15
Jè ipwacèwii Kériso
1-2  +Jè cibwaa wâro ba kâjè co. Wàijè na mwü ê cèikî kâjè, âna wâdé na jè pidàpwicâarijè goo pàra tàpé na càcaa mwü ê cèikî kàra. Â jè ipwadàra ma jè pwa cè muru na wâdé tàra, â jè pitu tàra, ma pagòo cèikî kàra. +Ba [jè pâra wiâ] Kériso, na câé caa wâro ba kêe co. Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Na rà tànyirigà, âna rà tànyiriô.Psaume 69.10
+Êdiri pâ popai naa na Tii Pwicîri, âna jèe tàmara wii, ba na pacâmurijè. Ba rà pagòojè, ba na maina cèikî kâjè, na pàara na jè bwaa pitapacîri, naa na pidàpwicâarijè, i pâ auinabéaa kà Pwiduée. Ba ê pidàpwicâari bau ê ipagòo, âna me gée goo Pwiduée. Â wâdé na é nama guwà caapwi, naa na pwâranüma ma auniimiri kàwà, pwacèwii ê tûâ kà Kériso Iésu. Â gée goo kaa pwiri, â guwà o capai pwamaina Pwiduée, wà pwi caa kà Pwi Ukai kâjè, Iésu Kériso.
+Guwà pitòpiwà bwàti, wàra pai tòpiwà kà Kériso. Â wàrapwiri, â [wà tèpa âboro, âna rà] o pwamaina wà Pwiduée.
É me wà Kériso ba kà diri tèpa Ba
+Go ina tàwà pâ: Wà Kériso, âna é me naani gòropuu, ba na é pwi ênawéna kà tèpa *Juif. Â é paari pâ, wà Pwiduée, âna é pacoo ê pâ auinabéaa kêe tà tèpa jojoorojè. +Â wà tàpé na càra caa tèpa Juif, âna rà pwamaina Pwiduée mwara, gée goro ê pai wâdé kêe ba kàra. Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Go o nyabiri dò;
pwamaina neegà
naa nabibiu kâra pâ Ba.
Psaume 18.50
 
10  +Â jèe wii mwara naa na jè ére, pâ:
Guwà cau ipwàdée,
wâguwà pâ Ba.
Guwà cau nyabiri
mara Ba kêe,
pwi Ba kà Pwiduée.
Deutéronome 32.43
11  +Â jèpwi mwara, âna:
Pwamaina Pwi Ukai,
tèpa âboro diri.
Guwà nyabiri dò
ê pwényuâa kêe,
wâguwà pâ Ba!
Psaume 117.1
 
12  +Â é ina mwara wà *péroféta Isaia, pâ:
Ée mwa cimadò
pwi gòobàra Jessé*.
É mwa pitûâ wàé
kâra diri pâ Ba.
[Nye gée gooé kaa,
pâ aupwényunyuâari,
na me gée goo Pwi Ukai.]
Nye majoroé wàé
na rà cèikî naa goo.
Ésaïe 11.10
 
