3
Mudàra ma guwà pwa na wâdé
+Gà taniimiri [tà tèpa cèikî naa jaagà na Crète] pâ, na rà ipakîrirà diri tà tèpa ukai, ma tèpa pitûâ, ma tèpa kupénoo, â na rà pitêre dàra. Â wâdé na rà ciburà mudàra ma rà pwa ê pâ na jèpapara muru na wâdé. Rà cibwaa pinabaèpà cè jè âboro. Â rà cibwaa pitòocia. Wâdé na rà pitòimirirà ma moo ma ipakîrirà na ara diri ê pâ âboro.
+Âjupâra pâ, napwiri, âna wàijè mwara, âna nye ticè na jè tâmogòori [naa goo Pwiduée]. Â tàutâjè na jè pitêre dèe. Â jè ipanuâjè, ba na ipa-imwürujè. Â jè pâ nau tèpa piênawéna kâra pâ câbawâdé imudi, ma ê pâ na jèpapara ipwàdée imudi. Jè pwa ê wâro na èpà. Jè tèpa piboo. Â jè tèpa pièpàrijè. Êco na:
 
É paari pai wâdé kêe
wà Pwiduée Caa,
*pwi a pa-udòjè.
Ba é meaarijè.
+É nye pa-udòjè co,
goro *pimeaari imudi kêe.
Càcaa wàijè,
na jè piupajè côwâ,
goro pâ wakè kâjè.
É nama upwaajè
goro ê Nyuâaê Pwicîri;
[É cèitiri èpà
gée na pwâranümajè.]
É nama pitèpajè côwâ,
[ma naa tâjè wâro;
wâro na bwaa âmuê].
+É naaboo naa gòjè
ê Nyuâaê Pwicîri;
me goo Iésu Kériso,
pwi a pa-udòjè.
É nama jè *tàrù na araé,
goro ê pimeaari kêe.
O tâa tâjè *wâro dàra gòiri.
Ba é jèe mara ina.
 jè cèikî ba gòo naa goo.
 
Wàépwiri ê pwâratùra na âjupâra.
Naaco pitòocia goo pwapwicîri
Nümoo na gà gòo, co Tito, goro ina ê pâ pwi bèepwiri, tà diri tàpé na rà cèikî naa goo Pwiduée. Ba na wàrapwiri, â rà o ciburà pwa wakè na wâdé. Â ê pwina rà pwa, âna o wâdé ma âjimuru, ba kâra diri ê âboro. +Gà cibwaa ipacè naa goo ê pâ jèkutâ imudi, naa goo pâ nee tèpa jojoorojè*—[tèpa pi-ina kàra goro pwapwicîri]. Â gà uru jii ê pâ pitòocia goro ê *Naèà kà Moosé. Ba diri ê pâ pwi bèepwiri, âna piticèmuru naa goo, â càcaa muru na pitu tâjè.
10  +Wiàna pwa cè jè âboro na é tò dii ma bara naa na wâra pwapwicîri, â gà wailu patêreê. [Â wiàna câé caa pitêre dàgà] â gà panuâê, â gà cibwaa ipacè naa gooé. 11 Ba wà pwi âboro na é wàrapwiri, âna é jèe pàgà jii ê âjupâra. Â é tàgére pwa na èpà, â é pitòtié côwâ.
Bénabwé popai
12  +Go o panuâ paé tâgà wà Artémas, é, wà Tychique. Â wiàna é tèepaa paé, â gà piwàcî me, nau pâmariô naa na ville Nicopolis. Ba go jèe niimiri pâ, na go tâa wê, na pàara aumoo. 13  +Â gà pitu tà Zénas, pwi apoka, ma wà Apollos, â guwà pwabwàti ê pai pâra kàru jiiwà, ba na o nye ticè cè pwina tiàu tàru. 14  +Â, na wàrapwiri, â wà tèpa cèikî béejè wâ Crète, âna rà picòo ê pai pwa cèna wâdé, ba na rà pitu tà tàpé na tiàu tàra. Ba wâdé na pwa pwâra cè wakè kàra.
Ipicijii
15 Wà diri tèpa cèikî na rà wâjaao, âna rà naa bwàcu'gà. Â gà pwabwàcu mwara tà tèpa âji béejè naa na cèikî, na rà wêe.
Wâdé na é cau *pwényunyuâariwà diri wà Pwiduée, goro ê pimeaari imudi kêe.
Cidòri nyuâawà!
+ 3:1 Roma 13.1–7; 1 Pétéru 2.13–14 + 3:3 1 Korénito 6.11; Éféso 2.2, 5.8 + 3:5 Éféso 5.26; 2 Timotéo 1.9 + 3:6 Apostolo 2.17–18 + 3:9 2 Timotéo 2.14,16 * 3:9 1re phrase—Muru na wâdé na jè niimiri tèpa jojoorojè. Êco na càcaa wâdé na jè ipwamainajè goo, ma pitòocia ma wà pàra tàpé. Wà tàpé na é ina wà Paulo, âna munaa rà niimiri pâ, rà tòpi jii Pwiduée ê autâmogòorimuru na wâgòro, gée goo pâ jèkutâ kàra goo pâ nee tèpa jojoororà. + 3:10 Mataio 18.15–17 + 3:12 Éféso 6.21–22; Kolosé 4.7–8 + 3:13 Apostolo 18.24; 1 Korénito 3.5–6, 16.12 3:13 Pwi apoka—Avocat. Pwi a-ipamurujè naa na wâra pitèimuru. + 3:14 Éféso 4.28