pai wâro kâjè na bwaa âmuê
6
(Naporomee 6–9)
Na upwaajè â jè bà â jè wâro côwâ ma Kériso
O dà cèna jè ina? Gona jè o bwaa ciburà pwa na èpà, ba na wà Pwiduée, âna ée mwa paari tâjè ê *pimeaari imudi kêe na maina awé? Bwa. Jè cibwaa pwa na wàrapwiri! Ba jèe nye ticè pàtàmara pwâra bà naa goojè. Â gorodà na jè bwaa nye tà ciburà pwa na èpà?
3-4  ++Ba guwà tâmogòori bwàti pâ, gée goo ê pai *upwaajè naa najawé, â jè caapwi ma wà Kériso Iésu. Pai ina wèe pâ, na ia upwaajè, â pwacèwii na jè bà, [â pwànirijè ma wàé]. Êco na wà Pwiduée Caa na é maina ma muugère ma pwa pàtàmee, âna é pawâro wà Kériso gée na aubà, ba na o wàijè mwara, âna jè o wârori ê wâro na bwaa âmuê.
Wâro kâjè ba kà Pwiduée
Ba jè jèe caapwi ma wàé, gée goro ê pai bà kâjè. Â jè o caapwi ma wàé naa na pai o wâro côwâ kâjè gée na aubà. +Wâdé na guwà tâmogòori bwàti ni, pâ: Ê wâro kâjè béaa, âna é jèe bà naa goro *satauro ma wà Kériso. Â jèe tubatiàu ê pàtàmara Èpà na tâa na pwâranümajè. Â jèe câjè caa tèpa *ênawéna kîri kâra Èpà*. Ba wà pwina é bà, âna jèe dàgòtùé jii ê pàtàmara ê Èpà.
 wiàna jè bà ma wà Kériso, â jè cèikî mwara pâ, jè o wâro côwâ ma wàé. Ba jè tâmogòori pâ, na tòotù na é wâro côwâ gée na aubà wà Kériso, â o jèe câé mwa caa bà côwâ. Ba ê Maagé Bà, âna jèe ticè nii kêe naa gooé. 10 Ba ûna é bà wà Kériso, â é jèe dàgòtù ê pàtàmara ê Èpà dàra gòiri awé.  nabàni, âna é wârori ê wâro kêe ba kà Pwiduée.
11  +Â wâguwà mwara, âna wâdé na guwà tâmogòori pâ, pwacèwii na guwà jèe bà, â jèe ticè pàtàmara Èpà naa goowà. Â guwà wâro, ba guwà caapwi ma Kériso Iésu. Â ê wâro kàwà, âna guwà wârori ba kà Pwiduée.
12  +Â wâdé na guwà wâro pwacèwii na ticè pàtàmara ê Èpà naa na naiiwà na ée mwa bà na cè jè tòotù. Êkaa na guwà cibwaa pitêre dàra ê aunünüma na èpà kâra naiiwà. 13  +Guwà cibwaa naa cè ére gée goro naiiwà, ma é piênawéna kâra Èpà, wàra pâ neemuru wakè târa pwa na èpà. Bwa. Guwà ipanuâwà tà Pwiduée, ba na guwà tèpa ênawéna kêe. Ba guwà pwacèwii tèpa âboro na wâro côwâ gée na aubà. 14  +Ba jèe càcaa ê *Naèà na é pitûâ kàwà, â jèe nye ê pimeaari imudi kà Pwiduée. Â êkaa pwiri, na guwà cibwaa pwa ma é pitûâ kàwà ê Èpà.
Jè tèpa ênawéna kà Pwiduée
15 Guwà cibwaa ina pâ: «Wâdé na jè pwa na èpà, ba ê pimeaari imudi kà Pwiduée, na é pitûâ kâjè, â càcaa ê Naèà.» 16  +Bwa! Gona câguwà caa tâmogòori pâ, wiàna guwà pipanuâwà tà pwi jè âboro, ba na guwà tèpa ênawéna kîri kêe, â guwà pitêre dèe. Wâpà wiàna guwà tèpa ênawéna kâra èpà, é, wâpà wiàna guwà tèpa ênawéna kà Pwiduée. Wiàna guwà pitêre dàra ê èpà, â guwà o bà. Â wiàna guwà pitêre dà wà Pwiduée, [â é tòpò pinaanapô naa nabibiu kàwà ma wàé] â é nama guwà tèpa âboro na guwà *tàrù na araé.
17 Jè capai pwaolé tà Pwiduée kâjè. Ba béaa, âna guwà tèpa ênawéna kâra èpà. Â nabàni, âna guwà pitêre dàra ê pâ popai na guwà tòpi, gée na diri pwâranümawà. 18 Â nabàni, âna jèe tipiwà jii ê Èpà. Â guwà tèpa ênawéna kà [Pwiduée, ba na guwà pwa] ê pwina *tàrù ma wâdé.
19 Go tâmogòori pâ, po dau pwacoé tàwà, ma guwà tâmogòori bwàti. Â go napéaati, na go pwa ucina goro ê wâro kâjè na diri pâ tòotù. Béaa, âna pwacèwii na guwà tèpa ênawéna kîri kâra Èpà. Â guwà panuâ bamwara ê naiiwà, ba na guwà wârori ê wâro na èpà ma miiri. Â nabàni, âna guwà tèpa ênawéna kîri [kà Pwiduée]. Â wâdé na guwà panuâ bamwara ê naiiwà, ba na guwà piênawéna tà [Pwiduée, â guwà pwa] ê pwina wâdé. Êkaa na, guwà piaabòriwà, ba na o wâdé tà Pwiduée wâguwà.
20 Na pàara na guwà pwa âboro kîri kâra Èpà, â câguwà caa pitacoo goowà, ma guwà pâra wiâra ê autûâri kà Pwiduée. 21 Â dà ê pwâra wakè kàwà? Guwà kamu, na guwà niimiri nabàni! Ba ê pâ muru bèepwiri, âna pame ê pwâra bà.
22 Nabàni, âna tipiwà jii ê Èpà, â guwà jèe pâ nau pwa âboro kîri kà Pwiduée. Â ê pwâra wakè kàwà, âna, na guwà piaabòriwà, ba na wâdé tà Pwiduée wâguwà. Â gée goo pwiri, â tâa tàwà ê wâro dàra gòiri jaa Pwiduée. 23  +Ba ê wâri wàra ê èpà, âna ê pwâra bà. Â wà Pwiduée, âna é nye po naa tâjè wàrapwiri ê *wâro dàra gòiri, na é naigé mee Kériso Iésu, Pwi Ukai kâjè.
+ 6:3-4 Galatia 3.27 + 6:3-4 Kolosé 2.12 + 6:6 Galatia 5.24 * 6:6 Èpà—Péché. Côo note goo Roma 5.12. + 6:11 2 Korénito 5.15; Galatia 2.19 + 6:12 Genèse 4.7 + 6:13 Roma 12.1 + 6:14 1 Ioane 3.6 + 6:16 Ioane 8.34; 2 Pétéru 2.19 6:19 1re phrase—Grec: Gée goo ê pai ticè nii kàwà. + 6:23 Roma 5.12,15