11
Câé caa naa càùé tà tèpa Juif
+Pwiri na jè ina pâ wànau? Gona wà Pwiduée, âna é nye naa càùé târa ê Ba kêe, wà tèpa *Juif? Bwa! Ba wâgo, âna go pwi Juif, pwi gòobàra *Abéraama, gée na wâao kà *Benjamin. Bwa, câé caa naa càùé târa ê Ba kêe, wà Pwiduée, na é jèe nye mara pitòrigari béaa.
Ba guwà nye tâmogòori bwàti, ê pwina é ina wà *péroféta Élia, naa goo pwiibà. Ba jè pûra naa na *Tii Pwicîri pâ, é piciapwâ tà Pwiduée, goro ê Ba *Isaraéla. +Â é ina pâ: Au, Pwi Ukai! Rà jèe tétàmwara tèpa péroféta'gà. Â rà ténoori ê pâ aupwa *ârapwaailò tâgà. Â wâgo co, [na go pwi dàra péroféta] na go tà tâa. Â nümarà mwara, na rà pòtàmwaraô.1 Rois 19.10
+Â dà na é tòpi têe goo, wà Pwiduée? É ina têe pâ: Akaé, rà bwaa nye tà tâa 7 000 tèpa âboro kôo, na càra caa tùu jùrurà, na ara pwi nari duée, Baal*. 1 Rois 19.18
 nye tà ipaiwà nabàni. Ba pwa jè dàra ê Ba Isaraéla, na é pitòrigarié wà Pwiduée, ba na kêe, wiâra ê *pimeaari imudi kêe. + câé caa pitòrigarirà, gée goro ê pâ tûâ kàra. Ba wiàna wàrapwiri, â ê pimeaari kà Pwiduée, âna o càcaa ê pimeaari, na é naa naa goro piticèmuru naa goo.
Pai ina wèe pâ wànau, ê pwi bèepwiri? Wà tèpa Juif, âna rà mudàra [ê pinaanapô kàra ma wà Pwiduée] êco na [ê aumaina goorà] âna càra caa pâmariê, ba gòo pûrurà; â êco tàpé na é pitòrigarirà wà Pwiduée. +Ba jèe nye wii naa na ê Tii Pwicîri pâ:
 
É papuurà wà Pwiduée,
ba na ticè na rà tâmogòori.
 é nama rà bwi, ma rà kee.
 rà nye tà ciburà wàrapwiri.
Deutéronome 29.3; Ésaïe 29.10
 
+É ina mwara wà ukai *Davita, tà Pwiduée, pâ:
 
