3
Dau tàrù pwina é pwa wà Pwiduée
Wiàna wà pwi jè âboro, âna é pwi *Juif, â gona muru na wâdé, é, muru na càcaa wâdé? Â ê pwa *kamaî, âna pwamuru naa goo pwiri? Üu, nye dau wâdé ba kêe naa na pâ muru na wâru. Ba wà Pwiduée, âna é naa tà tèpa Juif ê popai kêe, ba na rà wéaari.
Wiàna wà pàra tàpé gée goorà, âna càra caa wéaari ê pâ auinabéaa kàra têe, â gona wà Pwiduée, âna o câé caa wéaari ê pâ auinabéaa kêe tàra? +Akaé! Ba wiàna rà pwâ wà tèpa âboro, â wà Pwiduée, âna wàé Pwiduée na é *tàrù, â é nye wakè na âjupâra. Ba jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Na gà tùra, co Pwiduée,
â gà tàrù ma âjupâra.
Tèpa âboro diri,
âna rà côoina popai'gà.
 gà nye ciburà piétò,
jii tàpé na rà pitòtigà.
Psaume 51.6
 
Napwa naa goo pâ tûâ kâjè na èpà, âna rà paari pâ, nye ticè èpà goo Pwiduée. Â gée goo kaa pwiri, â rà ina pàra tàpé* pâ: «Càcaa wâdé wiàna é pwa wârimuru tâjè wà Pwiduée, [ba pâ tûâ kâjè na èpà, âna paari pai wâdé kêe]!» Akaé! Ba wiàna wàrapwiri, â pwiri càcaa tàrù ê pai pwa kà Pwiduée, â pwiri o wànau târa cè pai tèi kêe tèpa âboro ni gòropuu?
[Â wâgà, pwiri gà pwacèwii tàpéebà, â gà gére niimiri pâ] ‘Ê pâ tûâ kôo na èpà, âna paari pâ, piwéna jiijè ê pwina é pwa wà Pwiduée. Â jè côoinari pai muugère kêe goo. Êkaa na càcaa tàrù na é pwa wârimuru tôo goo wà Pwiduée.’
[Bwa. Gà cibwaa ina pwiri. Ba nye ipaiwà] na jè ina pâ: «Wâdé na jè pwa na èpà, ba na o tèepaa ê pwina wâdé!» (Â pwa pàra tèpa pwâ na rà ina pâ, go ina pwiri. Â wà tàpéebà, âna pâri ma pwa wârimuru tàra.)
Ticè âboro na é tàrù na ara Pwiduée
+Jè ina pâ wànau naa goobà, wàibà tèpa Juif? Gona bà piwéna jii wà pàra tàpé na ara Pwiduée? Bwa! Càcaa wàrapwiri! Ba go jèe nye ina pâ: Êdiri pâ âboro, âna rà jèe cau piênawéna kâra ê [auniimiri kàra na] èpà—wà tèpa Juif ma wà mwara tàpé na càra caa tèpa Juif. 10  +Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Nye ticè pwi jè âboro
cèna é tàrù na ara Pwiduée.
Nye ticè ji pwina caapwi wàé!
11  Nye ticè jè âboro
cèna é wâro naa âjupâra.
Nye ticè pwina é mudà Pwiduée!
12  Rà nye cau naa càùrà
naa goo Pwiduée.
Rà cau tèpa âboro na rà èpà.
Nye ticè na pwa na wâdé.
Nye ticè ji pwina caapwi wàé!
Psaume 14.1–3
13  +Na rà tùra, âna pimo;
piârailu ûmemeerà.
Ba rà pigòé ma tubé.
Psaume 5.10
Popai kàra, âna pwacèwii aru.
Rà utijè pwacèwii dòèa.
Psaume 140.4
14  +Maina tojii na pwârà.
Jè maagé goo pwâratùra kàra.
Psaume 10.7
15  +Rà nye itàa co, nau ipòtàmwara.
16  Wâna rà pâ wê, na rà tòdidiri.
Rà câmi ê aré ma tojii.
17  Càra caa tâmogòori
ê naigé mara pinaanapô.
Ésaïe 59.7–8
18  +Ba càra caa papwicîri Pwiduée.
