9
Ri cojonelab aj Corinto quetob chque ri kachalal ri c'o qui rajwaxic
Chrij c'u ri puak ri cämulix che qui to'ic ri kachalal cojonelab, kas tzij chi man rajwaxic tä chi c'o na ri quintz'ibaj bi chiwe. Je ri', rumal chi wetam chic chi c'o ri utzalaj i rayinic che qui to'ic. Amak'el c'ut quinquicot chubixic wa' chque ri cojonelab aj Macedonia chi ri ix, ri ix aj Acaya, sibalaj quiwaj quixtobanic. Junabir c'ut i chaplem lok u banic wa'. E q'uia c'ut chque ri aj Macedonia ri sibalaj xyactaj canima' rumal ri nimalaj quicotemal ri c'o pa iwanima' ix. Pune je ri', e nu takom c'u bi ri kachalal ri' iwuc' rech kas je' quelic jas ri utz ri nu bim chiwij chrij we tobanic ri'. Quel cubij chi kas tzij quiban u banic iwib che qui to'ic ri kachalal jas ri nu bim canok. We ne e c'o jujun aj Macedonia quebe' wuc' in, te c'u ri' aretak cujopanic mäja' quimulij we tobanic ri'. We je ri', xa quel na ka q'uixbal uj ri' rumal chi sibalaj ka cu'bam ka c'ux chiwij. E ta c'u lo ri ix, ¿a mat quel na i q'uixbal ri'? Rumal ri' tzrajwaxic wi xinta' tok'ob chque ri kachalal chi queopan iwuc' nabe rech quixquito' chumulixic apan ri sipanic ri i bim chi quiya petinak lok. Je ri' ri sipanic ri quimulij c'o chic aretak cujopanic, k'alaj c'ut chi xpe pa ri iwanima', man xa tä cäkatok'ij na chiwe.
Chna'taj wa' chiwe: Jachin ri man nim taj cutico, man nim tä ri' ri cuyaco. Jachin c'u ri nim cutico, nim na ri' ri cuyaco. Chijujunal ba' chiya jampa' ri cäpe pa iwanima', man ruc' tä bis, man xa tä cätok'ix chiwe, rumal chi ri Dios lok' cäril wi jachin ri cuya ruc' quicotemal. Ri Dios cäcowinic cuya ronojel u wäch nimak tak tewchibal chiwe rech je ri' amak'el c'o ronojel ri cajwataj chiwe, xukuje' rech sibalaj c'o na iwe ronojel ri rajwaxic chubanic ronojel u wäch utzil. Ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic cubij:
U yo'm q'uia u wäch tobanic
chque ri meba'ib.
Ri utzil ri cubano man c'o tä u q'uisic,
—cächa'. 10 Ri Dios ri cuya ri ija' ri cätiquic, ri cuya ronojel u wäch ri cätijic, cuya na ronojel ri cajwataj chiwe che tak ri i tico'n, xukuje' queuq'uiyisaj na rech sibalaj quewächinic. Je ri' rech quixcowinic quiban ronojel u wäch utzil. 11 Je ri' ri ix c'o na ronojel u wäch k'inomal iwuc' rech quixcowinic quisipaj ri cäpe pa iwanima'. Rumal c'u kech uj ri cujc'amow bi ri puak, ri kachalal ri cäquic'am na ri sipanic ri quitak bic sibalaj cäquiya na maltioxinic che ri Dios. 12 Je ri', rumal chi aretak cäkaya we tobanic ri' chque ri kachalal man xuwi taj cäkaya ri rajwaxic chque, xane rumal wa' tajin cäka'no chi ri e are' sibalaj cäquiya na maltioxinic che ri Dios. 13 Ri e are' cäquiya na u k'ij ri Dios. We tobanic ri' cuc'ut chquiwäch ri e are' chi ri ix sibalaj quixniman che ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri cätzijox chrij ri Cristo. Xukuje' cäquinimarisaj na u k'ij ri Dios rumal ri tobanic ri xpe pa iwanima' chque ri e are', xukuje' chque conojel. 14 Cäca'n c'u na orar pi wi', sibalaj lok' c'ut quixquil na rumal chi k'alaj ri nimalaj u tok'ob ri Dios ri i rikom. 15 Kamaltioxij ba' che ri Dios ri u sipam chke, ri sibalaj lok', ri man c'o tä je' wi, ri man cäkarik tä tzij chumaltioxixic.