5
Ananias Safirandi mitsashcamanda
Chasna acpi shuc Ananias nishca runa paihua huarmi Safirandi chasnallata randichinaura paiguna allpata. Pai randichishca cullquita chaupita mitsasha saquira paihuacta rangahua. Chasna rashcata paihua huarmi ricusha yachara. Chasna chaupi cullquitaga Jesus japishca runagunama Ananias cura ñucanchi allpata randichishcamanda cullquimi nishcashina.
Chasna racpi Pedro asirtasha rimara, Ananias imangahuata supai amu Satanasta can lugarta curangui casna Diospa Samaita llullangahuaca, camba chaupi cullquitaga saquishcangui cambacta rangahua. Chi allpata mana chara randichishallata manachu cambac ara. Randichishcahuasha chi cullqui manachu cambac ara. Imasna yuyarishata casnaga rarangui. Mana runatachu llullashcangui astahuanbas Diostami llullashcangui.
Pedro chasna rimashcata uyasha Ananias huañusha urmara. Tucui runaguna Ananias huañushcata uyasha yapa manzharinaura. Ñáa Ananias huañucpi musu runaguna llachapahuan pillusha pambangahua apanaura.
Cadsi quimsa (3) uras tupu paihua huarmi Safira randi yaicumura ima tucushcatas mana yachasha. Chasna acpi Pedro paitahuas tapura, Rimahuai, canguna allpata cai tupullaichu randichiranguichi. Tapucpi chi huarmi cutipara, Indá, chi tupullaimi randichiranchi.
Indá nisha cutipacpi Pedro nira, Imangahuata canguna ishcandiguna Diospa Samaita llullanguichi. Uyai, chi canzhaibi shamuunguna camba carita pambangahua ric runaguna. Chasnallata candahuas pambangahua apangaraunguna.
10 Pedro rimashca ratullai chi huarmi huañusha urmara Pedrohua chaqui mayanbi. Chi musu runaguna yaicusha pai huañushcata tupasha paihua aichata apanaura paihua cari mayanbi pambangahua. 11 Chasna tucucpi tucui quiric runagunas, chasna tucushcata uyaccunahuas ashcata manzharinaura.
Diospa ushaihuan pihuas mana rashcagunata ranaura
12-15 Tucui uras quiric runaguna huin tandarinaura Diosta alabana huasi pungüi Salomon nishca partibi. Tucui mana quiric runaguna Jesusta quiric runagunata yapa balichinaura, chasna ashallata maicanguna mandauc amuta manzhasha paigunahuan pariu purinata mana munanaurachu. Chasna agllaita ashcaguna Jesusta quirisha chi quiriccuna partima yaparinaura carigunas huarmigunahuas. Chi uras Jesus japishca runagunaga pihuas mana rashcagunata rasha runagunata Jesuspa ushaita ricuchinaura. Chasna acpi ashca ungushcagunata huasimanda llucshichisha ñambi mayanbi churanaura Pedro chita pasausha paihua alma maican runagunallaibias llanduyachisha janbichun nisha. 16 Chasnallata mayan llactagunamandas ashca runaguna Jerusalenma shamunaura ungushcagunata apasha, chasnallata supai yaicushca runagunatas apasha. Tucuiguna alichisha saquirinaura.
Diospa angel carcelmanda Pedrogunata llucshichishcamanda
17 Chasna acpi israel pagrigunahua amu, huañusha mana cuti causarinachun nisha rimac saduceogunahuas yapa piñanaura Jesus anllashca chunga ishcai (12) apauc runagunata. 18 Chasna piñasha Pedrogunata caudsayachisha carcelbi tapangahua apanaura. 19 Chi tutallata Diospa angel carcel punguta pascasha Pedrogunata llucshichisha casna nisha cachara, 20 Richi Diosta alabana huasima. Chibi tiyauc runagunata Jesus mushuc causaita cuc man nisha tucuita yachachigrichi. 21 Angel chasna rimacpi Pedroguna carcelmanda llucshisha cayandi tutamanda Diosta alabana huasibi yaicusha yachachingahua callarinaura.
