4
Samaria llajtayoj warmi
Fariseocuna yacharkancu Juanmanta nejtin Jesús astawan discipulocunayoj caskanta, astawan bautizachcaskantapas. (Chaywanpas mana Jesuschu bautizarkan, manachayri discipuloncunalla.) Jesús fariseocunapaj niskanta yachaspa, Judeamanta llojsispa Galileaman puriporkan.
Purispa Samarianta pasanan carkan. Ajinamanta Samariapi uj llajta Sicar niskaman chayarkan, Jacobpaj churin Joseman jallp'a koskan kayllaman. Chaypitaj Jacobpaj unu phujyun cachcarkan. Jesús puriskanmanta sayc'uska, chay phujyu patapi tiyaycorkan; chaupi p'unchay kayllaña carkan. Chayman Samaria llajtayoj warmi unuta wisej jamorkan. Jesustaj chay warmiman nerkan:
—Unuta koriway ujyanaypaj —nispa.
Discipuloncunataj llajtaman puriskacu miqhunata rantej. Judiocuna Samaria llajtayojcunawan mana allinpichu carkancu. Chayraycu warmeka Jesusman nerkan:
—¿Imaynataj kan judío cachcaspa, noka Samaria llajtayojmanta unuta mañacuwanqui?
10 Jesús payta contestarkan:
—Diospaj koskanta rejsiwaj pichus unuta mañasunqui chaytawan chayka, kan paymanta mañacojtiyqui, payka causay unuta kosunquiman.
11 Warmitaj nerkan:
—Señor, ni imawan unu orkhonayquipas canchu, phujyutaj sinchi uqhu. ¿Maymantataj causay unuta kowanquiman? 12 Jacob abueloycu cay phujyuta sakewancu, pay quiquinpaj, wawancunapaj, animalnincunapajpiwan ujyanancupaj. Kanrí, ¿curajchu canqui paymanta?
13 Jesús contestarkan:
—Tucuy cay unumanta ujyajcunaka wajmanta ch'aquichiconkacu. 14 Nokapaj unu koskay ujyajcunaka jayc'ajpas ch'aquichiconkacuñachu. Noka unuta kosaj chayka, paycunapi wiñay causayta phullchenka.
15 Warmitaj nerkan:
—Señor, chay unuta koway, manaña unumanta ch'aquinawanpaj, nitaj cay phujyumanta orkhoj jamunaypaj.
16 Jesús payta nerkan:
—Puriy; kosayquita wajamuspa, cutimuy.
17 Warmitaj contestarkan:
—Mana kosay canchu.
Jesustaj nerkan:
—Allinta ninqui: ‘Mana kosay canchu’ nispaka, 18 imaraycuchus phichka kosayquicunaka. Cunan cachcan chayka mana kosayquichu. Chayraycu verdadta ninqui.
19 Chayta uyarispa, warmeka nerkan:
—Señor, reparayqui uj profeta caskayquita. 20 Nokaycupaj ñaupaj abueloycuna cay lomapi Diosta adorarkancu. Kancuna judiocuna ninquichis Jerusalenllapi adoranata.
21 Jesús payta contestarkan:
—Warmi, creeway, hora chayamunña, Dios Tatata adoranayquichispaj mana cay lomapichu nitaj Jerusalenpichu. 22 Kancunaka mana yachanquichischu pita adoraskayquichista. Nokaycoka yachaycu pita adoraskaycuta. Salvacojka judiocunamanta jamun. 23 Hora chayamunña, chaytaj cunanpacha, jayc'ajchus Dios Tatata verdadpi adorajcunaka Diospaj Espiritunman jina adoranancu. Chay jina adorajcunata Tataka munacun. 24 Dioska Espíritu, payta adorajcuna tucuy sonkowan verdadpi adoranancu Diospaj Espiritunman jina.
25 Warmeka nerkan:
—Noka yachani Mesías jamonka (niyta munan: Cristo); pay jamuspa, tucuy imata sut'inchawasun.
26 Jesús nerkan:
—Chay cani noka, quiquin kanwan parlachcaj.
