14
Jè meaari tèpa béejè na càcaa mwü cèikî kàra
Cibwaa pitèirà
+Gà tòpi diri tàpé na rà *pâra wiâ Pwi Ukai. Ipaiwà mwara naa goo wà tàpé na càcaa mwü bwàti ê cèikî kàra. Â gà cibwaa pitèirà ma pi-inarà. +Pwiri wâgà, âna péa wâdé tâgà diri ê pâ utimuru. Êco na wà pwina càcaa mwü ê cèikî kêe, âna pwiri câé caa uti ê noo kâra macii*. +Â gà cibwaa pi-inaê ba èpà. Â wà pwiibà, âna é cibwaa pitèigà mwara. Ba wà Pwiduée, âna é nye cau tòpiwà diri. +Wâgà wàa, ma gà pitèi ê pwi ênawéna kà pwi jèpwi? Ba nye wàco pwi ukai kêe, na ée mwa pitèié, wiàna é wâdé, é, wiàna é èpà. Â ée mwa nye pitu têe, ba na é pwa pwina wâdé.
+Wàrapwiri naa goo tàpé na rà niimiri pâ, nye pwa jè tòotù na pwicîri. Â wà pàra tàpé mwara, na rà niimiri pâ, êdiri pâ tòotù, âna ipaiwà. Ba wâdé na rà nye jèpa piwéaari, ê jèpa auniimiri kàra; â na rà jèpa cimwü naa goo.
Wà tàpé na rà picâdàrù ê tòotù, âna rà wàrapwiri, ba na rà papwicîri Pwi Ukai Pwiduée. Â wà tàpé na rà ija diri ê pâ utimuru, âna rà nye wàrapwiri mwara, ba na rà papwicîriê. Â rà ipwaolé têe diri goo. Â wà tàpé na càra caa uti ê noo kâra macii, âna rà pwa mwara bèepwiri, ba na rà papwicîri wà Pwiduée. Â wàilà mwara, âna rà pwaolé têe.
Jè wâro ba kà Pwi Ukai
Câjè caa piwâro ba kâjè co, â câjè caa bà ba kâjè co. +Ba wiàna jè wâro, â wâdé na jè wâro ba kà Pwi Ukai: Â wiàna jè bà, â jè bà ba kêe. Ba naa na wâro, ma naa na ê bà, âna jè tèpa ênawéna kà Pwi Ukai. Ba wà Kériso, âna é bà, â é wâro côwâ gée na aubà, ba na é pwi ukai kà tèpa bà, ma tèpa wâro.
10  +Êkaa na, wà tàpé gée goowà, na rà pitèi tèpa cèikî béerà, â wâdé na rà coo! Â ipaiwà naa goo tàpé na rà niimiri pâ mwü ê cèikî kàra—na rà cibwaa ipwatétéri tà pàra tàpé. Üu, guwà nabwé! Ba jè mwa cau cima diri, ara Pwiduée, naa na ê aupitèimuru kêe§. 11  +Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Wàéni popai kôo,
wâgo Pwi Ukai
na go naa wâro.
Go ina ba gòo:
Rà o cau me dòo
tùu jùrurà arao,
pwamaina neeô,
wâgo Pwiduée.
Ésaïe 45.23
 
12 Ba [o mwa pwa ê tòotù, na] ée mwa todàjè wà Pwiduée, ba na jè jèpa ina têe jècaa ê âjupâra kâra ê pâ tûâ kâjè jècaa.
Cibwaa nama rà pwa na èpà
13 Jè cibwaa tà ciburà pitèi ma pi-ina pwi jèpwi. Wâdé na gà tâa goo pai niimiri bèepwiri, pâ, ticè jè muru cèna gà pwa, cèna ténoori ê cèikî kà pwi béegà, ma nama é pwa na èpà.