Gà naa wârimuru
tà tàpé na rà èpà.
Rà pi-ija ma wâdo.
[Rà iauri pâ wâdé.]
O wâdé naa bii
diri pâ pwiibà,
ba na o pwêe
naa na naigé,
ba na rà tûu naa na.
10  Gà nama rà bwi
ba na ticè na rà côo!
[Gà naa tàra diri
pâ aré ma tòina.]
O càcaa pa jiirà.
Rà o tòcùuràgoo
pai kakeri wèe!
Psaume 69.23–24
Tàpiri tà pàra Ba
11  +Ûna jè têre pwiri§, â jè péa niimiri pâ, pwiri wà tèpa Juif, âna rà tûu dàra gòiri awé? Bwa; nye tàpo wàrapwiri naa na jè ji pàara co, ba na rà udò ê pàra Ba, [ma tâa tàra ê *âji wâro jaa Pwiduée]. Â é pâ nau piboo ê Ba Isaraéla. 12 Ba, na càra caa pitêre dà wà Pwiduée, â [càra caa tòpi diri ê pâ aupwényunyuâari kêe. Â] gée goo pwiri, â é dau *pwényunyuâari tàpé na càra caa tèpa Juif. Êco na, na rà mwa cau cimadò côwâ wà tèpa Juif. Â, na pwi tòotù-bà, âna o dau maina awé ê aupwényunyuâari [ba kâjè diri].
13 Napwa naa goowà, wâguwà na câguwà caa tèpa Juif, âna [wà Pwiduée, âna é cùruo me, ba na] go pwi *apostolo ba kàwà. Â ê wakè bèepwiri, âna dau wâdé tôo. 14 Â, na go gére wàrapwiri, â o wâdé, ba rà o piboo tèpa jènereô, tèpa Juif, ba na rà o udò wà pàra tàpé gée goorà. 15 Ba ûna é naa càùé tàra wà Pwiduée, â é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâra pàra Ba, naani gòropuu, ma wàé. Â wiàna ée mwa tòpi côwâ tèpa Juif, â rà o pwacèwii tèpa bà, na rà wâro côwâ.
Naagà gée naa goro Ba kêe
16 [Wiàna wà tèpa jojooro tèpa Juif, âna rà tèpa âboro kà Pwiduée, â nye ipaiwà mwara naa goo tèpa gòobàrarà. Ba pwacèwii ê poloa.] Ba wiàna pwi jè ére na pâbéaa gée goo i poloa, âna naa tà Pwiduée, â diri ê poloa, âna nye kêe. Â nye pwacèwii mwara ê upwâra. Ba wiàna ê wàé, âna kà Pwiduée, â ê ditèe, âna kêe mwara.
17  +Ba ê Ba Isaraéla, âna pwacèwii jè upwâra, na tòimiri goo, naa na aupwanapô kà Pwiduée. Â é jèe tépàgà pàra ditèe. Â wâgà, na câgà caa pwi Juif, âna gà pwacèwii ditàra upwâra còpaaci. Â é naagà gée, naa goro upwâra na tòimiri goo. Ûna wàrapwiri, â wâgà mwara, âna gà wâdo, ê nüru ê pwi upwâra bèepwiri. Â pwa câmagà, gée na aupwényunyuâari kà Pwiduée, na é ina béaa, na é *ipwataâboro tà Abéraama*.
18 Êkaa na gà cibwaa pi-ina kâgà! Gà cibwaa niimiri pâ, gà wâdé jii ê ditèe na tapàgà. Ba càcaa wâgà, na pa i pâ wàé, â ê pâ wàé na rà popagà!
19-21 Âjupâra pâ, é tépàgà pàra tàpé, ba càra caa cèikî. Â wâgà, âna, é naagà gée, naa goro i upwâra, gée goro na gà cèikî. Â pwiri gà mwa ina pâ: «É jèe tépàgà i ditèe, ba na wâgo, âna naaô gée, naa goro i upwâra.» Êco na gà ipwacôoco! Ba wiàna é tépàgà ê âji ditèe, â é péa pwacèwii mwara, naa googà. Êkaa na go ina pâ, gà cibwaa pi-ina kâgà!
22  +Gà côo, wà Pwiduée, âna é nye wâdé ba kâjè. Êco na é pitèi ba gòo tàpé na càra caa pitêre dèe. Â é wâdé naa googà, wiàna gà nye ciburà pâra wiâra ê pai wâdé kêe. Â wiàna càcaa wàrapwiri, â é péa tépàgàgà, gée goo i upwâra.
23 Pwiri wà tèpa Juif, âna rà o mwa wâjué côwâ, â rà cèikî naa goo Pwiduée. Â wiàna wàrapwiri, â pwa pàtàmee, ma é naarà gée côwâ naa goro i upwâra. 24 Ba ûna é naagà gée, naa goro i upwâra na tòimiri goo, âna càcaa muru a pwa. Ba wâgà, âna gà pwi ditàra upwâra còpaaci. Â napwa naa goo wà tèpa Juif, âna rà tèpa âji ditàra, ê upwâra, na nye tòimiri goo. Â dau ticècoé tà Pwiduée, ma é naarà gée côwâ naa goro i upwâra.
Ée mwa udò ê Ba Isaraéla
25 Üu, co tèpa béeò naa na nee Kériso, guwà cibwaa pi-ina kàwà! Ba dau wâru pâ namuru, na câguwà caa tâmogòori. Â nümoo na guwà tâmogòori, ê âji pai pwa goo wà tèpa Juif, ê muru na ia tàbinyiri béaa.
Wàéni: Wiàna pàra tàpé, âna tàutàra na rà cèikî, êco na o càra caa ciburà wàrapwiri. Ba wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée, â wà pàra tàpé na càra caa tèpa Juif, âna rà o medarié. Â, na rà cau me côwâ wà tàpéebà, â wà mwara tèpa âji Juif, âna rà o tapoo cèikî côwâ. 26  +Â, na pàara-bà, âna ê Ba Isaraéla, âna ée mwa udò. Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri ê popai bèeni kà Pwiduée, pâ:
 
