HEBREOS
Manami musyansisu cay libruta pï guelgashgantapis. Waquin runacuna yarpäyan Bernabé guelgashganta (Hechos 4.36; 13.1-5); waquin runacunanami yarpäyan Apolos guelgashganta (Hechos 18.24,25; 1 Corintios 1.12; 3.4-8; 3.22,23). Waquinnami yarpäyan maygalanpis cay libruta guelgashganta. Maygan carpis cay libruta guelgargan Jesucristuta chasquicog Israel runacunapämi.
Canan tantyacushun cay libruta liyir imata yachacunansipä cashgantapis.
1)
Cay libruta liyirmi yachacushun Jesucristo angilcunapita más munayyog cashganta (1.4-2.18), Moisespita más munayyog cashganta (3.1-4.13) y mandag cüracunapitapis más munayyog cashganta (4.14-5.10; 7.1-28).
2)
Cay libruta liyirmi yachacushun Tayta Diosninsi salvamänansipä mushog conträtuta rurashganta (8.1-13).
3)
Cay libruta liyirmi yachacushun uywacunata altarcho rupasinansipa trucanga Jesucristuta chasquicushga Tayta Diosninsi perdonamänansipä cashganta (9.1-10.18).
4)
Cay libruta liyirmi yachacushun Jesucristuman yäracushgansipita guepaman mana cutinansipä cashganta (5.11-6.20; 10.19-39).
5)
Cay libruta liyirmi yachacushun imano nacarpis Tayta Diosman imaypis yäracunansipä cashganta (11.1-12.29). Más yachasicuycunapis cay librucho guelgaraycanmi (13.1-25).
1
Lapanpitapis más munayyog Jesucristo cashgan
Naupataga Tayta Diosninsimi profëtancunata cachargan Israel mayinsicunata wilacuyninta tucuynöpa wilapäyänanpä. Cananmi isanga Diospa surin Jesucristuna shamush wilacuyninta wilapämänansipä. Paywanmi Tayta Diosninsi camargan cay pasatawan ciëlutapis. Nircurmi payta churash lapantapis munaynincho sararänanpä. Jesucristoga Diosninsimi caycan. Lapan camashgancunatapis munaynincho sararaptinmi cananyagpis caycanrä. Jusansipita perdonash canansipä cruzcho wanurcurmi gloriaman cutergan. Cananga Tayta Diospa derëcha cag naupancho jamarashpanmi lapanpäpis munayyog caycan.
Jesucristo angilcunapitapis más munayyog cashgan
4-5 Sayno caycaptenga Tayta Diospa surin Jesucristoga lapan angilcunapitapis más munayyogmi caycan. Saymi Jesucristuta Tayta Diosninsi nergan:
“Gamga cuyay surëmi canqui.
Saymi gamta churä lapanta mandanayquipä.”*
Saynölami mastapis Tayta Diosninsi nergan:
“Nogaga gampa taytayquimi cä.
Gammi nogapa surë caycanqui.”*
Manami maygan angiltapis sayno nergansu.
Saynölami surin Jesucristo gloriaman cutiptin Tayta Diosninsi nergan: “Lapan angilcunapis payta adorayäsun.”*
Angilcunapäga Tayta Diosninsipa palabrancho caynömi nican:
“Angilcunata ticrasë vientuman carpis o ninaman carpis mandashgäta rurayänanpämi.”*
Surin Jesucristupänami isanga nican:
“Gamga Dios carmi imayyagpis mandag caycanqui.
Gamga pitapis mana jananpaypami juzganquipä.
Gamga munanqui lapan runacuna noga munashgäno alilata rurar cawayänantami.
Saymi taytayqui car gamta churashcä lapanpäpis munayyog canayquipä.
Gam munayyog cashgayquinöga manami pipis munayyog cansu.
Saymi gam imaypis cushish caycanqui.”*
10 Saynöpis Jesucristo cay pasatawan ciëluta camash captinmi Tayta Diospa palabrancho nican:
“Lapanpä munayyog carmi cay pasatawan ciëlutapis camashcanqui, Taytay.
11-12 Lapan camashgayquicunaga mödanano ushacaglami caycan.
Mödananta runa trucacushgannömi gampis lapan camashgayquicunata trucasinquipä.
Lapan ushacaptinpis gamga imayyagpis caycanquipämi.”*
13 Manami maygan angilcunatapis Tayta Diosninsi nishgasu:
“Jamacamuy derëcha cag naupäman lapan contrayquicunata vincishgäyag.”*
14 Angilcunaga Tayta Diosninsi mandashganta ruragcunalami caycäyan. Paycunatami Tayta Diosninsi cachamun Jesucristuta chasquicogcunata cuidayänanpä.
* 1:4-5 Salmo 2.7 * 1:4-5 2 Samuel 7.14 * 1:6 Deuteronomio 32.43 * 1:7 Salmo 104.4 * 1:9 Salmo 45.6-7 * 1:11-12 Salmo 102.25-27 * 1:13 Salmo 110.1