Psaume 36.2
 
19 Napwa naa goro ê *Naèà, ma ê pâ popai na wâna, âna mara tatée wà tàpé na é naa ba kàra ê Naèà [wà tèpa Juif]. É paari diri pâ tûâ kà tèpa âboro na càcaa *tàrù na ara Pwiduée, â na ée mwa pitèirà goo. Â nye ticè jè âboro naa gòropuu diri cèna pâri ma é ipwamuruê. 20  +Ba nye ticè jè âboro cèna é ina pâ é pwi âboro na é tàrù na ara Pwiduée goro cè pai pitêre dàra kêe ê Naèà. Ba ê wakè kâra ê Naèà, âna, na rà tâmogòori tèpa âboro pâ, rà tèpa âboro na rà èpà.
pai nama jè tàrù na ara pwiduée goro cèikî kâjè
(Naporomee 3.21–5.21)
21 Nabàni, âna é jèe paari wà Pwiduée ê pai pwa goo, ma jè o tèpa âboro na jè tàrù na araé. Â, na é nye pwa, âna nye ticè Naèà. Ba ê Naèà kà *Moosé ma ê pâ popai kà tèpa *péroféta, âna rà nye po *paâjupâra co ê pwina é pwa wà Pwiduée. 22  +Ba wà Pwiduée, âna [é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé, â] é nama jè tàrù na araé, wiâra ê cèikî kâjè. Â é pwa tà diri tèpa âboro na rà cèikî naa goo Kériso, â nye ticè ipwaké goo.
23 Ba jè cau pwa na èpà diri, â jè wâiti jii ê pwényuâa ma muugère kà Pwiduée. 24  +Â wà Pwiduée, gée goro ê *pimeaari imudi kêe, âna é naa tâjè ê âraimeai na wàrapwiri—[ê pinaanapô, na é tòpò naa nabibiu kâjè ma wàé. Â é nama pwacèwii na câjè mu caa pwa na èpà] ba na jè tèpa âboro na jè tàrù na araé. Ê pwiibà, âna âraimeai kêe tâjè, na é naigé mee wà Kériso Iésu, na é tipijè jii ê pâ na èpà.
25-26 Wà Pwiduée, âna é naa wà Kériso, ba na é pwi *ârapwaailò ba kâjè. Gée goo ê domii kêe, â wà Pwiduée, âna é pwanauri ê pâ èpà kâjè tèpa cèikî naa gooé. Â wàépwiri na é paari pâ, tàrù ê pai pwa kêe. Ba béaa, âna é pidàpwicâariê naa goojè, â câé caa pwa wârimuru tâjè goro èpà kâjè. Â nabà, âna é nama jè tèpa âboro na jè tàrù na araé, na jè cèikî naa goo Iésu.
É paâjupâra Naèà ê cèikî kâjè
27 Géewê, âna o ticè majoroé ma jè pi-ina kâjè. Â piticèmuru naa goro ê pai pitêre dàra ê Naèà. Ba ê pwina é âjimuru, âna cèikî. 28 Ba go ina tàwà pâ: Wà Pwiduée, âna [é jèe tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé, â] é nama jè tèpa âboro na jè tàrù na araé, wiâra cèikî kâjè. Â càcaa gée goo ê pai pacoo kâjè ê Naèà.
29  +Wànau, gà niimiri pâ, wà Pwiduée, âna é nye Pwiduée kà tèpa Juif co? Â gona câé caa Pwiduée kà pàra tàpé mwara? Akaé, ba é Pwiduée kâra gòropuu diri! 30  +Ba é nye caapwi co wà Pwiduée. Ba wàé na ée mwa nama rà tèpa âboro na rà tàrù na araé wà tèpa Juif, wiâra cèikî kàra. Â wàé mwara na ée mwa nama rà tàrù na araé pàra Ba, wiâra cèikî kàra.
31  +Êco na jè cibwaa niimiri pâ, piticèmuru naa goo ê Naèà, wàrapwiri goro ê cèikî kâjè. Bwa! Càcaa wàrapwiri! Ba ê cèikî kâjè, âna é paâjupâra ê Naèà.
+ 3:4 Psaume 51.6 * 3:5 Rà ina pàra tàpé—Grec: Go tùra pwacèwii tèpa âboro. + 3:9 Roma 1.18–2.24, 3.23 + 3:10 Psaume 14.1–3, 53.2–4 + 3:13 Psaume 5.10, 140.4 + 3:14 Psaume 10.7 + 3:15 Ésaïe 59.7–8 + 3:18 Psaume 36.2 + 3:20 Psaume 143.2; Roma 7.7; Galatia 2.16 + 3:22 Galatia 2.16 + 3:24 Roma 5.1 + 3:29 Roma 10.12 3:29 Gòropuu diri—Grec: Pàra tèpa Ba (les païens). + 3:30 Deutéronome 6.4; Galatia 3.20 + 3:31 Mataio 5.17