori ê naigé na tàrù. Êco na rà tétâjii diri, â bwaa nye wâdé naa goorà wiàna càra caa tâmogòori ê âjupâra! 22  +Jè côo naa goorà pâ, nye âjupâra ê du ârailu auina bèeni: É ija côwâ i wéregaa kêe i akàna.Proverbes 26.11 Â «Jè nuwa i puàkà, â é wâjué côwâ naa na dùuru.»
+ 2:1 Mataio 24.11; Jude 1.4 * 2:1 Pâ péroféta na rà pwâ—Rà ina pâ, rà pame pâ popai naa na nee Pwiduée, êco na rà tèpa pwâ. 2:1 5e phrase—Grec: Rà pame popai na nama tiàu (doctrines de perdition). + 2:4 Jude 1.6 + 2:5 Genèse 6–8; Hébéru 11.7; 2 Pétéru 3.6 + 2:6 Genèse 19.24; Jude 1.7 + 2:7-8 Genèse 19.1–16 2:7-8 Lota—Pwi niaa goo wà Abéraama. (Côo note goo Luka 17.28.) § 2:9 É tòpòrà naa na karapuu—é, É naa wârimuru tàra naa na karapuu. + 2:10 Jude 1.7-8, Jude 1.16 * 2:10 Tàpé na pwa pàtàmarà—Grec: Tàpé na rà pwényuâa. Pwiri tèpa angela, é, tèpa ênawéna kà tèpa angela, é, tèpa duée, é, tèpa âboro na rà pitûâ naani gòropuu. (Côo Jude 8.) + 2:11 Jude 1.9 2:11 Jiirà; Tàpéebà—Pwiri tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, é, pwiri tèpa pitûâ na pwényuâa. + 2:12 Jude 1.10 2:12 Wârimuru dàra gòiri—Grec: Pwâra bà. + 2:15-16 Nombres 22.7; Jude 1.11; Auinapàpari 2.14 + 2:15-16 Nombres 22.28–35 § 2:15-16 Béor—é, Bosor. + 2:17 Jude 1.12–13 + 2:20 Mataio 12.45 + 2:21 Luka 12.47–48 + 2:22 Proverbes 26.11