5
Jesús such'uta alliyachin
Caycuna pasayta judiocuna uj fiestata ruwarkancu. Jesustaj Jerusalenman cutiporkan. Jerusalenpi, Ovejacunapaj Puncun niska kayllapi, uj unu estanque carkan, hebreo parlaypi Betzata sutiyoj, phichka arco jina athuchaj puncucunayoj. Chay puncucunapi carkancu achqha onkoskacuna: ñausacuna, cojocuna, such'ucunapas. Unu cuyurinanta suyaspa, pampapi sirichcarkancu, imaraycuchus uj ángel estanqueman konkaylla urakamuspa, unuta cuyucherkan. Pichus ñaupajta estanqueman yaycojka alliyachiska carkan ima onkoymantapas. Onkoskacuna uqhupi uj runa quimsa chunca pusajniyoj wataña onkoska carkan. Jesús chaypi sirichcajta ricuspa, repararkan achqha wataña onkoska caskanta. Taporkantaj:
—¿Munanquichu alliyayta?
Onkoskataj contestarkan:
—Señor, estanquepi unu cuyojtin, mana pipas apaycuwaj canchu. Sapa cuti yaycuyta munajtiy, wajllapuni ñaupajta yaycun.
Jesús payta nerkan:
—Sayaricuy, puñunayquita okharispa puripuy.
Chaypacha runaka alliyaska caporkan. Puñunanta okharispa, puriporkan. Samana p'unchay carkan. 10 Chayraycu judiocunaka alliyachiska runata nerkancu:
—Cunanka samana p'unchay. Puñunayquita mana apawajchu.
11 Paytaj contestarkan:
—Alliyachiwajniy niwan: ‘Puñunayquita okharispa puripuy’ nispa.
12 Paycunataj taporkancu:
—¿Pitaj nisunqui: ‘Puñunayquita okharispa puripuy’ nispari?
13 Runataj mana yacharkanchu pi alliyachiskanta, imaraycuchus Jesús achqha runa uqhupi chincapuska. 14 Chaymantaña Jesús templopi taripaspa, nerkan:
—Khawariy, cunan alliyachiskaña canqui. Amaña juchallicunquichu, astawan mana allin mana pasanasunquipaj.
15 Chay runataj puripuspa judiocunaman willamorkan payta alliyachejka Jesús caskanta. 16 Chayraycu judiocunaka Jesusta katiycacharkancu, samana p'unchaypi caycunata ruwaskanmanta. 17 Jesustaj paycunaman nerkan:
—Tatayka llanc'achcallanpuni, nokapas llanc'achcallanitaj.
18 Chaymanta judiocunaka Jesusta wañuchiytaraj munarkancu, samana p'unchay leyta mana casuskanmanta, “Dioska Tatay” nispa Dioswan igualacuskanmantapiwan.
Churin Tatawan ujlla
19 Jesús nerkan: “Segurayquichis, Diospaj Churenka mana imatapas payllamantachu ruwan, manachayri Tatanpaj ruwaskanta ruwan. Tatanpaj tucuy ruwaskanta ruwallantaj Churenka. 20 Tataka Churinta munacun, tucuy ima ruwaskanta ricuchin. Astawan athun ruwaskancunatawanraj ricuchenka, kancunataj muspharanquichis. 21 Imaynatachus Dios Tataka wañuskacunata causarichispa causayta kon, ajinallatataj Chureka causayta kon picunamanchus koy munaskanman. 22 Tataka mana pitapas juzganchu, manachayri Churinman tucuy atiyta kon juzgananpaj, 23 imaynatachus Tatata adorancu, ajinallatataj Churita tucuynincu honrawan adoranancupaj. Churita mana honrawan adorajka, manallataj cachamoj Tatantapas honrawan adoranchu.
24 “Segurayquichis, pipas niskaycunata allinta uyarispa cachamuwajniypi creejka, wiñay causayniyoj, mana juchachaskachu canka. Wañuymanta causayman pasapunña. 25 Segurayquichis, hora chayamunña, cunan chay horaka, jayc'ajchus juchapi wañuska jina runacuna Diospaj Churinpaj vozninta uyarispa casuconkacu chayka, causankacu. 26 Imaynatachus Dios Tata pay quiquinpi causayniyoj, ajinallatataj Churipas pay quiquinpi causayniyoj Tatapaj munayninman jina. 27 Atiyta kollarkantaj juzgananpaj, Tataj Churin caskanraycu. 28 Ama muspharaychischu. Hora chayamonka, tucuy wañuskacuna Churipaj vozninta uyarispa, 29 sepulturamanta llojsirankacu. Allin ruwajcunaka causarenkacu wiñay causaypaj; mana allin ruwajcunataj causarenkacu infiernopi juchachaska canancupaj.
Jesús Diospaj Churin cayninmanta
30 “Mana imatapas nokallamanta ruwaymanchu. Tataypaj niskanman jina juzgani, juzgaskaytaj justo. Mana nokapaj munayniytachu ruwani, manachayri cachamuwajniy Tataypaj munayninta. 31 Noka quiquiymanta willacuyman chayka, willaskayka mana valorniyojchu canman. 32 Manachayri waj can nokamanta willaj, willaskantaj valorniyoj. 33 Kancuna Juanman cacharkanquichis nokamanta tapojta. Paytaj verdadta nerkasunquichis. 34 Chaywanpas nokaka mana runacunamantachu testigota masc'ani. Caycunataka niyquichis kancuna salvaska canayquichispaj. 35 Juanka lámpara jina laurarkan, c'ancharkantaj. Kancunataj chay c'anchayninpi pisi tiempollata cusicorkanquichis. 36 Nokapaj testigoyka Juanpaj willaskanmantapas astawan confiacunapaj cachcan. Noka ruwani Tataypaj mandaskanman jina. Chay ruwaskaycunataj ricuchin Dios Tata cachamuwaskanta. 37 Tatay cachamuwajniy nokamanta willacun. Kancunataj jayc'ajpas parlaskanta uyarerkanquichischu, nitaj ricorkanquichischu. 38 Nitaj Palabranpas kancunaman yaycunchu, imaraycuchus Tatapaj cachamuskanpi mana creenquichischu. 39 Kancuna Escriturata sinchita estudianquichis, payninta wiñay causayniyoj caskayquichista suyaspa. Chaywanpas Escrituraka nokamanta parlan. 40 Kancunataj nokaman jamuyta mana munanquichischu chay wiñay causayniyoj canayquichispaj.
41 “Nokaka mana runacuna alabanawancutachu masc'ani. 42 Astawanpas kancunata rejsiyquichis, yachanitaj Diosta mana munacuskayquichista. 43 Noka jamuni Tataypaj sutinpi, kancunataj mana jap'ekawanquichischu. Astawanpas waj quiquin sutinpi jamunman chayka, payta jap'ekawajchis. 44 ¿Imaynatataj kancuna creewajchis? Uj ujcunamanta alabanata jap'ekanquichis, manataj ch'ulla Diosmanta jamoj alabanata masc'anquichischu. 45 Ama creeychischu noka Tataypaj ñaupakenpi kancunata juchachanaytaka. Moisés quiquin juchachasunquichis, paypitaj kancuna confiacuchcanquichis. 46 Kancuna Moisespaj niskanta creewajchis chayka, nokatapas creellawanquichismantaj, imaraycuchus Moiseska nokamanta escriberkan. 47 Paypaj escribiskanta mana creespari, ¿imaynatataj creewajchis noka kancunaman niskayta?”