ba isaraéla ma pàra ba
9
(Naporomee 9–12)
É imuru tèpa jènereê Paulo
Go patùrawà ni gée na âji pwâranümoo, â ê pwina go ina, âna nye âjupâra, â câgo caa pwâ. Ba bu nye caapwi ma wà Kériso. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é pitûâ kâra ê pwâranümoo. Â wàé na é *paâjupâra ê pwina go ina tàwà. 2-3  +Êni: Go po dau pikîri, â tòina ê pwâranümoo, goo tèpa jènereô, ê Ba *Isaraéla. Ba wiàna pâri ma go pitu tàra [ma rà udò] â pwiri go panuâô, ma é tojiio wà Pwiduée, ma ipapiinariô jii Kériso.
+Ba é nye pitòrigari ê Ba kôo wà Pwiduée, ba na Ba kêe, ma tèpa naîê. Â é jèe nye paari tàra ê pai maina ma muugère kêe. Â é pwa *ipwataâboro tàra, â é naa tàra ê *Naèà. Â é naa tàra mwara ê tàrù, ba na rà pwapwicîri têe, [na pai pwa wèe na âjupâra]. Â wàilà, na rà jèe nye tòpi ê pâ aupwényunyuâari kêe, na é jèe mara ina tàra béaa.
Ba wà tèpa jojoororà, âna rà tèpa âboro, na tèpa pwamuru naa goorà, na araé. Â é té gée goorà wà Kériso, naa na naiiri âboro. Wâdé na jè cau ipwamaina dàra gòiri wà Pwiduée, na é wâjai diri pâ muru*!
Tèpa âji naî Pwiduée
Wiàna wàrapwiri, â gona jè o niimiri pâ, câé caa pacoo ê auinabéaa kêe wà Pwiduée? Akaé! É jèe nye pacoo, ba, ê âji Ba kà Pwiduée, âna é dau maina jii ê Ba Isaraéla. +Jèpwi mwara, âna câé caa [niimiri wà Pwiduée pâ] wà tèpa cau té gée goo *Abéraama, âna rà jèe tèpa âji naîê. Ba é ina tà Abéraama, pâ: Wà tèpa gòobàragà na ia go inarà, âna o mwa pitèparà gée goo Isaaka, pwina naîgà.Genèse 21.12
+[Wà Abéraama, âna nye pwa mwara pàra tèpa naîê.] Pai ina wèe pâ, càcaa tàpé na rà tèepaa, gée goro ê câbawâdé kâra âboro, na rà o tèpa naî Pwiduée. Ba wà tèpa âji naîê, âna wà tàpé na tèepaa, gée goro ê auinabéaa kà Pwiduée. +Â wàéni ê pwina é ina wà Pwiduée, tà Abéraama, [na é ipwataâboro têe]: Na go o mwa wâjué côwâ, naa na caapwi naja, â wà Sara, tô wâdàgà, âna ée mwa pitàmari pwi nari èpo paao.Genèse 18.10
10 Â nye coo pwacèwii pai ina kêe. Â napwa naa goo wà pwi âboro èpo bèepwiri, âna wà kaa, Isaaka, pwi jojooro tèpa *Juif. Â gée na càùé, â ru piéa ma Rébéka. Â Rébéka, âna é pitàmari du bérepidu.
11-13  ++Â é ina têe wà Pwiduée pâ, wà pwi ciàra èpo, wà Ésaü, âna ée mwa piâboro kîri kà pwi jiié, Iakobo. Ba jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Go wâdéari wà Iakobo, jii wà Ésaü.Malachie 1.2–3 Â é tàmara ina pwiri, na bwaa càru caa tèepaa, wà tupédu bérepidu. Â bwaa nye ticè èpà ma wâdé, na ru pwa. Â é wàrapwiri pai pitòrigari kêe wà Pwiduée, ba naa coo ma wàra ê auniimiri kêe. Ba é nye pitòrigari wà tèpa âboro, wiâra ê câbawâdé kêe, â càcaa goro ê pâ wakè kàra.
Pwiduée co na é pitòrigari
14 Gona jè ina pâ, câé caa *tàrù wà Pwiduée? Bwa! 15  +Ba é jèe ina tà *Moosé, pâ: Wiàna wâdé tôo, â go meaari pwi jèpwi. Â wiàna wâdé tôo, â go pwa na wâdé, ba kà pwi jèpwi.Exode 33.19 16  +Ba nye wà Pwiduée na é niimiri pâ, é pwa na wâdé ba kâjè. Â càcaa gée goro cè câbawâdé kâjè, ma wakè kâjè. 17  +Jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ, é ina wà Pwiduée, tà Faraô, pwi ukai naa *Aigupito, pâ: Wâgo na go pwa ma gà pwi ukai, ba na paari ê pàtàmoo naa googà, ma rà o tâmogòori ê neeô, diri ê gòropuu.Exode 9.16
18 Ba wiàna nüma wà Pwiduée, â é meaari wà pàra tàpé. Â wiàna nümee, â é nama gòo pûru pàra tàpé.
É pwa pwina nümee goo
19 Pwiri gà o ina tôo, pâ: «Wiàna wà Pwiduée, na é nama jè pwa diri ê pâ tûâ kâjè, â cina é pa-icôojè? Ba càcaa pârijè, ma jè pagòo pûrujè têe!»
[Â go tòpi tâgà, pâ]: Gona wâgà wàa, na gà cicaraé? 20  +Ba gona ê muru na pwa§, âna é ina tà pwina é tòpòé, pâ: «Gorodà na gà tòpò-o, ma go wàrani?»
