2
Pai pacâmuri na jèpapara tèpa cèikî
Pa âboro na pwanümarà
Wâgà, co Tito, âna wâdé na gà pacâmuri tèpa âboro, wiâra ê picòo na *tàrù. Gà pacâmuri tèpa ijiao, ba na rà pitòimirirà, ma piaabòrirà. Â wâdé na rà wâro na cèikî, ma pimeaari, ma pidàpwicâari. +Â gà ina tà pa jiitàmu, pâ, wâdé na rà wârori ê wâro na pwicîri, ma wâdé na ara Pwiduée. Â rà cibwaa picocoo, ma dau wâdo dipâa. Wâdé na rà paari naa na càrarà ma tûâ kàra ê pwina wâdé na jè pwa. Â wâdé na rà pacâmuri pa ilàri na pwa éarà, ba na:
 
Rà meaari tèpa éarà, ma èpo kàra;
+Rà pitòimirirà;
Rà wakè bwàti naa na pwârawâ kàra;
Rà ipakîrirà naa goo tèpa éarà.
 
Â, na wàrapwiri, â wà tèpa âboro, âna o càra caa pitaurèe goo ê popai kà Pwiduée.
Pa âboro dopwa
Gà pagòo tèpa âboro dopwa, ba na rà pitòimirirà. +Â wâgà mwara, naa na diri pâ ére, âna wâdé na gà paari tàra ê âji càrajè. Â gà pacâmurirà, naa na âji pwâranüma, ma ipapwicîri.
+Wâdé na ê pwâratùra'gà, âna tàrù ma wâdé, ba na o càcaa pâri ma rà pitòtigà. Â wà tèpa pièpàrigà âna rà o kamu, ba ticè na rà pâmari ma rà pi-inajè ba èpà goo.
Tèpa ênawéna kîri
+Wà [tèpa cèikî na rà] tèpa ênawéna kîri kà tèpa âboro, âna wâdé na rà ipakîrirà naa goo tèpa caa kàra, naa na diri pâ ére. Wâdé na rà mudàra cè pai wâdéarirà kàra. Â rà cibwaa tòpi tàra goro putàmu. 10 Â rà cibwaa murarà. Wâdé na rà paari tàra pâ, rà âjupâra ma tàrù, naa na diri pâ muru na rà pwa. Êkaa na, naa wàrapwiri, â rà o côo wà tèpa âboro pâ, ê popai kà Pwiduée, *pwi a pa-udòjè, âna muru na dau wâdé ma pwényuâa.
Âmu wâro kà tèpa cèikî
11 Wà Pwiduée, âna é jèe paari ê *pimeaari imudi kêe, ba é me nau pa-udò diri tèpa âboro [ma naa tàra ê *âji wâro jaaé]. 12  +Â é pacâmurijè goro ê pimeaari kêe bèepwiri, ba na jè naaco diri pâ tûâ na câjè caa papwicîri wà Pwiduée goo, ma ê pâ câbawâdé kâra ê gòropuu bèeni na èpà. Â, na wàrapwiri, â jè wârori na pwi pàara nabà, ê wâro na pitòimiri, ma tàrù, na papwicîri wà Pwiduée.
13 Ba jè tapacîri goro cèikî ê tòotù na dau pwényuâa. Na pwi tòotù bèepwiri, â ée mwa wâjué côwâ wà Kériso Iésu, naa na ê pai maina ma muugère kêe. Ba wàé na é Pwiduée kâjè ma pwi a pa-udòjè. 14  +É jèe panuâ ê wâro kêe, ba na é tipijè jii diri ê pâ càrajè na èpà. Â é pwa ma jè pwi Ba kêe, na jèe ticè èpà kêe, â na ciburà dau nümee na é pwa na wâdé.
15  +Êkaa na wâdé na gà pacâmuri tèpa âboro goo diri ê pâ pwiibà. Â gà pagòorà, ma patùrarà. Ba tà tâgà ê tàrù ma gà wàrapwiri. Â gà cibwaa panuâ ma é pwatétéri tâgà cè jè âboro.
+ 2:3 1 Timotéo 3.11 + 2:5 Éféso 5.22 + 2:7 1 Timotéo 4.12 + 2:8 1 Pétéru 2.15 + 2:9 1 Timotéo 6.1 + 2:12 1 Ioane 2.16 + 2:14 Exode 19.5; Deutéronome 4.20, 7.6; Ézékiel 37.23; Galatia 1.4; 1 Pétéru 2.9 + 2:15 1 Timotéo 4.12