13
Ri apóstol Pablo queupixbaj ri cojonelab, cuya c'u bi rutzil qui wäch
Are ba' urox mul wa' ri quinopan iwuc'. Ronojel ri cächomax rij rajwaxic cächomax wa' ruc' ri qui tzij quieb o we ne oxib kachalal ri cäquik'alajisaj ri xbanic (je' jas ri cubij ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic). Chque ri e macuninak can nabe, xukuje' chque conojel, cämic ri naj in c'o wi, quinbij chi na jumul ri pixab ri xinya chiwe aretak xinopan iwuc' chucamul, chi we quinopan chi jumul iwuc' man quintok'obisaj tä na i wäch. Te c'u ri' quiwil na ri tajin quitzucuj, chi ri Cristo, are cäch'aw iwuc' rumal wech in. Ri Cristo c'ut man are tä jun winak ri man c'o tä u chuk'ab aretak cäch'aw iwuc', xane ri Are' cuc'ut na ru chuk'ab chixol. Pune kas tzij chi ri Cristo xcämisax cho ri cruz je' ta ne chi man c'o tä u chuk'ab, c'asal ri Are' cämic rumal ru chuk'ab ri Dios. Ri uj xukuje', pune ta ne man c'o tä ka chuk'ab junam jas ru banic ri Cristo, uj c'asal c'ut junam ruc' ri Are' rumal ru chuk'ab ri Dios rech cujcowinic cujpatänin chiwe ix.
Chichomaj ba' pa ri iwanima' we kas ix cojoninak che ri Cristo. Kas china' iwib jas ri i banic. ¿A mat quich'obo chi ri Jesucristo c'o pa ri iwanima', o we ne xak quibij chi ix cojoninak? Cwaj c'ut chi quiwetamaj chi ri uj man xak tä cäkabij chi uj cojoninak. Cäka'n c'u orar pi wi' cho ri Dios rech ri ix man quiban tä ri man utz taj. Man are tä c'u cäkaj cujilitajic chi ri uj c'o ka no'j, xane xak are cäkaj chi ri ix quiban ri kas utz, pune cäbixic chi xa man c'o tä ka no'j uj. Man c'o tä c'u jas cujcowinic cäka'n chrij ri kas tzij, xane xuwi are cäkato' u wi' ri kas tzij. Rumal ri' ri uj cujquicotic aretak man c'o tä ka chuk'ab, rech ri ix cäc'oji i chuk'ab. Cäkatakej c'u u banic orar pi wi' rech kas je' quixel na jas ri craj ri Dios. 10 Quintz'ibaj c'u bi we wuj ri' chiwe mäjok quinopan iwuc', rech aretak quinopanic man rajwaxic taj quinyajan chiwe aretak quincoj ri takanic ri c'o pa nu k'ab. Are takanic wa' ru yo'm ri Kajaw Dios chwe chuya'ic u chuk'ab ri i cojonic, man are tä chusachic i wäch ix.
11 ¡Ch'abej chic, kachalal! Chuq'uisbal ronojel quinbij chiwe chi chicojo i chuk'ab rech kas je' quixel na jas ri craj ri Dios, chicu'bisala i c'ux, xa jun chixchomanok, c'ol utzil chixol. We je ri' quibano, ri Dios ri cuya uxlanem che ri iwanima', ri xukuje' sibalaj quixraj, cäc'oji na iwuc'. 12 Chiyala rutzil i wäch chijujunal. Chitz'umaj iwib chuwäch ri Dios chuc'utic chi quiwaj iwib. 13 Conojel ri kachalal cojonelab cäquiya bi rutzil i wäch.
14 Are ta ba' ri Kajaw Jesucristo cutok'obisaj i wäch. Chc'ol ta na ri rutzil ranima' ri Dios iwuc', chcu'bisax ta c'u i c'ux iwonojel rumal ri Lok'alaj Espíritu ri c'o iwuc' amak'el ronojel k'ij. Amén.