Ée mwa me gée *Siona
wà pwi a pa-udòjè.
Ée me ba na é tipi
tèpa gòobàra Iakobo§.
27  +Go pacoo ma wàilà
auipwataâboro.
Go pwanauri pâ èpà,
pâ tûâ na rà pwa.
Ésaïe 59.20; 27.9
 
28 Âjupâra pâ, wâru tèpa Juif na tàutàra goo ê *Picémara Wâdé. Â rà jèe pâ nau tèpa cicara wà Pwiduée. Â ê pwiibà, âna pâ nau wâdé ba kàwà, wâguwà na câguwà caa tèpa Juif. Êco na wà Pwiduée, âna é jèe pitòrigari tèpa Juif, ba na rà pwi Ba kêe. Â é ipwataâboro tà tèpa jojoororà. Â dau wânümee tàra. 29 Ba câé caa pa côwâ ê pwina é naa. Â câé caa naa càùé tà tàpé na é jèe todàra.
30-31 Béaa, âna wâguwà, [na câguwà caa tèpa Juif] âna càcaa nümawà goo Pwiduée. Ûna tàu tà tèpa Juif, na rà tòpi ê pâ wâdé kêe*, â é naa tàwà. Êco na, [na jè tòotù, âna] ée mwa nye naa tàra côwâ, ê pâ wâdé kêe. 32 Â é jèe nama wàrapwiri, ba na é paari tâjè diri ê pimeaari kêe.
Dau maina pimeaari kà Pwiduée
33  +Wà Pwiduée, âna é dau maina ma pwényuâa awé! Â po dau maina ê pimeaari kêe, ma ê pâ wâdé na é pwa! Dau wâgòro ma wâdòiti jiijè, ê autâmogòorimuru, ma auniimiri kêe! Wàilàapà, na tâmogòori ê pâ autûâri kêe? Â wàilàapà, na tâmogòori ê pai pwa goro pai wakè kêe? 34  +Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Wàilàapà na tâmogòori
auniimiri kà Pwi Ukai?
Wàilàapà na ina têe
cè pwina é pwa?
Ésaïe 40.13
35  +Wàilàapà na naa têe cè muru,
ba na é pitôowâri têe
wà Pwiduée Caa?
Job 41.3
 
36  +Ba diri ê pâ namuru, âna nye me gée gooé. Â nye wàé, na é pwa diri ê pâ muru, ba kêe. Wâjaaé ê pai maina ma muugère, dàra gòiri awé! Amen!
+ 11:1 1 Samuel 12.22; Psaume 94.14; Filipi 3.5 + 11:3 2 Rois 19.10,14 + 11:4 1 Rois 19.18 * 11:4 Baal—Pwi jè duée kà tèpa âboro na rà tâa napô Kanana, napô na rà popa wà tèpa Isaraéla. Â wà pàra tèpa Isaraéla, âna rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée, â rà pwapwicîri tà Baal. + 11:6 Galatia 3.18 11:6 Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Â wiàna gée goo pâ wakè, â càcaa muru na naa wàrapwiri. Ba du ârailu muru na nye pi-ité. + 11:8 Deutéronome 29.3; Ésaïe 29.10 + 11:9 Psaume 69.23–24 11:10 Tòcùu—Dos courbé. + 11:11 Apostolo 13.46 § 11:11 Ûna jè têre pwiri… Grec: Go tawèeri pâ… + 11:17 Éféso 2.11–19 * 11:17 Dernière phrase—Grec: Pwa kâgà gée goo ê wàé. + 11:22 Ioane 15.2,4 11:25 Tàbinyiri—Secret. 11:25 Grec: Càcaa nümoo na guwà niimiri pâ guwà tèpa tâmogòorimuru. Wâdé na guwà tâmogòori ê auniimiri na tàbinyiri bèeni: O gòo pûru ê auwâru gée goo tèpa Isaraéla, tiagoo na rà tòme diri tàpé na càra caa tèpa Juif. + 11:26 Ésaïe 59.20–21 § 11:26 Iakobo—Pwi jojooro diri tèpa Juif. Côo mwara Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. + 11:27 Jérémie 31.33–34 * 11:30-31 Tàu tà tèpa Juif, na rà tòpi ê pâ wâdé kêe—Grec: Càra caa pitêre dèe. + 11:33 Ésaïe 55.8–9 + 11:34 Ésaïe 40.13; 1 Korénito 2.16 + 11:35 Job 41.3 + 11:36 1 Korénito 8.6