2
Jesucristupa wilacuyninta cäsucunansipä yäsicuy
1-4 Angilcunapitapis Jesucristo más munayyog caycaptenga paypa wilacuyninta shumag cäsucushun. Quiquinmi cay pasaman shamushga ali wilacuyninta tantyasinanpä. Nircurnami apostolcuna wilacuyargan nogansipis musyanansipä. Wilacuynin rasunpaypa cashganta musyansi apostolcuna milagrucunata rurayänanpä Tayta Dios yanapaptinmi. Saynöpis wilacuynin rasunpaypa cashganta musyansi chasquicogcunata Santu Espíritu tucuynöpa yanapaptinmi. Sayno caycaptenga shumag wiyacushun say wilacuyninta. Say wilacuyninta mana wiyacushgaga waranlan waranlanmi shongunsi chucruyangapä. Angilcuna apamushgan mandamientuta* mana wiyacog runacunata Tayta Dios mana cuyapaypa castigaycarga ¡imajinanparä castigamäshun quiquinpa surin apamushgan wilacuyninta chasquicurcur mana cäsucushgaga!
Jesucristo nogansino runa cashpan cuyapämashgansi
Tayta Diosga manami angilcunapa maquinmansu churash imaycatapis munaynincho sararänanpä, sinöga Jesucristupa maquinmanmi. Payga cay pasacho runano yurirpis angilcunapita más munayyogmi caycan. Saymi Tayta Diosninsipa palabrancho nican:
“Runacunata cuyashgayquipitami gamta alabä, Tayta Dios.
Cay pasacho cawashganyaglami angilcunapita menos munayyog cananpä runata churashcanqui.
Sayno captinpis cay pasacho lapan camashgayquicunata munaynincho sararänanpämi runata churashcanqui.”*
Tayta Diospa palabrancho sayno niptinpis runacuna manarämi Diosninsi lapan camashgancunata munaynincho sararäyanräsu. Jesucristumi isanga Tayta Diospa derëcha cag naupancho jamaraycan lapantapis mandananpä. Jesucristoga cay pasacho yurish carpis cananga gloriacho angilcunapitapis más munayyogmi caycan. Sayno munayyog cananpä Tayta Diosninsi payta churash lapan runacuna-raycu cruzcho wanushganpitami. 10 Sayno wanushganpitami payta chasquicogcunata Tayta Diosninsi lapantapis perdonar salvangapä.
11 Jesucristuta chasquicogcunaga Tayta Diospa wamrancunanami caycäyan. Saymi Jesucristupis, Diospa surin car, paycunata mana pengacuypa: “Wauguëcuna y panëcunami cayanqui” nican. 12 Tayta Diosninsipa palabranchöpis caynömi nican:
“Wilacuyniquitami wauguëcunatawan panëcunata yachasishä.
Paycunawan shuntacaycurmi gamta alabashayqui.”*
13 Yapaypis nican: “Tayta Dioslamanmi imaypis yäracushä.” Mastapis caynömi nican: “Caychömi caycä Tayta Diosman yäracogcunawan.”*
14 Jesucristoga nogansino runala yurircur cruzcho wanushpanmi diabluta vincish. 15 Diabluta vincirmi paypa maquincho caycagcunata jorgur salvaycan. Saymi wanuyta mansanansita diablo munaptinpis Jesucristuman yäracorga wanuytapis ni diablutapis mansacunsinasu.
16 Jesucristoga manami angilcunata yanapänanpäsu shamushga, manasayga Abrahamno Tayta Diosman yäracogcunata yanapänanpämi. 17-18 Yanapämänansipämi nogansinöla cay pasacho runano yurergan. Nogansino runa captinmi paytapis Satanás jusalicasiyta camargan. Saymi nogansitapis Satanás jusalicasiyta camamashga Jesucristo tantyaycäsimansi payta mana cäsupänansipä. Saymi cananga Tayta Diospa naupancho cuyapäcog mandag cüransi caycan. Mandag cüransi car cruzcho wanorgan jusansicunata Tayta Dios perdonamänansipä.
* 2:1-4 Say mandamientucunaga caycan Moisés yachasishgan mandamientucunami. Saypita musyanayquipä liyinqui Hechos 7.53; Gálatas 3.19. * 2:8 Salmo 8.4-6 * 2:12 Salmo 22.22 * 2:13 Isaías 8.17-18