3
O dau wâru tèpa ipa-imwüru
+Wâdé na gà tâmogòori pâ, na pâ bénabwé tòotù, âna o jèe tèepaa me pâ pàara na gòo ma pwacoé. Ba wà tèpa âboro, âna [rà o dau èpà]:
 
Rà o piniimirirà co;
Rà o wâdéari mwani;
Rà o pi-ina ba èpà wà Pwiduée;
O càra caa papwicîri ê pwina pwicîri;
O maina nümarà, â rà o pi-ina kàra;
O càra caa pitêre dà du nyaa ma caa kàra, â rà o jèe tèpa cuâcâda;
O gòo pwâranümarà, ma ticè pimeaari goorà;
Rà o pi-ina ba èpà pàra tàpé;
Rà o wârori ê wâro imudi;
Rà o tèpa putàmu;
Rà o tèpa cicara ê pwina wâdé;
Rà o tèpa icuri tèpa béerà;
Rà o tèpa pwaduwà kà tèpa pigù, â rà o ipwa-imudirimuru;
Rà o tèpa ipwamainarà;
O wâdé tàra ê ipwàdée imudi, jii wà Pwiduée.
 
+Rà o gòmapwa ma rà tèpa âboro kà Pwiduée, ma pâra wiâra ê nyamanya kâra wâra pwapwicîri. Êco na o nye ticè pàtàmara cèikî [naa na wâro kàra]. Â gà upi tèpa âboro na rà wàrapwiri.
[Â gére wàrapwiri ni.] Ba wà pàra tàpé gée goorà, âna rà cai pâ pwârawâ. Â rà ipiwâmi pa ilàri, na càcaa mwü ê cèikî kàra. Ba wà pa ilàri-bà, âna rà nye tà niimiri pâ, dau maina èpà kàra, ba nye tà càù pwâranümarà diri kaa ê pâ na jèpapara èpà. Â dau wâdé tàra na rà tàmaari diri kaa tèpa picémara popai, êco na po dau pwacoé ma rà côoinari ê âjupâra, +gée goo na wà tèpa ipa-imwürurà, âna rà cicara ê âjupâra.
Wà tèpa pwa pupûra-bà, âna rà pwacèwii wà Jannès ma wà Jambrès*, tupédu a cicara wà *Moosé [na *Aigupito biu]. Càcaa wâdé aunünüma kàra, ba ticè pàara ê cèikî kàra. Êco na o càra caa pâra tia-iti. Ba wà diri tèpa âboro, âna rà mwa bàra côoina ê pai imwüru kàra, pwacèwii na ia rà côo ê càra Jannès ma Jambrès.
Câmu na é naa Paulo tà Timotéo
10 Êco na wâgà, co Timotéo, âna gà tâmogòorio bwàti, â gà pâra wiâô naa na diri pâ muru—ê ârapupûra kôo, ma ê càrao, ma ê aunünüma kôo; â ê cèikî kôo, ma ê pidàpwicâariô; â ê pimeaari kôo, ma ê pai cimwü kôo, 11  +ma ê pai tubaèpà tôo ma pâ aré kôo. Ba gà tâmogòori pâ, rà po dau tubaèpà tôo, naa na pâ ville Antioche gée Pisidie, ma Iconium ma Lystre. Â go dau pwamaagé côo goo. Êco na wà Pwi Ukai, âna é nye upao jii diri ê pâ pwi bèepwiri. 12  +Â jèe wâdé, ba wiàna nümajè na jè pâra wiâ Kériso Iésu, â o tubaèpà tâjè.
13 Napwa naa goo wà tèpa piwâmi, âna rà o mwa nye ciburà dau pwa na èpà jii béaa. Â rà o ipa-imwüru pàra tàpé. Êco na rà nye ipa-imwürurà côwâ.
14 Â wâgà, âna wâdé na gà tà pâra wiâra bwàti ê âjupâra na gà jèe picòo, â na gà jèe cèikî naa goo. Ba gà nye tâmogòori pâ, wàilàapà tàpé na rà pacâmurigà. 15 Ba é pacâmurigà ê *Tii Pwicîri, gée na aukîri'gà, â tâa tâgà ê autâmogòorimuru, târa ma gà udò, [ba na tâa tâgà ê *âji wâro] gée goo ê cèikî'gà naa goo Kériso Iésu.
16  +Ba diri ê Tii Pwicîri, âna é me gée jaa Pwiduée, târa ma picòo tâjè, ma èùrujè, ma patàrùjè, ma pinadàrù ê pwina wâdé jii ê pwina èpà. 17 Nye gée goro ê Tii Pwicîri, na [é wakè goojè wà Pwiduée, ba na] jè tèpa ênawéna kêe na tâbawêe. Â é pwabwàtijè, ba na jè pwa diri pâ muru na wâdé.
+ 3:1 1 Timotéo 4.1 + 3:5 Mataio 7.15,21; Tito 1.16 + 3:8 Exode 7.11 * 3:8 Jannès ma wà Jambrès—Pwiri tupédu âboro gée goo tèpa pwa tutê na rà cicara Moosé. + 3:11 Apostolo 13.14–52, 14.5,8–20 + 3:12 Mataio 16.24; Ioane 15.20; Apostolo 14.22 + 3:16 Roma 15.4 3:16 Pinadàrù ê pwina wâdé jii ê pwina èpà—é, Pacâmurijè goro pai wârori ê wâro na wâdé ma tàrù.