Bwa! 21  +Ba wà pwi a pwa ê ilò puu, âna é pwa ê pwina nümee goro i puu kêe. Â wiàna nümee, â é nye pwa goro i puu bèepwiri, ê ngapò târa diri pâ tòotù, bau jè ngapò na dau wâdé.
22 Wàrapwiri mwara naa goo Pwiduée. Ba wiàna nümee, â pâri, ma é paari ê pwâra putàmu kêe, ma ê pàtàmee, ma é ténoori tèpa âboro èpà*. Êco na é dau dàpwicâariê ba kàra, [ba wàé na é pitûâ]. 23 Â wàé na é pitòrigari, na é meaari pàra tàpé, ba wâdé têe na rà tòpi ê câmarà—pai tâa kàra na ê pai maina ma muugère kêe.
Câé caa todà tèpa Juif co
24 Wà tèpa âboro-bà, âna wàijè. Câé caa todàjè co, gée nabibiu kà tèpa Juif, ba nye gée nabibiu kà mwara tàpé na càra caa tèpa Juif. 25  +Ba wà Pwiduée, âna é ina naa goorà, naa na tii kà *péroféta Osée, pâ: Ê Ba, na càcaa pwi Ba kôo, âna go jèe ina goorà nabàni pâ “Ba kôo”. Â ê Ba, na câgo caa meaarié, âna go o jèe meaarié.Osée 2.25 26  +Béaa, âna go ina tàra pâ: “Câguwà caa pwi Ba kôo.” Â go ina goorà nabàni pâ: “Guwà tèpa naî Pwiduée na é wâro.”Osée 2.1
27  +Napwa naa goo wà tèpa Juif, âna é tomara too wà péroféta Isaia, â é ina pâ: Wà tèpa Isaraéla, âna rà o mwa wâru, pwacèwii ê marawâ niboo bàrawià. Êco na o pwâco gée goorà, cèna rà o udò, [ma rà wâro awé]. 28  Ba wà Pwi Ukai, âna ée awài, goro tèi ê gòropuu diri.Ésaïe 10.22–23
29  +Â é nye tàmara ina béaa mwara, wà Isaia, pâ: Wà Pwiduée, na dau pwa pàtàmee awé naa goro diri pâ muru, âna é nye panuâ pàra tèpa gòobàrajè, ba na rà wâro. Ba wiàna càcaa wàrapwiri, â o cau tiàujè, pwacèwii du ville *Sodoma ma Gomora.Ésaïe 1.9
Càra caa cèikî tèpa Juif
30 Dà pai ina wèe diri ê pâ pwi bèepwiri? Ba jè côo pâ, wà tàpé na càra caa tèpa Juif, âna càra caa mudà wà Pwiduée. Êco na, na rà jèe pâ nau cèikî naa gooé [â é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàra ma wàé] â é nama rà tèpa âboro na rà *tàrù na araé.
31 Napwa naa goo tèpa âboro kâra ê Ba Isaraéla, âna rà mudàra ê naèà, ba na é nama rà tàrù na ara Pwiduée. Êco na càra caa pâmari. 32  +Â gorodà? Ba rà imudàra ma rà tàrù, gée goro ê pâ na wakè kàra, â càcaa gée goo ê cèikî kàra [naa goo Pwiduée]. Â cigòtù ârà, naa goro i atü, pwi a nama jè tûu. 33  +Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri ê popai bèeni kà Pwiduée:
 
Gà côo ma gà têre!
Go tòpò naa *Siona,
[naa napô pwicîri]
pwi Atü na wâdé,
pwi Atü na mwü.
O cigòtù â
tèpa cicarao.
Rà tûuboo awé
gée goo Atü kôo-bà!
Rà piétò awé
tàpé na cèikî;
na pûra naa goo
pwi Atü kôo-bà.
Ésaïe 8.14; 28.16
 
+ 9:2-3 Exode 32.32 + 9:4 Exode 9.4 * 9:5 Wâdé na jè cau ipwamaina dàra gòiri, wà Pwiduée, na é wâjai diri pâ muru—é, {Wà Kériso}, na é wâjai diri pâ muru, ba é Pwiduée na, naa pwamainaê dàra gòiri awé. 9:6 Grec: Êco na câé caa pitanami ê popai kà Pwiduée. Ba {ê Ba} Isaraéla, âna càcaa wà diri tàpé na rà té gée goo Isaraéla. + 9:7 Genèse 21.12 + 9:8 Galatia 4.23 + 9:9 Genèse 18.14 9:10 Grec: Jèpwi mwara, wà Rébéka, ba é pitàmari {du} naî Isaaka, pwi caa kâjè. + 9:11-13 Genèse 25.23 + 9:11-13 Malachie 1.2–3 + 9:15 Exode 33.19 + 9:16 Éféso 2.8 + 9:17 Exode 9.16 + 9:20 Ésaïe 29.16, 45.9 § 9:20 Muru na pwa—Grec: Pala na pwa {goro puu}. + 9:21 Jérémie 18.6 * 9:22 Tèpa âboro èpà—Grec: Tàpé na wâdé na ténoorirà. + 9:25 Osée 2.25 + 9:26 Osée 2.1 + 9:27 Ésaïe 10.22–23 + 9:29 Ésaïe 1.9 + 9:32 Ésaïe 8.14 + 9:33 Ésaïe 28.16; 1 Pétéru 2.6 9:33 Rà piétò awé—é, O câgo caa panuârà. Grec: O càra caa kamu.