6
Tèpa ênawéna kîri
+[Wàéni ê popai, ba kà tèpa cèikî, na rà] tèpa *ênawéna kîri kà pàra tàpé: Guwà papwicîri tèpa caa kàwà, ma pitêre dàra bwàti. Â, naa wàrapwiri, â o càra caa pitaurèe goo Pwiduée, wà tèpa âboro; â o càra caa pwaêrea, goro ê cèikî kâjè. +Â wiàna wà pwi caa'gà, âna é pwi a cèikî béegà, â càcaa pai ina wèe pâ, na câgà caa papwicîriê, naa na diri pâ ére. Bwa, wâdé na gà dau wakè bwàti ba kêe, ba na gà pitu tà pwi a cèikî béegà, na é meaarié wà Pwiduée.
Bénabwé popai
Wâdé na gà pacâmuri tèpa cèikî goo diri pâ pwiibà, co Timotéo. Â gà tacoo goorà pâ, na rà pitêre dàra bwàti.
Picòo na pwâ
+Pwa pàra âboro, na rà pacâmuri tèpa cèikî goro ê pâ muru na ité jii ê pwina go ina tâgà. Â càra caa pâra wiâra ê pwâratùra kà Pwi Ukai kâjè, Iésu Kériso. Ê pwâratùra bèepwiri, âna âjupâra ma tâbawêe, â é pacâmurijè goro pai wârori ê wâro na wâdé tà Pwiduée*. Wà tèpa âboro-bà, âna maina nümarà, â ticè na rà tâmogòori. Jè maagé kàra, âna rà nye tà tùra, ma pitòocia, goro pâ neeremuru. Â diri pâ popai kàra bèepwiri, âna tagòtù ê piboo, ma ê pai pitadàrù, ma pâ pinabaèpà, ma pâ aunünüma na èpà. +[Dau wâdé tàra] pâ pitapopai na ticè urèe, ba rà pâra wiâra ê pâ aunünüma kàra na càcaa *tàrù. Ba jèe càra caa côo ê âjupâra. Â rà niimiri pâ, ê cèikî naa goo Pwiduée, âna naigé, ma o pwa neemururà.
Âji wâdé kâjè
+Nye âjupâra pâ, ê cèikî kâjè naa goo Pwiduée, âna jèe pé wâdé kâjè na maina, wiàna jè ipwàdée goo ê pwina jèe wâjaajè. +Ba nye ticè na jè pame naani gòropuu, â o nye ticè cèna jè pawâjuépiri côwâ. Â wiàna pwa cèna jè ija ma jè coona, â jèe nye pârijè kaa pwiri.
 napwa tàpé na rà ciburà mudàra cè neemururà, âna rà naa [pai pwa wèe, tà *Caatana] ma é piwâmirà, â rà pâ nau pwa pâ muru na èpà. Ba càra caa côo pâ, rà pitubaèpà tàra côwâ, na rà pâra wiâra pâ câbawâdé kàra na piticèmuru naa goo. Pwacèwii na piirà goro itùpaò, ma türà naa nawià, ba na rà mwü, ba na o tiàurà bamwara.
10  +Ba ê majoro diri ê pâ na jèpapara èpà, âna ê pai wâdéari kâjè ê mwani. Wâru tàpé, na rà po dau mudàra ê mwani, â rà imwüru jii ê cèikî. Â rà pâra, na po dau maagé goo.
Pàra aupitûâri tà Timotéo
11  +Gà uru jii ê pâ muru bèepwiri na èpà, co Timotéo, ba gà pwi âboro kà Pwiduée. Gà mudàra ma gà pitòimirigà, ma wâdé tà Pwiduée wâgà. Gà wâro na cèikî, ma pimeaari, ma pidàpwicâari, ma moo. 12  +Gà cimwü naa na pwi paa na wâdé, wiâra ê cèikî kâjè. Â gà cipa ba gòo ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée [â gà wârori bwàti nabàni]. Ba nye târa kaa, ê wâro bèepwiri, na é todàgà, na tòotù na gà napàpari ê cèikî'gà, na ara ê pâ âboro na wâru.
