8
É tipijè jii èpà ê Nyuâaê Pwicîri
Wà tàpé na rà tâa goo Kériso Iésu, âna nye ticè pitèimuru ma wârimuru kàra*. Ba, na go wâgoo wà Kériso Iésu, â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é naa tôo ê wâro naa wâjaaé. Â é pâ nau pwi naèà kôo na bwaa âmuê. Â é tipio jii ê pwi naèà na é popao naa na Èpà ma ê pwâra bà.
Napwa naa goo ê *Naèà kà Moosé, âna pwacoé ma é tipijè gée goro ê pai ora kâra pwâranümajè. [Ba ticè nii kêe, ma pitòotéri ê pwâranümajè na èpà.] Êco na wà Pwiduée, âna é jèe tipijè. Ba é jèe panuâ me Pwina naîê, na é pa naiiri âboro pwacèwiijè—wàijè tèpa pwa na èpà—ba na é tipijè jii ê Èpà. Â é jèe tubatiàu ê pwi Èpà bèepwiri, na pitûâ naa na naiiri âboro, +ba na jè wâro wiâra ê naèà na é *tàrù. Ba câjè caa wâro wiâra ê auniimiri kâra naiiri âboro. Â jè wâro wiâra ê Nyuâaê Pwicîri.
5-6 Ba wà tàpé na rà pâra wiâra auniimiri kâra naiiri âboro, âna rà nye pitêre dàra ê câbawâdé kàra. Â rà pâra dàra pwâra bà. Êco na wà tàpé na rà wâro wiâra ê Nyuâaê Pwicîri, âna rà nye pitêre dàra ê câbawâdé kêe. Â, â tâa tàra ê *âji wâro ma pinaanapô.
Wiàna jè pâra wiâra ê pâ câbawâdé kâra naiiri âboro, â o nye pwacoé ma jè pitêre dàra, ê naèà kà Pwiduée. Â jè pâ nau tèpa cicara Pwiduée, ma tèpa pièpàrié. Êkaa na wà tàpé na rà pâra wiâra ê pâ câbawâdé-bà, âna pwacoé ma rà wâdé na ara Pwiduée.
Jè pâra wiâra Nyuâaê Pwicîri
+Êco na wâguwà, âna jèe câguwà caa pâra wiâra ê pâ câbawâdé kàwà bèepwiri. Ba guwà pitêre dàra ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée, na é tâa goowà. Wà pwi âboro na câé caa tâa gooé ê Nyuâaê Pwicîri kà Kériso, âna câé caa pwi âboro kà Kériso.
10  +Êco na wâguwà, âna é wâgoowà wà Kériso. Â wiàna ée mwa bà ê naiiwà majoroé ê Èpà, â âjupâra mwara pâ wà Pwiduée, âna é nama pwacèwii na câguwà mu caa pwa na èpà, ba na guwà tèpa âboro na guwà *tàrù na araé. Â é jèe tòpò pinaanapô naa nabibiu kàwà ma wàé. Â ê Nyuâaê Pwicîri kêe, âna é nama guwà wâro§. 11 Üu, ée mwa bà ê naiiwà, êco na, wiàna é wâgoowà ê Nyuâaê Pwicîri, â ée mwa pawârowà wà Pwiduée, pwacèwii ê pai pawâro kêe wà Kériso Iésu, gée na aubà.
É nama jè tèpa naî Pwiduée
12 Êkaa pwiri, co tèpa béeò naa na nee Kériso, âna pwacèwii na pwa kéredi kâjè. Ba napârajè [na jè wâro na ê Nyuâaê Pwicîri] na jè cibwaa wâro wiâra ê câbawâdé kâra naiiri âboro. 13  +Ba wiàna guwà wâro wiâra ê pâ câbawâdé bèepwiri, â guwà o bà [dàra gòiri awé]. Êco na, wiàna guwà nama bà ê pâ câbawâdé bèepwiri, gée goo ê Nyuâaê Pwicîri, â o tâa tàwà ê âji wâro. 14 Ba wà tàpé na rà wâro wiâra ê câbawâdé kâra ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée, âna tèpa naî Pwiduée.
15  ++Â, na jè tòpi ê Nyuâaê Pwicîri, âna câé caa piijè ma nama wâgotâjè. Â é nama jè tèpa naî Pwiduée. Â é pitu tâjè ma jè tomara too tà Pwiduée, ma ina têe pâ: «Pwi Caa kôo!»
16  +Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é *paâjupâra târa nyuâajè pâ, jè tèpa naî Pwiduée*. 17 Â wiàna jè tèpa naî Pwiduée, â jè o tòpi ê aupwényunyuâari na é jèe ina béaa, pâ, ée mwa naa târa ê Ba kêe. Â jè o mwa cau tòpi ma wà Kériso. Ba wiàna jè tâa na ê aré ma tòina pwacèwiié, â jè tòpi mwara pwényuâa ma muugère pwacèwiié.