13 Ba wà Pwiduée na é naa tâjè ê cèikî, na jè bwaa tapacîri diri pâ wâdé na ée mwa naa tâjè. Wâdé na é nama guwà tâbawêe, naa na pinaanapô ma ipwàdée, gée goro ê cèikî kàwà naa gooé. Â, na wàrapwiri, â o maina too ê cèikî kàwà, naa na pai tapacîri kàwà, gée goro ê pàtàmara ê Nyuâaê Pwicîri.
É piênawéna kà Kériso wà Paulo
14 Ico tèpa béeò naa goo Kériso, âna go tâmogòori pâ, guwà tèpa âboro na guwà wâdé. Â guwà tâmogòori bwàti [ê pai wârori ê wâro na *tàrù]. Â pâriwà ma guwà pipacâmuriwà naa na. 15 Êco na, naa na ê tii bèeni, âna câgo caa piwâ, na go taniimiri tàwà ê pâ pwina guwà jèe picòo. Ba wà Pwiduée, gée goro ê *pimeaari imudi kêe, 16  +âna é pwa ma go pwi ênawéna kà Kériso Iésu, ba kàwà, wâguwà na câguwà caa tèpa Juif. Go jèe pame tàwà ê *Picémara Wâdé, ba na guwà tèpa uràpâra tà Pwiduée, na wâdé ba kêe. Â é pitòrigariwà, ba na guwà tèpa âboro kêe, goro ê Nyuâaê Pwicîri.
17-18 Â go nye dau ipwàdée kaa, gée goo ê wakè kôo ba kà Pwiduée. Â câgo caa pi-ina kôo goro cè pàra muru, â go nye ina co ê pwina é nama go pwa wà Kériso, ba bu caapwi ma wàé. Â é nama rà pitêre dà Pwiduée, wà tàpé na càra caa tèpa Juif, gée goro ê pwâratùra ma tûâ kôo. 19 [É pwa ma tèepaa gooò] ê pâ câmu kêe, naa na ê pàtàmara ê Nyuâaê Pwicîri—ê pâ muru na rà pò goo wà tèpa âboro. Â tapoo gée *Iérusaléma, tèepaa naa na ére Illyrie, âna go jèe picémara pitiri ê Picémara Wâdé goo Kériso.
20  +Êpwiri ê wakè kôo na dau wâdé tôo—ê pai picémara kôo ê Picémara Wâdé, naa na pâ ére napô, na càra caa mu têre ê popai goo Kériso. Ba câgo caa bari naa gòro ê pàaé na é jèe tòpò pwi jèpwi. 21  +Ba go pâra wiâra ê pwina wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Jèe càra caa têre
cè popai gooé;
Jèe càcaa piwiâ tàra
[Picémara Wâdé].
Rà mwa cau côoê,
ma tâmogòori [Pwi Ukai].
Ésaïe 52.15
Gére pâra kà Paulo
22-23  +Wâru pâ pàara na nümoo na go pâ na caiwà, êco na é ciburà paèrào ê wakè bèepwiri. Â nabàni, âna go jèe tubanabwé ê wakè kôo naa na napô bèeni. 24 Â go jèe niimiri pâ, wiàna go o jèe pâra naa Espagne, â go bwaa tàpo coo jaawà [na *Roma]. Ba o wâdé tôo na wàrapwiri. Â gée na càùé, â guwà o mwa pitu tôo, naa na gére pâra kôo.
25-26  ++Nabàni, âna go pâra naa Iérusaléma, ba go pame ê âraimeai, na rà naa wà tèpa cèikî wâ Macédoine ma Akaïe, na càra caa tèpa Juif. Ba [rà ilari jiio pâ, na go pame ê] âraimeai kàra tà tèpa Juif na rà cèikî naa goo Iésu, na rà wâ Iérusaléma. Ba wâjaa tàpéebà, âna bwaa wâru na ticè neemururà. 27  +Rà nye dau ipwàdée kaa wà tèpa Macédoine ma Akaïe, na rà pitu tàra goro pâ neemururà. Ba rà jèe dau tòpi ê pâ aupwényunyuâari, naa na pwâranümarà, gée goorà.
28 Wiàna go naa diri tàra [i mwani] â go mwa pâ jaawà, na go pâra naa Espagne. 29  +Â go jèe tâmogòori pâ, go o papaé tàwà, ê aupwényunyuâari na tâbawêe, gée goo Kériso.
Guwà pwapwicîri kôo
30  +Tèpa béeò naa goo Kériso, go pi-ilawà, pâ, na guwà ciburà gòo goro pwapwicîri tà Pwiduée ba kôo. Ba jè pitànaima naa na cèikî, naa goo Pwi Ukai Iésu Kériso, â naa na ê pimeaari, na é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri.
31 Guwà pwapwicîri, ba na rà o cibwaa tubaèpà tôo wà tàpé *Judée na tàutàra dàra cèikî naa goo Kériso. Â guwà pwapwicîri mwara ba kà tèpa cèikî naa Iérusaléma, ba na rà o tòpi bwàti ê bépitu na go pa pâdarirà. 32 Â gée na càùé, â wiàna nüma Pwiduée, â go o medariwà naa na ipwàdée. Â o pâri ma go tàpo nao jaawà.
33 Wâdé na wà Pwiduée, wàé na é naa pinaanapô, âna é tâa jaawà diri! Amen!
+ 15:1-2 1 Korénito 10.24,33 + 15:3 Psaume 69.10 + 15:4 2 Timotéo 3.16 + 15:7 Roma 14.1 + 15:8 Mataio 15.24 + 15:9 Psaume 18.50; Apostolo 3.25 + 15:10 Deutéronome 32.43 + 15:11 Psaume 117.1 + 15:12 Ésaïe 11.10; Auinapàpari 5.5 * 15:12 Jessé—Caa kà ukai Davita, pwi jojooro Iésu Kériso. (Côo Mataio 1.1–6 ma Apostolo 13.22.) + 15:16 Roma 1.5, 11.13 15:16 Dernière phrase—é, Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é nama é pwicîri ma wâdé tà Pwiduée, ê pwi ârapwaailò-bà. + 15:20 2 Korénito 10.15–16 15:20 2e phrase—Ba càcaa nüma Paulo, na é pa ba kêe, ê wakè kà pwi jèpwi. + 15:21 Ésaïe 52.15 + 15:22-23 Roma 1.13 + 15:25-26 1 Korénito 16.1–4 + 15:25-26 Apostolo 24.17; 1 Korénito 16.1; 2 Korénito 8.1, 9.2,12 + 15:27 1 Korénito 9.11 + 15:29 Roma 1.11 + 15:30 2 Korénito 1.11; Kolosé 4.3; 2 Tésalonika 3.1