5
Pai pacâmuri na jèpapara tèpa cèikî
Gà cibwaa tùra ba gòo, tà pwi ijiao. Wiàna gà naa cè pupûra têe, â gà papwicîriê, pwacèwii na é pwi caa'gà. Â gà pwa pupûra tà tèpa âboro èpo dopwa, pwacèwii na rà tèpa jiigà; ma wà pa ilàri pwanümarà, pwacèwii na rà pa nyaa'gà; ma pa èpo ilàri dopwa, pwacèwii na rà pa naigé'gà.
Pa dàpwà
Guwà tòimiri bwàti wà pa dàpwà na ticè âboro na pitu tàra. Â wiàna pwa èpo kàra, ma èrùrà, â wâdé na wà tàpéebà, âna rà pitu ma pwabwàti târa tâa kàra béaa. Ba wàépwiri ê âji wakè kà pwi a cèikî. Â, naa wàrapwiri, â rà o pawâjuépiri côwâ, tà wà du nyaa ma caa kàra, ma gèe ma ao kàra, ê pâ muru na rà tòpi jiirà. Â o dau wâdé tà Pwiduée.
Napwa naa goo wà pa dàpwà na ticè âboro na pitu tàra, âna wàilà kaa pwiri, pa ilàri na rà cèikî bwàti, naa goo Pwiduée. Ba rà pwapwicîri têe, naa ne ma pwaa. Â rà tà ciburà ilari jiié pâ, na é pitu tàra. Napwa naa goo pa dàpwà na rà nye mudàra co ê pipwàdée kàra, âna rà jèe bà, wiàna rà bwaa tàgére wâro.
Wàé kaa pwiri, ê pitûâ, na gà ina tà pa dàpwà ma tâa kàra*, ba na o nye ticè cèna jè o mwa caa tèirà goo. Ba wà pwina câé caa pwabwàti târa ê tâa kêe—â pâbéaa ê pwârawâ kêe—âna é jèe tétâjii ê cèikî. Â é jèe po dau èpà awé, jii pwina câé caa pwi a cèikî.
Pa dàpwà na naa mwani kàra
Napwa naa goo pa dàpwà na é wârirà ê wâra pwapwicîri, âna wâdé na rà jèe wâdò côwâ kâra 60 naja; âna rà nye tâa bwàti goo éarà béaa. 10 Â rà pa ilàri na dau tâmogòorirà, goo pâ muru na wâdé, na ia rà pwa:
 
Rà ipièrù bwàti, goo pâ èpo kàra;
Rà tòpi bwàti ê pâ âboro;
Rà piênawéna bwàti kà tèpa cèikî, naa na ipakîri§;
Rà pitu tà tèpa piticè neemururà;
Rà pwa diri pâ na jèpapara muru na wâdé.
 
11 Guwà cibwaa naa bépitu târa pa dàpwà na rà bwaa dopwa. Ba o péa cètùurà pâ câbawâdé kâra naiiri âboro, ba na rà piéa côwâ. Â o dàtirà jii [ê wakè, na rà mara ina pâ, na rà pwa ba kà] Kériso. 12 Â wiàna wàrapwiri, â càra caa pacoo ê *ipwataâboro kàra têe, 13  +â rà péa pwa ciritàu. Â muru na èpà jii pwiri—rà péa tà ciburà pâra wii pwârawâ, ma picocoo. Â rà gée naa na pâ muru, na ticè ûraarà goo, ma ina imudi ê pâ muru.
14  +Â gée goo kaa pwiri, na go ina tà pa ilàri dàpwà, na rà bwaa dopwa, pâ, wâdé na rà piéa côwâ. Â wâdé na rà pièrù goo pâ èpo kàra, ma wéaari bwàti ê pwârawâ kàra. Â, na wàrapwiri, â o càra caa naa cè naigé tà tàpé na rà pièpàrijè*, ma rà pinabaèpàjè. 15 Ba napwa naa goo pàra dàpwà, âna rà jèe nye pàgà, ba na rà pâra wiâ *Caatana, â rà jèe imwüru.
16 Gà ina tà pa ilàri na rà cèikî pâ, wiàna pwa cè dàpwà naa tâa kàra, â wâdé na wàilà, na rà pitu tàra. Â, naa wàrapwiri, â o càcaa nakake kâra ê wâra pwapwicîri. Ba é mwa pitu târa co wà pa dàpwà na ticè âboro na pitu tàra.
