4
É pwi a cèikî wà Abéraama
Jè o ina pâ wànau naa goo wà *Abéraama, pwi jojoorojè*? Dà cè câmaê gée goro ê wakè na é pwa? [Nye ticè.] Càcaa gée goo ê pwina é pwa, na é jèe pwi âboro na é *tàrù na ara Pwiduée. Â càcaa pâri ma é pi-ina kêe. +Ba jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Wà Abéraama, âna é cèikî naa goo Pwiduée, â gée goro ê cèikî kêe, âna wà Pwiduée, âna é nama é pwi âboro na é tàrù na araé.Genèse 15.6
Napwa naa goo wà pwi jè âboro na é pwi a wakè, âna ê mwani na é tòpi, âna wâriê goro wakè kêe, â càcaa po mwani naa wàrapwiri. 5-6 Êco na càcaa ipaiwà naa goo wà pwi âboro na nümee na é wâdé na ara Pwiduée, ba ticè wakè na pâri ma é pwa. Â wâdé co ê cèikî kêe naa goo Pwiduée. Gée goo ê cèikî kêe, âna wà Pwiduée, âna [é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàru ma wàé, â] é nama é pwi âboro na é tàrù na araé.
Wà ukai *Davita, âna é nyabiri ê ipwàdée kà pwi âboro na wàrapwiri, na é ina pâ:
 
7-8  +Rà nye ipwàdée kaa
wà tàpé na nuwarà.
É pa jiirà tojii
wà Pwiduée Caa.
Rà puràra wàilà,
ba pwanauri awé
diri pâ èpà.
Câé mwa caa côo
ê pwina rà pwa!
Psaume 32.1–2
Càcaa kamaî na nama jè wâdé
Ê ipwàdée [na é ina wà Davita] âna gona nye kà tèpa *Juif co? Bwa. Nye kâra diri ê pâ Ba. Ba ia go jèe nye mara ina pâ: Wà Abéraama, âna é cèikî naa goo Pwiduée, â gée goro ê cèikî kêe, âna wà Pwiduée, âna é nama é pwi âboro na é tàrù na araé.Genèse 15.6
10 Ba wiidà na wà Pwiduée, âna é nama tàrù wà Abéraama na araé? Pwiri gée na càùru ê *kamaî kêe? Bwa, càcaa gée na càùé, â nye béaa. 11  +Ba wà Pwiduée, âna é nye nama é tàrù na araé, na bwaa càcaa pwa kamaî têe, gée goro ê cèikî kêe naa goo Pwiduée. Â gée na càùé, â é tòpi ê câmu wà Abéraama goro ê kamaî kêe, na paari pâ, ée mwa bàra tàrù na ara Pwiduée gée goro ê cèikî kêe.
Â, na wàrapwiri, â wà Abéraama, âna é jèe pâ nau caa kà diri tèpa cèikî naa goo Pwiduée na càcaa pwa kamaî tàra. Â wà diri tàpéebà, âna wà Pwiduée, âna é nye nama rà tèpa âboro na rà tàrù na araé. 12 Wà Abéraama, âna é nye pwi caa kà tàpé na pwa kamaî tàra, [âna wà tèpa Juif] wiàna rà pâra na cèikî, wiâra naigé na ia é pwa. Ba wàé, âna é cèikî naa goo Pwiduée, béaa kâra ê pai pwa kamaî têe.
Auinabéaa kà Pwiduée tà tèpa cèikî
13  +Wà Pwiduée, âna é ina tà Abéraama ma wà tèpa gòobèreè, pâ, ée mwa naa tàra ê gòropuu diri. Càcaa gée goro na é pitêre dàra ê *Naèà wà Abéraama. É wàrapwiri têe wà Pwiduée, ba é jèe nama é pwi âboro na é tàrù goro cèikî kêe. 14  +Ba wiàna pwi aupwényunyuâari bèepwiri, âna kà tàpé na rà pitêre dàra ê Naèà kà *Moosé, â pwiri piticèmuru naa goo ê cèikî bau i pwi ia é ina wà Pwiduée.
