10
Tèpa béeò naa goo Kériso, dau nümoo na rà udò wà tèpa *Juif, ê Ba kôo, [ma tâa tàra ê *âji wâro]. Â wàé kaa pwiri ê pwâra pwapwicîri kôo tà Pwiduée. 2-3 Ba go tâmogòori bwàti pâ, nümarà na rà pâra wiâ Pwiduée. Êco na càra caa tâmogòori ê naigé kà Pwiduée, târa ma é tòpò pinaanapô naa nabibiu kà tèpa âboro ma wàé. Â tàutàra goro ê naigé kêe, â rà nye pâra wiâra, ê naigé kàra. Â rà ipwadàra [ba na rà pitêre dàra ê *Naèà kà Moosé.]
Êco na nabàni, âna jèe piticèmuru naa goo ê Naèà. Wàrapwiri, gée goo wà Kériso. Ba wà tàpé na rà cèikî naa gooé, âna [é tòpò pinaanapô wà Pwiduée, naa nabibiu kàra ma wàé, â] é cau nama rà tèpa âboro na rà *tàrù na araé.
Rà udò diri tàpé na rà todà Pwi Ukai
+Béaa, âna ê naigé ma jè tàrù na ara Pwiduée, âna, na jè pâra wiâra ê Naèà. Â é ina wà Moosé, pâ: Ê Naèà, âna é naa wâro, tà pwina é pitêre dàra diri ê pâ na autûâri, na wâna.Lévitique 18.5
+Êco na nabàni, âna jè *tàrù na ara Pwiduée gée goro ê cèikî kâjè [naa goo wà Kériso]. Â o càcaa mwa caa pâri ma jè pitawèerijè pâ: «Wàilàapà, na o too naa *napwéretòotù?» ba na é naa boome darijè [*pwi a pa-udòjè. Ba é jèe nye boome] wà Kériso. Â o câjè caa pitawèerijè mwara pâ, «O wàilàapà, na boo naa na aubà*?» ba na pawâro côwâ wà Kériso. Ba é jèe nye too. [Â é pame darijè ê pai udò kâjè.] Â wâdé co na jè cèikî naa gooé.
Wàé kaa ê popai na bà picémara. Ba é jèe nye ina Moosé mwara, naa na *Tii Pwicîri pâ: Napwa ê popai, âna é tàmwünyabwerigà. É tâa pwâgà, â é wâna pwâranümagà.Deutéronome 30.14
Ba wiàna gà inapàpari goro pwâgà, pâ, wà Iésu Kériso, âna é Pwi Ukai, â wiàna gà cèikî, gée na âji pwâranümagà, pâ, é pawâroé côwâ wà Pwiduée gée na aubà, â gà o udò. [Â o tâa tâgà ê *wâro dàra gòiri jaaé.] 10 Ba wiàna gà âji cèikî naa gooé, ma inapàparié, â wà Pwiduée, âna [é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàu ma wàé, â] é nama gà pwi âboro na gà tàrù na araé, â é pa-udògà.
11  +Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ: Rà mwa piétòwà tèpa âboro na rà cèikî naa gooé.Ésaïe 28.16 12  +Â [wâna ê popai bèepwiri, âna] nye ticè nadàpà wà tèpa Juif, ma tàpé na càra caa tèpa Juif. Ba nye caapwi co Pwi Ukai kâjè diri, â é naa, naa goro piticèmuru naa goo, ê aupwényunyuâari kêe, ba kà diri tàpé na rà todèe. 13  +Ba wàra na jèe wii mwara naa na Tii Pwicîri pâ: Wà diri tàpé na rà todà Pwi Ukai, âna rà o udò.Joël 3.5
Picémara ê Picémara Wâdé
14 O wànau târa cè pai todà wà Pwi Ukai, wiàna câjè caa cèikî naa gooé? Â o wànau târa cè pai cèikî naa gooé, wiàna câjè caa têre cè popai gooé? Â o wànau târa cè pai têre, wiàna ticè na inapàparié? 15  +Â o wànau târa cè pai inapàparié, wiàna ticè cèna cùrué ma é ina? Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri pâ: Pwényuâa ê pai tèepaa kà tàpé na rà inapàpari ê pinaanapô, wàilà na rà picémara ê picémara na wâdé.Ésaïe 52.7
16  +Â càcaa po wàilà diri [tèpa Juif] na rà pitêre dàra ê *Picémara Wâdé. Ba é ina wà *péroféta Isaia, pâ: Pwi Ukai, Pwiduée, wàilàapà na cèikî naa goo popai kâbà?Ésaïe 53.1
17 Üu, jè cèikî, naa goo pai têre kâjè ê Picémara Wâdé goo wà Kériso. Â jè cèikî naa goo, ûna rà picémara.
18  +Â napwa mwara naa goo tèpa Juif, âna gona càra caa têre ê popai bèepwiri? Akaé. Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Jèe nye picémara pitiri
ê popai bèepwiri.
Rà têre pitiri gòropuu diri.
Psaume 19.5
 
19  +É, gona càra caa tâmogòori i popai? Akaé! Ba wà Pwiduée, âna jèe tàmara ina béaa, na é naigé mee wà Moosé, pâ:
 
Go nama guwà piboo,
goo pàra tàpé.
[Go paari wâdé kôo
tà pàra tèpa Ba.]
Càra caa Ba kôo.
 càra tâmogòorio.
Guwà o putàmu
naa goo tàpéebà.
Deutéronome 32.21
 
20  +Â wà Isaia, âna câé caa piwâ, na é ina ê popai bèeni, me gée jaa Pwiduée, pâ:
 
Càra caa mudòo,
â rà jèe pâmariô.
Càra caa todòo,
â go jèe ipaario tàra.
Ésaïe 65.1
 
21  +Â wà Pwiduée, âna é ina mwara goo tèpa *Isaraéla, pâ:
 
Go tu pâ goro du îô,
dàra ê Ba bèepwiri,
diri pâ tòotù.
[Go paari pwâranümoo.
 càra caa medario.]
Ba dau gòo pûrurà.
Càra caa pitêre dòo.
Ésaïe 65.2
+ 10:5 Lévitique 18.5 + 10:6 Deutéronome 30.12–14 * 10:7 Aubà—Grec: Oolaa (‘Abîme’). Côo Auinapàpari naporomee 9. + 10:11 Ésaïe 28.16 10:11 Rà mwa piétò—é, O câgo caa panuârà. Grec: O càra caa kamu. + 10:12 Apostolo 15.9 + 10:13 Joël 3.5 + 10:15 Ésaïe 52.7 + 10:16 Ésaïe 53.1 + 10:18 Psaume 19.5 + 10:19 Deutéronome 32.21 + 10:20 Ésaïe 65.1 + 10:21 Ésaïe 65.2