13-14  +Go tûâri tâgà ni pâ, na gà pitêre dàra bwàti diri pâ naèà, na gà jèe tòpi. Go ina tâgà pwiri, na ara Pwiduée, na é naa ê wâro kâra diri ê pâ muru. Â go ina, na ara Kériso Iésu, wà pwina é ina co ê âjupâra, na ia é coo ara wà kupénoo Ponce Pilato. Üu, gà wéaari bwàti ê pâ naèà bèepwiri, ba na o ticè tòri ma ûra googà; â o ticè na o mwa pitèigà goo, tèepaa naa na ê tòotù na ée mwa wâjué me côwâ na wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. 15  +Ba:
 
Wà Pwiduée kâjè,
Ukai kà tèpa ukai,
Pwi a pitûâ kà tèpa pitûâ.
É pitûâ naa gò diri.
É jèe pacoo i tòotù.
Ée mwa paari Kériso.
[Ée nama é wâjué me côwâ]
na pwi tòotù-bà.
16 Nye wàé co kaa
na é wâro dàra gòiri awé.
Pwâra ê pwéelaa kêe,
pwacoé ma niâriê.
Càcaa pâri ma côoê,
goro âraporomeejè.
O mwa pwamainaê,
na diri pâ tòotù.
Tâa têe pàtàmee,
dàra gòiri awé!
Wâdé na wàra! Amen!
Tèpa cèikî na pwa neemururà
17  +Gà ina bwàti, tà tàpé na pwa neemururà naani gòropuu, pâ, rà ipwacôoco. Ba rà péa pipwamainarà. Â rà cibwaa cèikî naa goo ê pâ neemururà, ba o càcaa tà tâa awé. Bwa, wâdé na rà cèikî naa goo Pwiduée, wà Pwina é naa tâjè, naa goro piticèmuru naa goo, diri ê pâ muru, ba na jè o ipwàdée goo. 18 Gà ina tàra pâ, na rà pwa cèna wâdé [goro pâ wâdé kàra]. Rà nama wâru pâ tûâ kàra na wâdé, â rà naa ma ipâdi naa goro piticèmuru naa goo ma pàra tàpé. 19  +Â, naa wàrapwiri, â rà o pwawéaa, târa ê jè pàara noowê ê âji neaapiâ na dau pwényuâa, na o càcaa wai—âna ê *âji wâro.
Ipicijii
20 Gà wéaari bwàti, co Timotéo, ê pwina é naa tâgà wà Pwiduée. Gà cibwaa têre pâ pwâratùra na ticè na, ma pipâiti jii ê cèikî. Ba wà tàpé na rà pitòocia goo pâ muru bèepwiri, âna rà ina pâ, tâa târa pâ ‘autâmogòorimuru na wâgòro’. Êco na càcaa âjupâra. 21  +Â wâru tàpé na rà pâiti jii ê âji cèikî, gée goro ê pai pâra wiâra kàra ê aunünüma bèepwiri.
Wâdé na cau tâa jaawà diri ê *pimeaari imudi kà Pwiduée!
Cidòri nyuâawà!
+ 6:1 Éféso 6.5 + 6:2 Philémon 1.16 + 6:3 Galatia 1.6–9 * 6:3 Â é pacâmurijè, goro pai wârori ê wâro na wâdé tà Pwiduée—é, É pâra naa goo ê cèikî kâjè. + 6:5 2 Timotéo 3.8, 4.4; Tito 1.14 + 6:6 Filipi 4.11–12; 1 Timotéo 4.8; Hébéru 13.5 + 6:7 Job 1.21 6:9 Dernière phrase—Wàépwiri ucina naa na grec. Bamwara (é, baamwara)—Pour de bon. + 6:10 Éféso 5.5 + 6:11 2 Timotéo 2.22 + 6:12 1 Korénito 9.25–26; 2 Timotéo 4.7 6:12 Wiâra ê cèikî kâjè—é, Ba na gà pwamuru ê cèikî kâjè. + 6:13-14 Ioane 18.36–37 + 6:15 Auinapàpari 17.14 + 6:17 Luka 12.20 + 6:19 Mataio 6.20 + 6:21 1 Timotéo 1.6; 2 Timotéo 2.18