Aupwényunyuâari kâjè noowê
18 Guwà têre, ê pâ aré kâjè nabà, âna po dau kîri awé, jii ê muugère na maina na ée mwa naa tâjè wà Pwiduée! 19 Ba diri ê pâ namuru na é jèe tapoo [wà Pwiduée—ê gòropuu bau diri pâ muru na wâna, ma diri ê napwéretòotù ma pâ îricò]—âna rà tapacîri naa pidàpwicâari, ba na rà côo ê pàara na ée mwa paari ê pai maina ma muugère kà tèpa naîê wà Pwiduée.
20  +Ba diri ê pwina é tapoo wà Pwiduée, âna jèe càcaa pâri ma rà tâbawêe, ba rà jèe tanami. Â wàrapwiri, wiâra ê auniimiri béaa kà Pwiduée, 21 tapacîri ê tòotù na [ia é jèe pacoo gée na biu. Na tòotù bèepwiri] âna ée mwa cau tipi tèpa naîê, gée na wai ma botére. Â o muru na dau wâdé ma pwényuâa awé.
22 Â jè cau tâmogòori pâ, diri ê pâ muru bèepwiri na é tapoo wà Pwiduée, âna rà càwé goro pai maagé côo kàra, pwacèwii tô ilàri na ée pitàmari èpo. 23  + wàijè mwara, tèpa naî Pwiduée, âna jè gére càwé wâna pwâranümajè, na jè pitapacîri i pàara na ée mwa tipijè wà Pwiduée, â na jè mwa bàra picaatâa ma wàé dàra gòiri awé§. Êco na é jèe naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri kêe, na é pâbéaa kâra âraimeai, na é jèe ina béaa wà Pwiduée pâ, na ée mwa naa tâjè.
24 Ba é jèe pa-udòjè, gée goro pai cèikî kâjè naa gooé, [â é naa tâjè ê âji wâro jaaé]. Â jè tapacîri [ma jè mwa bàra tòpi diri ê wâro kâjè ma wàé]. Â guwà côo, wiàna jè jèe côo ê pwina jè wâari naa goo, â ê cèikî kâjè, âna càcaa âji cèikî. Ba câjè caa tapacîri ê muru na jèe tâa tâjè. 25 Â wiàna jè cèikî naa goo ê pwina câjè caa côo, â jè o mwa dau pidàpwicâarijè goro tapacîri.
É pitu tâjè Nyuâaê Pwicîri
26 Jèpwi mwara, âna ê Nyuâaê Pwicîri, âna é me nau pitu tâjè, wàijè na piticè nii kâjè, [ma kîri cèikî kâjè]. Ba câjè caa tâmogòori pai pwapwicîri bwàti. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é càwé ma pwapwicîri tà Pwiduée ba kâjè. Â ê pwâra pwapwicîri kêe, âna piwéna jii ê pâ pwâratùra. 27  +Â wà Pwiduée, âna é côo ê pwina wâna pwâranüma pwi âboro, â é tâmogòori ê pwina nüma ê Nyuâaê Pwicîri goo. Ba ê Nyuâaê Pwicîri, âna é pwapwicîri wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée, ba kà tèpa âboro kêe.
28  +Ba jè tâmogòori mwara ê pwini, pâ: Êdiri pâ muru, âna tèepaa, ba na béwâdé kâjè*, wàijè na wânümajè goo wà Pwiduée. Ba é todàjè wiâra câbawâdé kêe, nau pacoo ê pwina wâdé ba kâjè. 29  +Ba é jèe mara pitòrigarijè béaa. Â é jèe nye mara tûâri béaa, pâ, na jè o pwacèwii Pwina naîê, na ée pwi ciàra tèpa aéjii kêe na dau wâru.
30 Â wàilà na é tàmara pitòrigarirà béaa wà Pwiduée, â na é jèe nye todàra mwara. Â wàilà na é jèe todàra [â é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàra ma wàé] â é nama rà tèpa âboro na rà tàrù na araé. Â ée mwa nye naa tàra mwara ê câmarà—pai tâa kàra na ê pai maina ma muugère kêe.
Nye ticè na ipapiinarijè jii pimeaari kà Pwiduée
31  +O dà cèna jè ina cèna piwéna? Wiàna wàijè naima ma Pwiduée, â wàilàapà na cicarajè [ma piwéna jiijè]? Nye ticè! 32 Ba é nye panuâ pwi âji Naîê [ma é pwi *ârapwaailò] ba kâjè diri, â câé caa upaé jii ê maagé côo. Ûna wàrapwiri, â gona wàilu ma wà Pwina naîê, âna gona càru caa naa tâjè imudi diri ê pâ muru? Akaé!
