câmu goro pai wâro kâjè
12
(Naporomee 12.1–15.13)
Ârapwaailò na wâro
+Tèpa béeò naa na nee Kériso, é dau meaarijè wà Pwiduée, â é pwa pâ pwina wâdé ba kâjè. Gée goo pwiri, â go ilari jiiwà, gée na âji pwâranümoo, pâ, guwà pipanuâwà bamwara têe, ba na guwà pwacèwii ê *ârapwaailò na wâro, na dau wâdé têe. Â wàé kaa pwiri ê âji pwapwicîri, na pâri ma guwà naa têe.
Guwà cibwaa ipwacèwii tèpa âboro gòropuu. Â guwà panuâwà tà Pwiduée, ba na é tòotéri ê pwâranümawà, [ma ê auniimiri kàwà, ma ê càrawà]. Êpwiri, âna guwà o tâmogòori ê câbawâdé kêe, na pâri ma guwà pwa—na âjupâra, ma wâdé, ma tâbawêe.
Jèpa naa tâjè jèpa âraimeai
+Napwa naa gooò, âna é naa tôo, naa goro piticèmuru naa goo, ê pâ wâdé kêe, wà Pwiduée, [ûna é pitòrigario, ba na go pwi *apostolo kêe. Êkaa na, o pâri ma] go jèpa ina tàwà jècaa, pâ: Gà cibwaa niimiri pâ pwamuru naa googà. Bwa, gà ipakîrigà, â gà pinünüma bwàti. Â gà pitèigà bwàti, wiâra ê pai cèikî, na é naa tâgà wà Pwiduée.
+Gà côo, wâna naiijè, âna wâru ê pâ na ére. Â ê jèpa ére bèepwiri, âna nye jèpa pi-ité wakè kàra. Â wàrapwiri naa goojè, wàijè na jè wâru. Ba caapwi naiijè, na jèe caapwi ma wà Kériso. Â jèpa pwa ê jèpa wakè kâjè. +Ba wà Pwiduée, âna é jèpa naa tâjè ê jèpa âraimeai, [ba na jè piênawéna kêe].
Êkaa na wiàna é naa tâgà ê wakè goro *péroféta, â wâdé na gà pwi a pa popai kêe, wiâra ê câmu goo cèikî'gà. Â wiàna é naa tâgà, ma gà pwi a pitu tà pàra tàpé*, â wâdé na gà pitu tàra. Â wiàna é naa tâgà, ma gà pwi a pacâmuri, â gà pacâmuri.
 wiàna gà pwi a pagòo pàra tàpé, â gà pagòorà.  wiàna gà pwi a-imeai, â gà naa, â gà cibwaa câmuri.  wiàna gà pwi a-ipopa ba, â gà pwa, gée na âji pwâranümagà.  wiàna gà pwi a pwa na wâdé ba kà pàra tàpé ma pitu tàra, â gà pwa naa na ipwàdée.
Câmu kâra wâro kà pwi a cèikî
Napwa ê pimeaari kàwà, âna wâdé na âji pimeaari. Guwà cibwaa gòmapwa. Â wâdé na guwà èpàri ma miiri diri ê pwina èpà, â guwà ciburà tâa goo ê pwina wâdé. 10  +Â guwà pimeaariwà, goro ê âji pwâranümawà, ba guwà tèpa aéjii, naa na nee Kériso. Â guwà pipapwicîriwà. 11 Guwà cibwaa pwaora, na guwà piênawéna kà Pwi Ukai. Â guwà tà tàcî, â guwà wakè ba kêe, gée na diri ê nii kàwà ma pwâranümawà.
12  +Guwà ipwàdée, gée goo cèikî kàwà, naa goo ê pwina é pwa, ba kàwà, wà Pwiduée. Â wiàna é tèepaa mariwà ê aré, â guwà pidàpwicâariwà, â guwà ciburà pwapwicîri. 13  +Â wiàna wà tèpa cèikî béewà, âna ticè tàra cè jè muru, â guwà naa tàra. Â guwà tòpi bwàti, tàpé na rà me mariwà.
14  +Napwa naa goo wà tàpé na rà pwa tàwà na èpà, â guwà ilari jii Pwiduée pâ, na é *pwényunyuâarirà. Üu, guwà ilari ê aupwényunyuâari kêe, â guwà cibwaa tojiirà.
15 Guwà ipwàdée, ma wà tàpé na rà ipwàdée, â guwà i, ma tàpé na rà i. 16  +Guwà cibwaa pinadàrù tèpa âboro. Â guwà pwa ma caapwi, ê pai meaarirà kàwà, pwacèwii na, cau tèpa âboro na pwamuru naa goorà. Â guwà cibwaa ipwamainawà. Â guwà cibwaa niimiri pâ, guwà tèpa dau tâmogòorimuru.
Tûâ kâjè naa jaa pâ âboro diri
17-19  ++Wiàna pâri, â guwà mudàra, ma guwà wâro na pinaanapô, ma wàilà diri. Â guwà mudàra, ma guwà pwa ê pwina wâdé, na ara diri pâ âboro. Tèpa âji béeò, guwà cibwaa pitôowâri tà pàra tàpé. Wiàna rà pwa tàwà na èpà, â guwà cibwaa pawâjuépiri tàra côwâ ê èpà na rà pwa tàwà. Â guwà panuâ tà Pwiduée ê pwiibà, ba wàé, na ée mwa tèi, ma pwa wârimuru tàra. Ba é ina wà Pwi Ukai, naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Nye wâgo co,
na go o mwa pitôowâri,
[tà tàpé na rà pwa na èpà].
 wâgo co,
na go nye jèpa naa tàra
pumara ê tûâ kàra.
Deutéronome 32.35
 
20  +Â jèe wii mwara naa na ê jè ére na Tii Pwicîri pâ:
 
Wiàna é copwa
wà pwi a pièpàrigà,
â gà naa cè èe.
Na nümee na é wâdo,
â gà naa cè wâdooé.
[Â ê pai kamu kêe]
âna o dàuru ânye tòo,
na tâa gòro pûruê.
Proverbes 25.21–22
 
[Â wâguwà, âna wâdé na guwà pwa ê pwiibà.] 21 Â guwà cibwaa nama piêdò ê èpà. Â wâdé na guwà piêdò jii ê èpà, goro ê pwina wâdé.
+ 12:1 Roma 6.11,13; 1 Pétéru 2.5 + 12:3 1 Korénito 12.11; Éféso 4.7 + 12:4 1 Korénito 12.12,27 + 12:6 1 Korénito 12.4–11; 1 Pétéru 4.10–11 * 12:7 Gà pwi apitu tà pàra tàpé—Wàépwiri pai ina wàra Dikona. + 12:10 1 Pétéru 1.22 + 12:12 1 Tésalonika 5.16–18 + 12:13 Hébéru 13.2 + 12:14 Mataio 5.44; 1 Korénito 4.12 + 12:16 Proverbes 3.7 12:16 É, Â wâdé na guwà caapwi. Guwà ipakîriwà. Guwà pwa ê pâ wakè, na càcaa nüma wà pàra tàpé, na rà pwa. Guwà cibwaa ipwamainawà, â guwà cibwaa niimiri pâ guwà tèpa dau tâmogòorimuru. + 12:17-19 1 Tésalonika 5.15 + 12:17-19 Deutéronome 32.35; Mataio 5.39 + 12:20 Proverbes 25.21–22; Mataio 5.44