27 Discipuloncunataj chayaramuspa, musphararkancu Jesús uj warmiwan parlachcaskanmanta. Nitaj maykenpas tapuyta atrevicorkancuchu, ¿imatataj munarkan? chayri ¿imamantataj paywan parlachcarkancu? nispa. 28 Warmitaj unu p'uyñunta sakerparispa, llajtaman purerkan. Chaypitaj runacunaman willarkan:
29 —Jamuychis uj runata ricoj. Tucuy ima ruwaskayta sut'inchawan. ¿Manachu payri Cristo canman?
30 Chhicari tucuy runacuna llajtamanta llojsimuspa Jesusman purerkancu. 31 Chhicanacamataj discipuloncuna payta rogachcarkancu:
—Yachachej, imallatapas miqhuy —nispa.
32 Jesustaj paycunaman nerkan:
—Nokapaj miqhunay can; kancuna chayta mana rejsinquichischu.
33 Discipuloncunaka tapunacorkancu:
—¿Icha pichus ima miqhunata apamporkan?
34 Jesustaj paycunata nerkan:
—Miqhuyneyka cachamuwajniypaj munayninta ruwanay, llanc'anantapas tucuchanay. 35 Kancunaka ninquichis: ‘Ajthapinapaj tawa quillaraj cachcan.’ Nokataj niyquichis: Tarpuskacunata reparaychis, ajthapinapaj pokoskaña cachcan. 36 Ajthapinapi llanc'ajcunaka pagaska cankacu. Ajthapiskancutaj wiñay causaypaj canka, tarpojpas ajthapejpas junto cusicunancupaj. 37 Ciertopuni cay niska: ‘Uj tarpun, ujtaj ajthapin.’ 38 Noka cachayquichis mana llanc'askayquichista ajthapejta. Wajcuna llanc'amorkancu, kancunataj paycunapaj llanc'askancumanta okharinquichis.
39 Achqha Samaria llajtapi tiyajcuna Jesuspi creerkancu warmi willaskanraycu: “Tucuy ima ruwaskayta sut'inchawan” nispa. 40 Ajinapi Samaria llajtayojcunaka chayaspa, Jesusta rogarkancu paycunawan quedacunanpaj. Chaypitaj quedacorkan iscay p'unchayta. 41 Pay quiquinpaj niskanta uyarispa, astawan achqhayoj creerkancu. 42 Warmiman nerkancu:
—Cunanka creeycu, mana kan willawaskayquichisraycullachu, manachayri nokaycu quiquin uyarimuycu, yachaycutaj payka runacunapaj Salvadorninpuni caskanta.
Jesús alliyachin
43 Iscay p'unchay pasayta, Jesús Samariamanta llojsipuspa Galileaman puriporkan. 44 Jesús quiquin nerkan: “Uj profetata mana allinta jap'ekancuchu quiquin llajtanpi caj runacunaka.” 45 Galileaman chayajtin, allinta jap'ekarkancu, imaraycuchus Jerusalenpi Pascua fiestaman purillaskacutaj, chaypitaj ricuskacu tucuy imata Jesús ruwaskanta.
46 Jesús cutiporkan Galilea provinciapi caj Caná llajtaman, unumanta vinoman tucuchiskanman. Gobernajpaj uj autoridadninpaj churin onkoska carkan Capernaumpi. 47 Judeamanta Galileaman Jesuspaj chayaskanta yachaspa, rogaj purerkan, wasinman purispa churinta alliyachinanpaj; churenka wañunayachcarkanña. 48 Jesús contestarkan:
—Kancuna mana creenquichischu, milagrocunata mana ricuspaka.
49 Autoridadtaj nerkan:
—Señor, jamullayña, manaraj churiy wañupuchcajtin.
50 Chhicataj Jesús payman nerkan:
—Cutipuy wasiyquita. Churiyqueka causanka.
Chay runataj creerkan Jesuspaj payman niskanta, puriporkantaj. 51 Wasinman cutipuchcajtillanraj, uywaskancuna taripamuspa nerkancu:
—¡Churiyqui causapun!
52 Autoridadtaj paycunata taporkan ima ratomantachus churin alliyapuskanta. Contestarkancutaj:
—Kayna chaupi p'unchay pasayta calenturanka pasaporkan.
53 Tatantaj yuyarerkan chay quiquin hora Jesús “Churiyqueka causanka” niskanta. Pay tucuy familianpiwan Jesuspi creerkancu.
54 Chay carkan Jesuspaj iscaycaj milagro ruwaskan Galileapi, Judeamanta cutipojtin.