16
Ipwabwàcu kà Paulo
[Guwà tòpi bwàti] wà Fébée*, tô aéjii kâjè naa na nee Kériso. É tô dikona kâra wâra pwapwicîri wâ Cencrées, â é tô ilàri na wâdé. Â, guwà tòpié bwàti, naa na nee Pwi Ukai, wàra pai pwa kâjè, wàijè tèpa cèikî. Â guwà pitu têe, naa na diri pâ muru, ba, wàé, âna po dau wâru tàpé na é pitu tàra, tiagooò mwara.
+[Wâru tàpé naa jaawà, na nümoo na] guwà ina tàra mwara ê bwàcu kôo:
 
Tà [du duadà] Priscille ma Aquilas, na bà wakè naima ma wâgo ba kà Kériso Iésu. Wà du ê-bà, âna càru caa piwâ, na ru naa diri, tiagoro na ru naa ê wâro kàru, ma ru pitu tôo, â dau wânümoo tàru. Â rà nye côoinaru mwara diri pâ wâra pwapwicîri, kà tàpé na càra caa tèpa *Juif;
Târa diri tèpa cèikî na rà gére ipitiri naa na pwârawâ kàru;
Tà pwi béeò, Épénète, na é pwi a mara cèikî naa goo Kériso, na province Asia;
Tà Maria, na é po dau wakè ba maina, ba kàwà;
Tà Andronicus ma Junias, tupédu jènereô, na bà tâa na karapuu naima. Ru tupédu *apostolo na dau pwamuru naa gooru, â ru tupédu a mara cèikî jiio;
Tà Ampliatus, pwi âji béeò, naa na nee Pwi Ukai;
Tà Urbain, na bu piwakè naima ba kà Kériso;
Tà pwi âji béeò Stakis;
10 Tà Apellès, na é paari bwàti pâ, pwi âboro *tàrù, kà Kériso;
Tà tàpé na pwârawâ kà Aristobule;
11 Tà pwi jènereô, wà Hérodione;
Tà tàpé na pwârawâ kà Narcisse, na rà cèikî naa goo Pwi Ukai;
12 Tà du ilàri Trifène ma Trifose, na ru dau wakè ba maina ba kà Pwi Ukai;
Tà tô âji béeò Perside, ba wà tôobà mwara, âna é po dau wakè ba maina, ba kà Pwi Ukai;
13  +Tà Rufus, pwi ênawéna kà Pwiduée na pwamuru naa gooé, ma tà tô nyaa kêe, na é pwacèwii na é tôo nyaa kôo;
14 Tà Asincrite, ma Flégon, ma Hermès, ma Patrobas, ma Hermas, ma wà pàra tèpa béejè naa goo Kériso, na rà wâjaarà;
15 Tà Filologue ma Julius;
Tà Néré ma tô naigé kêe, Olimpas, ma wàilà diri tèpa cèikî, na wâjaaru.
 
16  +Wâguwà diri, âna wâdé na guwà pipwabwàcu tàwà, wàra pai pwa kà tèpa aéjii naa na nee Kériso. Â wàilà diri tèpa wâra pwapwicîri kà Kériso, âna rà panuâ paé mwara ê bwàcu kàra tàwà.
Bénabwé popai
17  +Tèpa béeò naa na nee Kériso, [pwa jè muru na nümoo na go bwaa ina tàwà]: Guwà ipwacôoco wà tàpé na rà tadàrù ê picaatâa kàwà, â na rà cicara ê popai na guwà jèe tòpi. Â rà pwa ma ténoori ê cèikî kà pàra tàpé. Guwà cibwaa picaatâa ma wàilà. 18  +Ba wà tàpéebà, âna càra caa piênawéna kà Kériso, Pwi Ukai kâjè. Ba rà pâra wiâra ê câbawâdé kàra, ma pâ naèà kàra. Â rà pwa cuka tà tèpa âboro, ba na rà ipa-imwüru tàpé na càra caa gòo naa na cèikî, tàpé na rà bwaa càcaa pâri ma rà côoina bwàti ê pai pwa goro ê èpà.
19  +Napwa naa goowà, âna go ipwàdée, ba rà côo diri pâ âboro, pâ, guwà pitêre dà wà Pwi Ukai. Â wâdé na guwà picôoina bwàti, ba na guwà pwa ê pwina wâdé, â guwà upiri ê èpà. 20  +Â wà Pwiduée, pwi a naa pinaanapô, âna ée nama guwà còogai *Caatana.
Wâdé na wà Pwi Ukai Iésu Kériso, âna é *pwényunyuâariwà goro ê *pimeaari imudi kêe. Cidòri nyuâawà!
Ipwabwàcu kà pàra tàpé
21  +Rà ina bwàcu kàwà mwara wà Timotéo, pwi béeò goro wakè, wàilà ma tèpa jènereô, Lucius, ma Jason ma Sosipater.
22 (Â wâgo mwara, wà Tertius, na go wii ê tii bèeni, naa na nee wà Paulo, âna go pwabwàcu tàwà naa na nee Pwi Ukai, na é caajurijè.)
23  +Â wà Gaïus mwara, na go pitâa jaaé, âna é pwabwàcu tàwà. Â wâjaaé kaa, na rà pitapitirirà na diri ê wâra pwapwicîri ni. Wàilu mwara, âna ru pwabwàcu tàwà, wà Éraste, pwi a wéaari mwani kâra ville, ma wà Quartus, pwi béejè naa na nee Kériso. { 24 Wâdé na é pwényunyuâariwà diri wà Pwi Ukai Iésu Kériso, goro ê pimeaari imudi kêe na dau maina. Amen.}
Ipwamaina Pwiduée
25-26  +Jè pwamaina Pwiduée, na é tâa napwiri, nabàni, ma dàra gòiri awé. Wàé na mwa nama cimwü ê cèikî kàwà, naa goro ê *Picémara Wâdé goo Iésu Kériso. Ba êkaa pwiri, ê câbawâdé kêe, na tàbinyiri gée na autapoo goo. Â nabàni, âna é tûâri pâ, ê pwi popai bèepwiri, âna inapàpari, târa diri ê pâ Ba, na càra caa tèpa Juif. Êkaa na rà o cèikî naa gooé, ma pitêre dèe. Â wàépwiri na o coo, ê pwina rà jèe tàmara ina béaa wà tèpa *péroféta.
27 Üu, jè pwamaina Pwiduée na é caapwi co, wàé na tâbawêe ê autâmogòorimuru kêe. Wâdé na jè pwamaina ê muugère kêe, na jè côo gée goo Iésu Kériso, dàra gòiri awé!
Wâdé na wàra! Amen!
* 16:1 Fébée—Pwiri wàé na é popa pâ ê tii bèeni kà Paulo tà tèpa cèikî wâ Roma. 16:1 Cencrées—Ê ville na é pwi aucoo wànga kâra ville Korénito. + 16:3 Apostolo 18.2 + 16:13 Maréko 15.21 + 16:16 1 Korénito 16.20; 1 Pétéru 5.14 + 16:17 Mataio 7.15; Tito 3.10 + 16:18 Filipi 3.19; 2 Pétéru 2.3 16:18 Câbawâdé kàra—Grec: Nanaarà. + 16:19 Roma 1.8; 1 Korénito 14.20 + 16:20 Genèse 3.15 + 16:21 Apostolo 16.1–2, 19.22, 20.4 + 16:23 Apostolo 19.9; 1 Korénito 1.14 + 16:25-26 Roma 1.5; Éféso 1.9, 3.5,9; Kolosé 1.26