4
Gà inapàpari popai kà Pwiduée
Wà Kériso Iésu, âna ée mwa me nau pitûâ kâra diri tèpa âboro, â ée mwa pitèirà diri—tèpa wâro ma tèpa bà. Êkaa na go tûâri tâgà, na araé, ma na ara Pwiduée, pâ: Gà picémara ê popai kà Pwiduée, na diri na pàara, wiàna wâdé, ma wiàna èpà. Gà pacâbweri* tèpa âboro; â gà patàrù tàpé na rà pwa na èpà; â gà pacâmurirà bwàti. Â gà pagòorà. Gà pwa diri pwiri, naa na pidàpwicâari.
+Ba o jèe tèepaa me ê jè pàara, na o wà tèpa âboro, âna o jèe tàutàra na rà têre ê Popai kà Pwiduée. Â rà o nye tà pâra wiâra ê pâ câbawâdé kàra na èpà. Â rà o nye ciburà mudàra tèpa picòo na wâru wàilà, na rà ina co ê pwina wâdé tàra na rà têre. Ba rà o kee naa goo ê âjupâra, ba na rà o têre ê pâ jèmaa na pwâ.
Êco na wâgà, âna wâdé na gà pwi a pitòimirigà na diri pâ pàara, â gà pidàpwicâarigà, naa na aré ma tòina. Â gà inapàpari ê *Picémara Wâdé. Â gà tubanabwé diri pâ wakè na é panuâ tâgà wà Pwiduée, ba gà pwi ênawéna kêe.
Go jèe pwa pipaa na wâdé
+Napwa naa gooò, âna go jèe panuâ ê wâro kôo, ba na go pwa *ârapwaailò goo tà Pwiduée. Ba o jèe tèepaa ê pàara na go bà na. +Go pwa pwi ipaa na wâdé. Â go jèe tubanabwé ê itàa kôo. Â go nye cipa ba mwü ê cèikî. +Go jèe piétò, ba go jèe wârori ê wâro na *tàrù ma wâdé tà Pwi Ukai, pwi a pitèi na é tàrù. Â tapoo nabàni, âna go tapacîri ê bwe korona—ê pumara wakè kôo—na ée mwa naa tôo, naa na pwi Tòotù, na ée mwa pitèi tèpa âboro na. Â ée mwa nye naa tà mwara, diri tàpé na wânümarà gooé, ma tapacîri ê pai o tèepaa kêe.
Bénabwé popai
Wâdé na gà piwàcî me mariô. 10  +Ba wà Démas, âna é jèe panuâô, ba é po dau wâdéari ê pâ neemuru ê pé gòropuu bèeni. Â é pâra naa na ville Tésalonika. Â wà Crescens, âna é pâra naa Galatia; â wà Tito, âna é pâra naa Dalmatie. 11 Tà wàco Luka, na é tà wâjaao. Â wâdé na gà mudà Maréko, â gà popaé wiâgà. Ba ia é po dau pitu tôo naa goo ê wakè na go pwa.
12 Napwa naa goo Tychique, âna go o jèe panuâê pâ naa na ville Éféso. 13  +Na gà mwa me, â gà tàpo coo jaa Carpus naa na ville Troas, ba na gà popa ê palito, na ia go tà ujii naa jaaé. Â gà pame mwara ê pâ tii kôo—â gà cibwaa imwüru jii i pâ tii, naa wii naa gòro parawére mutô§.
14  +Wà Alexandre, wà pwi a caagai paò, âna é po dau pwa tôo ê pâ muru na èpà. Êco na wà Pwi Ukai, âna ée mwa nye naa têe cè pumara ê pâ wakè kêe [na èpà]. 15 Gà ipwacôogà gooé mwara, ba é nye dau gòo goro cicara ê popai kôo.
Rà capai panuâô
16 Na tòotù na tapoo pitèio naa na wâra pitèimuru, â nye ticè âboro cèna pitu tôo. Ba wàilà diri, âna rà capai panuâô. Wâdé na é pwanaurirà wà Pwiduée. 17 Êco na wà Pwi Ukai, âna é pitu tôo, ma pagòo-o. Â é naa tôo ê nii kêe, ba na go inapàpari diri ê popai kêe, tà tàpé na càra caa tèpa *Juif, na rà tâa ni. Â é upao [jii ê pwâra bà na dau èpà, pwacèwii na upao] gée na pwâra liô*. 18 [Â go tâmogòori pâ] ée mwa pa-udò-o jii diri ê pâ pàra èpà, ma popao, naa na ê Mwaciri kêe, na wânidò *napwéretòotù. Picagòtùé ma pwényunyuâariê dàra gòiri awé! Wâdé na wàra. Amen!
Ipicijii
19  +Bwàcu kà du duadà Priscille ma Aquilas, ma diri ê pwârawâ kà Onésifor.
20  +Wà Éraste, âna é tà tâa na ville Korénito. Â go ujii Trophime naa na ville Milet, ba é maagé.
21 Timotéo, gà piwàcî me, béaa kâra ê pàara aumoo.
Wà Eubule, ma Pudens, ma Linus, ma Claudia, âna rà naa paé bwàcu'gà, wàilà ma wà diri tèpa cèikî béejè naa goo Kériso, na rà wâni.
22 Wâdé na é tà jaagà wà Pwi Ukai. Wâdé na é pwényunyuâariwà diri goro ê *pimeaari imudi kêe!
Cidòri nyuâawà!
* 4:2 Pacâbweri—Convaincre, réitérer. + 4:3 1 Timotéo 4.1 + 4:6 Filipi 2.17 + 4:7 1 Timotéo 6.12 4:7 Â go nye cipa ba mwü ê cèikî—é, Â go jè pitêre dàra, tiagoro ê pwâadèreè. + 4:8 1 Korénito 9.24–25 4:8 Go jèe piétò, ba go jèe wârori ê wâro na tàrù ma wâdé tà Pwi Ukai—é, Go mwa tòpi ê pumara wakè kôo—wâro dàra gòiri—jii wà Pwi Ukai. É, Â o wâdé ma tàrù na go tòpi ê pumara wakè jii wà Pwi Ukai. Grec: La couronne de justice. + 4:10 Apostolo 15.37–39; 2 Korénito 8.23; Kolosé 4.14 + 4:13 Apostolo 20.6 § 4:13 Tii na wii naa gòro parawére mutô—Parchemins. Ê pâ tii na wii naa gòro parawére mutô, âna maina wâri wèe jii pâ pwàpié (papyrus), ba dau gòo. + 4:14 Psaume 62.13; Roma 2.6; 1 Timotéo 1.20 * 4:17 Liô—Lion. + 4:19 Apostolo 18.2; 2 Timotéo 1.16–17 + 4:20 Apostolo 19.22, 20.4; Roma 16.23