14  +Napwa naa gooò, âna é jèe nye inapàpari tôo wà Pwi Ukai Iésu, pâ, nye ticè utimuru na pwicîri tâjè. Êco na wà pwi jèpwi, âna wiàna é niimiri pâ, pwicîri ê jè utimuru, â nye pwicîri ba kêe. 15  +Â wiàna gà tubaèpà tà pwi a cèikî béegà, goro ê utimuru na gà ija, â jèe câgà caa wâro wiâra ê pimeaari; â ê pai ija'gà, âna càcaa wâdé. Ba wà Kériso, âna é bà ba kêe mwara. 16 Pwiri gà tâmogòori pâ, ê pwina gà pwa, âna muru na càcaa pwicîri. Êco, na càcaa wâdé na pinabaèpà [ê nee Kériso]*, gée goo ê pâ tûâ'gà.
17 Ê ija ma wâdo, âna càcaa âjimuru, [ba kâjè tèpa ênawéna] naa na *Mwaciri kà Pwiduée. Ê pwina âjimuru, âna ê wâro na *tàrù [na ara Pwiduée] bau ê pinaanapô ma ipwàdée, na é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri. 18 Wiàna gà wàrapwiri, pai piênawéna'gà, ba kà Kériso, â o wâdé tà Pwiduée wâgà. Â o wâdé tà tèpa âboro mwara wâgà.
É pame pinaanapô
19  +Gà pwa ê pâ muru na o pame ê pinaanapô, bau ê pâ muru na o pagòo ê cèikî kà tèpa béegà. 20  +Â gà cibwaa tubaèpà ê wakè kà Pwiduée, goro ê utimuru'gà! Âjupâra pâ, go tàgére ina pâ, diri ê pâ utimuru, âna wâdé ba kâjè. Êco na càcaa wâdé, wiàna diri ê pâ utimuru na gà ija, âna ténoori ê cèikî kà pàra tàpé, ma nama rà pwa na èpà.
21 Êkaa na, wâdé na gà câmuri, cè pai ija ma wâdo'gà. Gà cibwaa ténoori ê cèikî kà pwi béegà goo cè pwina gà ija ma wâdo—wiàna noo kâra macii, é wiàna dipâa. 22 Â gà cibwaa inapàpari imudi, ê auniimiri'gà naa goo pwiri. Gà pwàniri pwiri, ba na o nye wàco Pwiduée na côo.
Napwa naa googà, â o cidòri nyuâagà, wiàna ticè na piigà, naa na pâ tûâ'gà ma auniimiri'gà. 23 Êco na, wiàna gà piwâ naa goo pai ija'gà ê jè muru, â [wâdé na câgà caa ija. Ba] wiàna gà ija, â gà jèe còobé jii ê aucèikî'gà. Â gà pwa na èpà, â ée mwa tèigà wà Pwiduée.
+ 14:1 Roma 15.7 + 14:2 Genèse 9.3–4 * 14:2 Câé caa uti noo kâra macii—Grec: É ija doromuru co. (Côo nee tii 21.) Wâru pâ naèà kà tèpa Juif naa goro ê utimuru. Êco na é tipijè wà Kériso gée goo diri ê pâ pwiibà. + 14:3 Kolosé 2.16 + 14:4 Mataio 7.1; Jacques 4.11–12 14:4 Wiàna é wâdé, é, wiàna é èpà—Grec: Wiàna é coo, é wiàna é tûu. + 14:5 Galatia 4.10–11 14:6 Picâdàrù—Faire une distinction. + 14:8 Galatia 2.20 + 14:10 2 Korénito 5.10 § 14:10 Grec: Â wâgà, âna gorodà na gà pitèi tèpa aéjii’gà? É, wâgà, âna gorodà na gà ipwatétéri tà tèpa aéjii’gà? Ba jè mwa cau coo naa na aupitèimuru kà Pwiduée. + 14:11 Ésaïe 45.23; Filipi 2.10–11 + 14:14 Apostolo 10.15; Tito 1.15 + 14:15 1 Korénito 8.11–13 * 14:16 Pinabaèpà ê nee Kériso—é, Pinabaèpàgà. + 14:19 Roma 12.18, 15.2 + 14:20 1 Korénito 8.13 14:22 Ticè na piigà—é, Ticè na pitòtigà goo, ê pwâratùra-nigée-googà.