2
Pitèimuru kà Pwiduée
+[Pwiri gà gére pi-ina tâgà pâ: «Rà nye dau èpà kaa wà tèpa âboro bèeni!»] Wàéco, na gà nye tàgére pwa mwara ê càrarà! Â o po dau pwacoé tâgà na gà ipwamurugà côwâ. Ba wiàna gà pitèirà, â gà pipwa wârimuru côwâ tâgà. Ba jè nye tâmogòori bwàti pâ, é *tàrù wà Pwiduée na é pitèi wà tàpé na rà wàrapwiri.
 wâgà, pwi a gére pwacèwiirà, âna gà gére tèirà.  wànau? Gà gére niimiri pâ, gà uru jii ê pitèimuru kà Pwiduée? +Câgà caa gére côo pâ, é dau pidàpwicâariê naa googà wà Pwiduée, â é nye dau wâdé naa googà? Gà nye gére pa ma piticèmuru naa goo pwiri? É wàrapwiri wà Pwiduée, ba nümee na gà pitòotéri ê wâro'gà.
Êco na tàutâgà goo, ba po dau gòo pûrugà! Â gà nye tà piâjagò ê wârimuru'gà. Ba o tèepaa pwi Tòotù na ée mwa paari ê pwâra putàmu kêe wà Pwiduée tà tàpé na rà pwa na èpà. Â ée mwa paari ê pai tàrù kâra ê pitèimuru kêe. +«Ba wà tèpa âboro, âna rà jèpa tòpi ê jèpa câmarà*, wiâra jèpa wakè kàra.»
Wà pàra tàpé, âna rà ipwadàra ma rà pwa ê pwina wâdé, ba na é wâdéarirà wà Pwiduée. Â rà mudàra ê aupwényunyuâari kêe, ma ê wâro na ticè pwâadèreè na wâjaaé. Â wà Pwiduée, âna ée mwa nama rà wâro awé jaaé.
+Êco na wà pàra tàpé, âna rà cicaraé, â càra caa pitêre dàra ê âjupâra, â rà nye tà ciburà pwa ê tûâ na èpà. Â wà Pwiduée, âna ée mwa putàmurirà, â ée mwa naa wârimuru tàra.
Wà diri tàpé na rà pwa na èpà—wà tèpa *Juif ma pàra tàpé na càra caa tèpa Juif—âna o pwaée kàra, â rà o mwa tâa na aré ma tòina. 10 Â wà diri tàpé na rà pwa pwina wâdé—wà tèpa Juif ma wà mwara pàra tàpé na càra caa tèpa Juif—âna rà mwa tòpi jii wà Pwiduée ê pwényuâa ma muugère, ma ipwamaina ma pinaanapô. 11 Ba câé caa ipwaké goro âboro.
Ipaiwà wiàna pwa Naèà, é ticè Naèà
12 Wà tèpa Juif, âna tâa tàra ê *Naèà kà Moosé, â wà pàra tàpé, âna tiàu jaarà ê Naèà. [Êco na ipaiwà wàilà. Ba] na rà pwa na èpà, â ée mwa tèirà ma pwa wârimuru tàra wà Pwiduée. Â ê pitèimuru kêe tà tèpa Juif, âna o pâra wiâra ê Naèà.
13 Wiàna tâa tâjè ê Naèà, â wiàna câjè caa pitêre dàra, â o [coo ê wârimuru kâjè]. Êco na, wiàna jè pitêre dàra, â wà Pwiduée, âna [é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé, â] é nama jè tèpa âboro na jè *tàrù na araé.
14  +Wà tàpé na càra caa tèpa Juif, âna càra caa tâmogòori ê Naèà. Êco na, ûna rà wâro wiâra *pwâratùra-nigée-goorà, âna, pwacèwii na rà wâro wiâra ê Naèà. 15 Â rà nye tà paari pâ, é nye tâa na pwâranümarà ê Naèà. Â ê pwâratùra-nigée-goorà, âna é *paâjupâra pwiri. Ba, na pàra pàara, âna rà pitòtirà côwâ, â na pàra pàara, âna rà ipwamururà côwâ.
16 Jè o mwa côo bwàti na Tòotù kâra Pitèimuru. Ba wà Pwiduée, âna é nama é pitèi ê pwina cârü na pwâranüma diri tèpa âboro wà Kériso Iésu. Â wàépwiri pwi *Picémara Wâdé na go inapàpari.