15  +Bwa! Ê Naèà, âna é pame co ê wârimuru [tà tàpé na pwa na rà wârori ê Naèà. Ba pwacoé na rà pâra wiâra diri]. Â wiàna nye ticè naèà, â pwiri [nye ticè napârajè na jè wârori. Â] nye ticè pai pitanami kâjè.
16  +Ê aupwényunyuâari [na é ina wà Pwiduée] âna me gée goro ê *pimeaari imudi kêe, â gée goro mwara ê cèikî kà Abéraama. Â rà pâra na tâa na tèpa gòobèreè. Â càcaa kà tàpé co na rà pâra wiâra ê naèà; â kà pàra tàpé mwara na rà cèikî naa goo Pwiduée, pwacèwii Abéraama, pwi caa kâjè diri.
17  +Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri pâ: Go pwa ma gà pwi caa kâra ê pâ Ba na wâru.Genèse 17.5 Êkaa na é pwi caa kâjè wà Abéraama, ba é cèikî naa goo wà Pwiduée. [Ba é tâmogòori pâ wà Pwiduée, âna pâri ma é pacoo ê auinabéaa kêe.] Ba wà Pwiduée, âna wàé na é pawâro côwâ tèpa bà. Â wàé mwara na é tòpò ê pwina bwaa âmuê, na câjè caa pâji pâmari naani gòropuu.
18-19  ++Üu, é nye wâari wà Abéraama naa goro i pwi ia é ina têe wà Pwiduée, â é pidàpwicâariê goro tapacîri. Ba é cèikî naa goo Pwiduée na ia é ina têe pâ: O dau wâru awé tèpa gòobàragà.Genèse 15.5 Â êkaa pwiri, na é pâ nau pwi caa kâra ê pâ Ba na wâru.Genèse 17.5
Ê cèikî kà Abéraama, âna é cimwü. Êco na jè muru na pwacoé, ba jèe po 100 naja kà Abéraama, â é jèe pâmwünyabweri na é bà. Â wà Sara, tô wâdèe, âna jèe càcaa pâri ma é ipièrù. 20 Êco na câé caa pidumapiê, â é nye cèikî naa goro ê auinabéaa kà Pwiduée. Â ê cèikî kêe, âna é pagòoé, â é nye ipwamaina Pwiduée. 21 Ba é tâmogòori pâ, wà Pwiduée, âna dau pwa pàtàmee, ma é pacoo i pwi ia é mara ina têe. 22  +Â wàé kaa pwiri, na wà Pwiduée, âna é nama é pwi âboro na é tàrù Abéraama na araé.Genèse 15.6
Popai ba kâjè mwara
23 Ê pâ popai bèepwiri, âna càcaa kà wà Abéraama co, 24-25  +â popai ba kâjè mwara. Ba é jèpa côo ê cèikî kâjè wà Pwiduée, â ée mwa tòpijè. Wàé na é naa Iésu, Pwi Ukai kâjè, ba na é pwa wârimuru goro ê pâ èpà kâjè, [tiagoro ê pai bà kêe]. Â wà Pwiduée, âna é pawâroé côwâ gée na aubà, ba na [é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé, â] é nama jè tèpa âboro na jè tàrù na araé.
* 4:1 Abéraama, pwi jojoorojè—Grec: Abéraama, pwi jojoorojè wiâra ê naiiri âboro. Wà Abéraama, âna é pwi jojooro tèpa Juif. Êco na é pâ nau pwi jojooro mwara, diri tàpé na rà cèikî naa goo Pwiduée. (Côo du nee tii 11 ma 12.) + 4:3 Genèse 15.6; Galatia 3.6 + 4:7-8 Psaume 32.1–2 + 4:11 Genèse 17.10–11 + 4:13 Genèse 17.4–6, 22.17–18; Galatia 3.29 + 4:14 Galatia 3.18 + 4:15 Roma 3.20, 5.13 + 4:16 Galatia 3.7 + 4:17 Genèse 17.5 + 4:18-19 Genèse 15.5 + 4:18-19 Genèse 17.17 + 4:22 Genèse 15.6 + 4:24-25 Ésaïe 53.4–5