5
Pinaanapô naa nabibiu kâjè ma Pwiduée
Wà Pwiduée, âna é nama jè tèpa âboro na jè *tàrù gée goro ê cèikî kâjè. Â nabàni, âna jè tâa na ê pinaanapô ma wà Pwiduée na é naigé mee wà Pwi Ukai kâjè, Iésu Kériso. Gée goro ê cèikî kâjè naa gooé, â jèe pâri ma jè pâdari Pwiduée, ba é naigé kâjè wà Iésu. Â jè jèe tòpi ê *pimeaari imudi kêe, â jè wârori nabà. Â jè jèe ipwàdée, ba jè cimwü naa na ê cèikî kâjè, pâ, jè o tòpi ê câmajè—pai tâa kâjè na ê pai maina ma muugère kà Pwiduée*.
+Jèpwi mwara, âna jè ipwàdée na pâ aré kâjè, ba jè tâmogòori pâ, ê aré, âna é nama jè pidàpwicâarijè. Â, na jè pidàpwicâarijè, â jè cimwü naa na pâ tacai. Â, na jè cimwü, â o pimaina too ê cèikî kâjè, na jè tapacîri [ê auinabéaa kà Pwiduée].
 é cimwü ê cèikî kâjè naa gooé, ba o câé mwa caa panuâjè wà Pwiduée. Ba jèe dipitiri pwâranümajè ê pimeaari kêe na dau maina awé, na é pinaigé mee ê Nyuâaê Pwicîri, na jèe naa tâjè.
É bà ba kâjè na jè bwaa èpà
Ba, na bwaa nye càcaa pâri [ma jè ipa-udòjè] â wà Kériso, âna é jèe bà ba kâjè, wàijè tèpa âboro na jè èpà, na pwi pàara, na é jèe nye dàbacoo wà Pwiduée.
[Â jè pinünüma cai naa goo ni]: Po dau pwacoé ma jè bà ba kà pwi âboro na *tàrù ê wâro kêe. Â matâra pâ, pwa nii ma gòo kâjè ma jè bà ba kà pwi âboro na é dau meaari pàra tàpé. +Êco na wà Kériso, âna é bà ba kâjè na jè bwaa tèpa âboro èpà. Wàé kaa pwiri, na wà Pwiduée, âna é paari ê pimeaari kêe ba kâjè.
+Â nabàni, âna é jèe nama jè tàrù na araé goro ê pai pwa *ârapwaailò kêe—[ê pai bà kà Kériso]. Â wiàna é pwa ê muru na maina na wàrapwiri, â wà Kériso, âna ée mwa pa-udòjè jii ê wârimuru [na Tòotù na ée mwa pitèi tèpa âboro na wà Pwiduée].
10 Ba, na pàara na jè bwaa tèpa cicara wà Pwiduée, â é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé goro pai bà kà Pwina naîê. Â wiàna é wàrapwiri tà tèpa cicaraé, â ée mwa upajè goro pai wâro [côwâ] kà Pwina naîê, nabàni na jè jèe tèpa bée. 11 Â jè ipwàdée ma ipwamainaê, gée goo Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, na é jèe tòpò ê pinaanapô bèepwiri.
Adamu ma Iésu Kériso
12  +[Wàéni ê pwina tèepaa]: Ê Èpà, âna jèe tèepaa me naa gòropuu, ê majoroé pwi caapwi âboro, wà *Adamu. Â ê Èpà, âna é pwa ma jè bà, wàijè diri tèpa âboro. Ba jè cau pwa na èpà, â jè o cau bà.
13  +Ba jèe wâni gòropuu ê Èpà, béaa kâra ê pai naa ê Naèà kà Pwiduée tà *Moosé. (Êco na, na bwaa ticè naèà, â câjè caa naa nümajè naa goro ê pâ èpà na jè pwa.) 14 Êkaa na, tapoo na pàara kà Adamu, tèepaa naa goo wà Moosé, â pwa nii kâra ê pwâra bà naa goro tèpa âboro. [Ba rà cau bà.] Ipaiwà wiàna càra caa pwa ê pwi èpà na ia é pwa wà Adamu. (Ba wàé, âna é pwa ê pwina é papwicîri jiié wà Pwiduée.)