33  +Â o wàilàapà na o pitòti tàpé na é pitòrigarirà wà Pwiduée? Nye ticè! Ba wà Pwiduée, âna é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàra ma wàé. 34 Â o wàilàapà na pitèirà ma pwa wârimuru tàra? Nye ticè! Ba wà Kériso Iésu, âna é jèe bà ba kàra.
 jèpwi mwara, âna é nye wâro côwâ gée na aubà.  é jèe wâgòro étò kà Pwiduée [â jèe tâa têe diri ê pitûâ].  é pwapwicîri ba kâjè.
35 Â o dà mwara cèna ipapiinarijè jii ê pimeaari kà Kériso? Nye ticè! Càcaa pâ aré ma tòina, ma pai pidumapiê kâjè, ma pâ maagé, ma pai tubaèpà tâjè, ma copwa, ma pai ticè neemurujè, ma pâ pwécapa, ma diri na jèpapara muru na èpà na papòjè. Â càcaa mwara ê pwâra bà na pâri ma é ipapiinarijè jii ê pimeaari kà Kériso. 36  +Âna jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Wàrapwiri googà,
â rà pwa kûu tâbà,
rà tétàmwarabà,
na diri pâ tòotù.
 rà pwa-imudi tâbà,
pwacèwii pâ mutô,
na gére poparà pâ,
naa na autaa macii.
Psaume 44.23
 
37 Êco na, na diri ê pâ pwina tèepaa maribà, âna bà dau piétò awé, majoroé wà Pwina é jèe meaaribà. 38-39 Ba go nye cèikî ba mwü, pâ:
 
Tâbawêe ê pimeaari
kà Pwiduée ba kâjè!
Ticè cèna pâri
ma ipapiinarijè jii.
Càcaa ê pwâra bà.
Càcaa ê wâro.
Càcaa pâ *angela.
Càcaa pâ duée.
Càcaa pâ pàtàma na èpà.
Ticè cè muru—
muru na gére nabà,
muru na o widàuru,
muru nidò,
muru niboo,
muru naa gòropuu diri.
Ticè muru na pâri
ma pinaaitirijè
jii pimeaari kêe
naa goo Kériso Iésu,
Pwi Ukai kâjè!
* 8:1 Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ba rà wâro wiâra ê Nyuâaê Pwicîri, â càcaa wiâra ê pâ câbawâdé kàra na èpà. 8:2 Èpà—Péché. Côo note goo Roma 5.12. 8:2 Grec: Ba ê naèà kâra Nyuâaê {Pwicîri na é naa} wâro naa goo Iésu Kériso, âna é jèe tipio jii ê naèà kâra Èpà ma ê Pwâra bà. + 8:4 Galatia 5.16,25 + 8:9 1 Korénito 3.16, 12.3 + 8:10 Galatia 2.20 § 8:10 Grec: Â, wiàna é wâgoowà wà Kériso, â âjupâra pâ, é bà ê naiiri âboro gée goo ê Èpà; êco na ê Nyuâaê, âna {é naa} ê wâro, gée goo ê pai tàrù {kà Pwiduée}. + 8:13 Galatia 6.8; Kolosé 3.5 + 8:15 Maréko 14.36; 2 Timotéo 1.7 + 8:15 Galatia 4.5–7; Auinapàpari 21.7 + 8:16 2 Korénito 1.22 * 8:16 É, Ê Nyuâaê Pwicîri, âna ru paâjupâra, naima ma nyuâajè pâ, jè tèpa naî Pwiduée. + 8:20 Genèse 3.17–19 8:20 Grec: Ba ê pwina é tòpò {naa gòropuu, wà Pwiduée}, âna tâa aranara ê pitûâ kâra pàra muru na piticèmuru naa goo. 8:21 O muru na dau wâdé… é, O pwa câmarà—pai tâa kàra na ê pai maina ma muugère kêe. + 8:23 2 Korénito 5.2–4 § 8:23 Na jè mwa bàra picaatâa ma wàé, dàra gòiri awé—Grec: Na jè o tèpa naîê (l'adoption). + 8:27 Psaume 139.1 + 8:28 Éféso 1.11 * 8:28 Êdiri pâ muru… é, Na diri pâ namuru, âna wà Pwiduée, âna jè picaawakè ma wàé. + 8:29 Kolosé 1.18; Hébéru 1.6 + 8:31 Psaume 118.6 + 8:33 Ésaïe 50.8–9 + 8:36 Psaume 44.23