Tèpa pitûâ
17 Wâdé na jè papwicîri, ma wâri bwàti tèpa pitûâ na rà pipopa ê wâra pwapwicîri. Â mwa nye dau pâri kaa ma jè wârirà, wiàna rà wakè ba gòo, goro ê pai pwa pupûra ma picémara kàra. 18  +Ba jè pûra naa na *Tii Pwicîri pâ: Gà cibwaa pacoo ê paaci na é uti ê pwâra blé, na pàara na é còogai, ba kâgà ê u mwatò goro blé.Deutéronome 25.4 Â jèe wii mwara pâ: «Wà pwi a wakè, âna wâdé na é tòpi ê wâriê
19  +Wiàna pwa pwi jè âboro, na é pitòti pwi jè a pitûâ, â gà cibwaa ipacè naa goo, wiàna wàé acari. Wâdé wiàna ârailu ma âracié, cè tàpé na rà paâjupâra.
20  +Wà tàpé na rà pwa ê [pwina dau] èpà, âna gà patùrarà, na ara diri ê âboro. Â, naa wàrapwiri, â wà pàra tàpé, âna o wâgotàra, na rà pwa ê pwina èpà.
21 Wàépwiri ê pâ pwina go pitûâri tâgà ba gòo, na ara Pwiduée ma Kériso Iésu ma tèpa *angela na pitòrigarirà. Â gà pitêre dàra bwàti, â gà cibwaa ipwaké goro âboro.
22 Gà côo bwàti ê wâro kà pwi jè âboro, béaa kâra na gà pitòrigarié ba na é pwi a pitûâ§. Ba gà péa paari pâ, gà wâdéari ê pâ èpà kêe. Gà ipwacôoco, â gà pitòimirigà [naa na diri pâ ére].
23 Napwa naa googà, co Timotéo, na gà pwi a ciburà maagé, âna go ina tâgà pâ: Gà cibwaa wâdo co ê jawé moo; â gà tàpo wâdo mwara, ji dipâa, ba o wâdé târa ê nanaagà.
24 Napwa naa goo tàpé na rà ciburà pwa na èpà, âna, pâbéaa kàra, ê jèkutâ goorà, na rà pâra naa goro pitèimuru. Â pwa pàra càrarà, âna mwa tà pwicò me kàra. 25 Pwacèwii mwara, ê pâ wakè na wâdé. Ba pwa pàra wakè kàra, na jè nye mara côo wài. Â pwa pàra pwi, na jè mwa nye tà côo pwicò.
* 5:7 Gà ina tà pa dàpwà ma tâa kàra—Grec: Gà ina tàra. Munaa pa dàpwà, é, pwiri diri tèpa cèikî. 5:9 (ma 5.11) Pa dàpwà… Grec: Pa dàpwà na wii neerà naa na tii. Wà pa dàpwà bèepwiri, âna rà pipanuârà, ba na rà wakè ba kà Pwiduée, â rà tòpi mwani bépitu, jii ê wâra pwapwicîri. 5:9 Rà nye tâa bwàti goo éarà béaa—Grec: Nye caapwi co éarà. § 5:10 Piênawéna…naa na ipakîri—Grec: Nuwa ê â tèpa pwapwicîri. (Pai pitòpi âboro kà tèpa Juif ma tèpa tapoo cèikî naa goo Iésu na pàara kà Paulo.) + 5:13 2 Tésalonika 3.11 + 5:14 1 Korénito 7.9 * 5:14 Tàpé na rà pièpàrijè—é, Pwi apièpàrijè, wà Caatana. + 5:18 Mataio 10.10; 1 Korénito 9.9 5:18 …Wâdé na é tòpi ê wâriê—Popai kà Iésu naa na Tii kà Luka (Luka 10.7). Paari tâjè pâ, wà Paulo, âna é pwamuru ê pwina wii naa na Âmu Aamwari (le Nouveau Testament), âna ipaiwà bau ê popai naa na Aamwari Béaa (l'Ancien Testament), ba cau popai kà Pwiduée. + 5:19 2 Korénito 13.1 + 5:20 Éféso 5.11 5:21 Angela na pitòrigarirà—Pwiri tèpa angela na rà piênawéna kà Pwiduée, na ara autâa kêe, naa napwéretòotù. (Côo Auinapàpari 5.11.) § 5:22 Gà côo bwàti… Grec: Gà cibwaa piûri, na gà tòpò îgà, naa gò cè pwi jè âboro, ba na é pwi apitûâ.