13
Pitêre dà tèpa pitûâ kâra napô
+Guwà pitêre dà tàpé na tâa gòrà ê pitûâ naa na napô. Ba wiàna rà pitûâ, âna wà Pwiduée, na é tòpòrà. Ba nye ticè na é pitûâ, wiàna câé caa naa tàrù têe, wà Pwiduée. Wà pwina tàutêe dàra pitêre dàra ê pâ naèà, âna é cicara ê pwina é tòpò wà Pwiduée. Â wà pwiibà, âna ée mwa tòpi ê wârimuru kêe.
+Wiàna jè pwa ê pwina wâdé, â o càcaa wâgotâjè, goo tàpé na rà pitûâ kâjè. Êco na, wiàna jè pwa na èpà, â o nye wâgotâjè goorà. Êkaa na, gà pwa na wâdé, ba na o wâdé tàra wâgà.
Ba wà tèpa pitûâ, âna rà pwacèwii tèpa ênawéna kà Pwiduée. Â ê wakè kàra, âna, na rà pitu tâgà ma gà pwa na wâdé. Â pwa tàrù kàra, ma rà pwa wârimuru tâgà. Ba wàépwiri mwara pwi wakè na é naa tàra wà Pwiduée. Êkaa na, wâdé na gà pitêre dàra, ba na o câé caa putàmu naa googà, wà Pwiduée. Â jèpwi mwara: Gà tâmogòori, naa na *pwâratùra-nigée-googà, pâ, ê pitêre dàra, âna wâdé ma *tàrù.
+Wâdé mwara, na gà naa ê mwani wâripû. Ba wà tàpé na rà tòri ê mwani, âna wà Pwiduée, na é naa tàra ê wakè bèepwiri. Â gà naa tà pàra tàpé ê pwina gà nye pitôowâri tàra. Wiàna ê wâripû, â gà wâri. Â wiàna ê pitêre dàra, â gà pitêre dàra. Â wiàna ê ipakîri, â gà ipakîrigà.
Pimeaari âna Naèà kâjè
+Wiàna pwa kéredi'gà, â wâdé na gà wâri wài. Êco na nye pwa jè caapwi muru na càcaa pâri ma gà wâri diri—âna ê pimeaari! Ba wâdé na gà ciburà meaari pàra tàpé. Â wiàna gà wàrapwiri, â gà nye pitêre dàra bwàti, ê *Naèà. +Wâru ê pâ autûâri, wâna ê Naèà. [Wàilà-ni pàra pwi]:
 
Gà cibwaa toomura (gà cibwaa cîâa jii tô wâdàgà, é, wà pwi éagà);
Gà cibwaa tétàmwara âboro;
Gà cibwaa mura*;
Gà cibwaa iari ê neemuru pàra tàpé.Exode 20.13–17
 
Ê êre diri ê pâ autûâri bèeni, bau diri ê pàra pwi, âna caatâa, naa na ê caapwi popai bèeni, pâ:
 
Gà meaari tèpa âboro, pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.Lévitique 19.18
 
10  +Ba wiàna jè meaari cè pwi jèpwi, â jèe nye po dau pwacoé ma jè pwa têe ê pwina èpà! Êkaa na, wiàna jè meaarirà, â jè pitêre dàra bwàti ê Naèà.
Wârori wâro na ê pwéelaa
11  +Guwà tàcî, [â guwà wârori bwàti ê pwina go tàgére ina tàwà]. Guwà tâmogòori bwàti ê pàara na jè gére wâro na. Ba ée jèe pâmwünyabwerijè ê tòotù, na ée mwa bàra pa-udòjè na wà Pwiduée, [â é naa tâjè ê *âji wâro jaaé].
Béaa, na jè mara cèikî naa goo Kériso, â ê tòotù bèepwiri, âna é bwaa wâiti. Â nabàni, diri na pâ tòotù, âna ée jèe dau pime mwünyabwerijè. 12  +Ba ê ne, âna ée jèe nabwé, â ée jèe êgòdò i tòotù.
Êkaa na, wâdé na jè patâjii ê pâ tûâ na èpà, na jè pwa naa ne. Â jè popa ê neemuru paa, târa wakè na pwaa. 13  +Wâdé na guwà wârori ê wâro na tàrù ma wâdé, naa na pwéelaa. Guwà cibwaa dau wâdo ma ija; â guwà cibwaa ipuu imudi ma pàra tàpé; â guwà cibwaa piêbà, ma iputàmu.
14  +Â wâdé na guwà caapwi ma wà Pwi Ukai Iésu Kériso, ma é pwacèwii ê ârabwée na é wâgoowà. [Guwà ciburà pitêre dèe] â guwà cibwaa nama popawà ê pâ câbawâdé kàwà, ba na guwà pwa pâ tûâ na èpà.
+ 13:1 Proverbes 8.15; Tito 3.1 + 13:3 1 Pétéru 2.13–14 + 13:6 Mataio 22.21 + 13:8 Mataio 22.39–40; Jacques 2.8 + 13:9 Exode 20.13–15,17; Deutéronome 5.17–19,21 * 13:9 Gà cibwaa mura—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Â gà cibwaa ina cè popai na pwâ, naa goo cè pàra âboro. 13:9 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà. + 13:10 1 Korénito 13.4–7 + 13:11 Éféso 5.14; 1 Tésalonika 5.6–7 + 13:12 1 Ioane 2.8 + 13:13 Luka 21.34; Éféso 5.18 + 13:14 Éféso 5.11