Ba Isaraéla ma Naèà
17 Wâgà, pwina gà pwi Juif, gà nama pàagà ê Naèà, â gà pi-ina kâgà, ba gà pwi âboro kà Pwiduée. 18 Â gà ina pâ gà tâmogòori ê câbawâdé kêe; â é pitu tâgà ê Naèà, ma gà tâmogòori cè pai pâra'gà na wâdé. 19 Â gà niimiri pâ gà pwi a pipopa tèpa bwi, â gà pwi pwéelaa kà tàpé na rà tâa na bàutê. 20-21  ++Â gà pwi a picòo tàpé na càra caa tâmogòori pwa pwina wâdé. Â gà pwi a pacâmuri tàpé na bwaa càra caa gòo§. Ba gà niimiri pâ, tâa tâgà ê autâmogòorimuru ma ê âjupâra, me gée goro ê Naèà.
Pwiini! Gorodà na câgà caa picòogà côwâ? Ba gà ina tà pàra tàpé pâ, na rà cibwaa mura, â wâgà, âna gà pwi a mura! 22 Â gà papwicîri ê toomura, â wâgà, na gà pwi a toomura! Â gà èpàri ê pâ duée imudi, êco na gà mura [pâ ânuurà] gée na pâ wâra pwapwicîri kàra*! 23 Gà pi-ina kâgà, ba tâa jaagà i Naèà, êco na câgà caa pitêre dàra! Â gà gére tubaèpà tà Pwiduée goro ê tûâ'gà.
24  +Ba jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Â gà pwi majoroé ma wà tàpé na càra caa tèpa Juif, âna rà pi-ina ba èpà ê nee Pwiduée.Ésaïe 52.5
Âji kamaî
25 [Wâgà na gà pwi Juif, âna pwa *kamaî tâgà.] Â wiàna gà pacoo ê Naèà, â ê pai pwa kamaî'gà, âna piâjimuru. Êco na, wiàna câgà caa pitêre dàra ê Naèà, â o piticèmuru naa goo ê pai pwa kamaî'gà.
26  +Wà tàpé na càra caa tèpa Juif, âna càcaa pwa kamaî tàra. Êco na, wiàna rà pitêre dàra ê Naèà kà Pwiduée, â wà Pwiduée, âna é côorà ma rà pwacèwii tàpé na pwa kamaî tàra. 27 O wàilà na rà pitèigà, wâgà, pwi Juif, na pwa kamaî tâgà. Â gà o tòpi ê wârimuru na dau maina. Ba gà tàgére tâmogòori ê Naèà, êco na tàutâgà na gà pitêre dàra.
28 Gona wàilàapà tèpa âji Juif? Câjè caa tèpa Juif, gée goro ê pâ muru na jè côo goro âraporomeejè. Â ê âji kamaî, âna càcaa ê câmu kêe na pwa naa na naiijè tèpa âboro. 29  +Jè tèpa âji naî Pwiduée, gée goro ê wakè kâra Nyuâaê Pwicîri naa na pwâranümajè. Â càcaa ê naèà na pwa pwiri. Â wiàna wàrapwiri, â dau pwacoé naa goojè tèpa âboro ma jè ipwamainajè mwara. Â nye wàco wà Pwiduée na pâri ma é ipwamainajè.
+ 2:1 Mataio 7.1–2; Ioane 8.7 + 2:4 Éféso 1.7; 2 Pétéru 3.15 + 2:6 Psaume 62.13; Proverbes 24.12; Mataio 16.27; 2 Korénito 5.10 * 2:6 Câma—Récompense. Pumara wakè. 2:7 Ba na é wâdéarirà wà Pwiduée—Grec: Rà mudàra ê muugère. + 2:8 2 Tésalonika 1.8 + 2:14 Apostolo 10.35 2:14 2e phrase—Grec: Ûna rà pwa, gée goorà, ê pwina é ina ê Naèà, â rà pâ nau {tèpa} naèà kàra, wàilà côwâ. + 2:20-21 2 Timotéo 3.5 + 2:20-21 Mataio 23.3–4 § 2:20-21 Tàpé na bwaa càra caa gòo—Grec: Tèpa nari èpo. * 2:22 Gà mura…gée na pâ wâra pwapwicîri kàra—é, Câgà caa tòimiri ê neemuru na pwicîri. Pwiri wà pàra tèpa Juif, âna rà icuri pâ ânuuru duée, na me gée na pâ wâra pwapwicîri kà tàpé na càra caa cèikî naa goo Pwiduée. Muru na pwicîri naa na Naèà. (Côo Deutéronome 7.25.) + 2:24 Ésaïe 52.5 + 2:26 Galatia 5.6 + 2:29 Deutéronome 30.6; Kolosé 2.11 2:29 Tèpa âji naî Pwiduée—Grec: Tèpa Juif, tàpé na pwa kamaî tàra.