Napwa naa goo wà Adamu, âna ê pwi ânuuru Pwina ée mwa tèepaa. 15-16 Êco na càru caa ipaiwà. Ba ê èpà na é pwa wà pwi caapwi âboro, wà Adamu, âna po dau pi-ité jii ê âraimeai na é naa naa goro piticèmuru naa goo§ wà Pwiduée na é naigé mee pwi caapwi âboro, Iésu Kériso. Gée goo ê èpà kà Adamu, âna rà cau bà diri ê pâ âboro. Â gée goro ê pwina é pwa wà Kériso, âna rà cau tòpi ê pâ aupwényunyuâari na é naa wà Pwiduée naa na pimeaari imudi kêe.
Ba ê èpà kà Adamu, âna é pame ê pitèimuru ma wârimuru. Â ê âraimeai na é nye naa naa goro piticèmuru naa goo wà Pwiduée, âna é pame pai tipijè, wàijè pâ âboro na jè wâru. Â ipaiwà, wiàna dau wâru pâ èpà kâjè. Ba dau pwa pàtàmara ê pimeaari imudi kà Pwiduée jii i èpà kà Adamu.
17 Ba gée goro ê èpà kà pwi caapwi âboro, wà Adamu, â ê pwâra bà, âna é piétò jii diri pâ âboro. Êco na wà Pwiduée, âna é naa tâjè naa goro piticèmuru naa goo ê aupwényunyuâari kêe na é naigé mee pwi caapwi âboro, wà Iésu Kériso. Â é nama [pwacèwii na câjè mu caa pwa na èpà, ba na] jè tèpa âboro na jè tàrù na araé. Â é nama jè piétò naa na *âji wâro.
18  +[Go ina mwara pâ]: Gée goro ê tûâ na èpà kà pwi caapwi âboro, â êdiri pâ âboro, âna cau tèirà ma pwa wârimuru tàra. Â gée goro ê tûâ na wâdé kà pwi caapwi âboro, â wà Pwiduée, âna é tipi diri tèpa âboro, ma rà wâro. Â é nama rà tèpa âboro na rà tàrù na araé.
19  +Ba wà pwi âboro na é caapwi, wà Adamu, âna câé caa pitêre dà Pwiduée. Â gée goo kaa pwiri, âna êdiri pâ âboro, âna rà jèe pâ nau tèpa pwa na èpà. Â wà pwi âboro na é caapwi, wà Iésu Kériso, âna é nye pitêre dà Pwiduée. Â gée goo pwiri, na wà Pwiduée, âna [ée mwa tòpò pinaanapô naa nabibiu kâra diri pâ âboro ma wàé, â] é nama rà tèpa âboro na rà tàrù na araé.
É piétò ê pimeaari kà Pwiduée
20 Ûna é tèepaa me ê Naèà, â rà pâ nau dau pimaina too ê èpà. Êco na ê aupwényunyuâari kà Pwiduée, âna o nye dau pimaina too awé.
21  +[Â go tubanabwé naawê ê auniimiri bèeni]: Na pàara béaa, âna é piétò ê Èpà. Ba é pame ê pwâra bà [naa goo diri pâ âboro gòropuu]. Â nabàni, âna piétò ê pimeaari imudi kà Pwiduée. Ba é pame tâjè ê pinaanapô ma tàrù na é naigé mee Iésu Kériso, Pwi Ukai kâjè. Â é naa tâjè ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée.
* 5:2 Grec: Ba gée gooé na tàpiri tâjè ê pimeaari imudi bèepwiri, â jè cimwü naa na, â jè ipwàdée, naa na auwâari, goro ê pai maina ma muugère kà Pwiduée. + 5:3 Jacques 1.2–3; 1 Pétéru 1.5–7 5:7 Na é dau meaari pàra tàpé—Grec: Na é wâdé. + 5:8 Ioane 3.16; 1 Ioane 4.10 + 5:9 Roma 1.18, 2.5 + 5:12 Genèse 3.6; Roma 6.23 5:12 Ê Èpà—Le péché, le mal. Ê câbawâdé na tâa na pwâranüma diri tèpa âboro, âna cètùujè, ba na jè pwa ê pâ na jèpapara muru na èpà. + 5:13 Roma 4.15 § 5:15-16 Naa, naa goro piticèmuru naa goo—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Naa imudi. + 5:18 1 Korénito 15.22 + 5:19 Ésaïe 53.11 + 5:21 Roma 6.23