Israel pagrigunahua amu tucui paihuan tiyaucunandi tandachinaura israel llactaibi taripac rucugunata. Paiguna tandarishcahuasha Pedrogunata carcelmanda apangahua cachanaura. 22 Cachacpi sundaluguna chibi pactasha Pedrogunata carcelbi mana tiyacta ricusha amugunata cuintangahua bulltianaura casna nisha, 23 Ñáucanchi carcelbi pactasha ricucpi caran pungüi shayau sundalugunata ricuranchi. Punguta ricucpihuas tác tapashca mara, pascasha ricucpi mana pihuas ucuibi tiyarachu, nisha cuintanaura.
24 Diosta alabana huasita cuiraucunata mandaucpas, israel pagrigunata mandauc amugunahuas chasna nishcata uyasha tucui paigunapura cuintanacunaura, Maitashi rinaura, imashi tucunaura.
25 Paiguna chasna cuintaushcai shuc runa pactagrisha rimara, Canguna carcelbi tapashca runagunaga Diosta alabana huasibimi tucui runagunata yachachiunguna.
26 Chasna rimacpi chi sundaluta mandac runa paihua sundalugunandi Diospa huasimanda Pedrogunata apangahua rinaura. Randi runaguna ñucanchita rumihuan tucsitucushunmi nisha manzhasha Pedrogunata mana tangashcata japisha apanaura. 27 Ñáa Pedrogunata apasha amuguna tiyana cuartoma yaicuchinaura. Paiguna ñaupacpi pactachicpi israel pagrigunahua amu tapura, 28 Manachu ñucanchiga ñaupata cangunata mandaranchi ama Jesusmanda yachachinguichichu nisha. Canguna yachachishca shimiga intiru Jerusalendami uyarishcaya. Chasnallata paigunata yachachiushaga Jesustaga paigunami huanchinaura nisha ñucanchima juchachisha purishcanguichi.
29 Chasna chi amu ninaupi Pedro chi shuccunandi rimanaura, Ñáucanchiga runata uyanarandimanda Diostami uyana anchi. 30 Cangunami Jesusta cruspi churasha huanchiranguichi, astahuanbas ñucanchi huañuc apayayagunahua Diosca Jesusta causachirami. 31 Chasna causachishami Diosca Jesusta balichisha paihua ali maqui partima churara quishpichic jatun mandac amu tucuchun nisha. Israelguna juchata rashcamanda llaquirisha Yaya Diospagma bulltianaupi paiguna juchagunata pai anchuchisha quishpichingahuami chasnaga churara. 32 Chigunata ñucanchiga ricusha rimaccuna manchi. Dios paita uyaccunama cushca Samaiga chasnallatami asirtachin.
33 Pedroguna chasna rimashcata uyasha chi amuguna paigunata yapa piñasha huanchinata munanaura. 34 Randi chi israel amuguna muntunbi shuc runa Gamaliel nishca tiyara. Chi runaga Moises mandashcagunata yachachic acpimi tucui runaguna paita yapa uyaganaura. Chi runa shayarisha Pedrogunata shuc ratu canzhama cachangahua mandara amugunapuralla cuintanacungahua.
35 Paigunata canzhama cachashcahuasha Gamaliel chi shuc amugunata rimara, Israel runaguna uyahuaichi. Cai Jesusmanda rimac runagunahuan imata ranata munashaga ñaupata alita yuyaringuichi. 36 Yuyarichi imasna ñaupa uras shuc Teudas nishca runaga ñuca amu mani nicpi cadsi chuscu patsac (400) runa tupu paita catic anaura. Chihuasha Teudasta huanchishca tucucpi tucui paita catiucuna sáa tucunaura. 37 Chihuasha randi, runagunata yupana uras, shuc Galileamanda Judas nishca runa shamucpi ashca runaguna paihuan catic anaura. Paitas huanchicpi paita caticcunahuas chasnallata sáa tucunaura. 38 Chasna acpi cangunata rimani, cunanga cai Jesusmanda rimaccunata saquichi. Paiguna rashcahuas yachachishcahuas runa yuyaimanda ashaga tucurinmami. 39 Randi Diosmanda acpiga canguna mana ushanguichichu tucuchinata. Tucuchishun nisha yuyarishahuas Dioshuan macanacunguichimi.
40 Gamaliel chasna rimashcata uyasha amuguna cuti cayanaura Pedrogunata. Paigunata libachishcahuasha cuti mandanaura, Ama mas Jesusmanda rimanguichichu nisha. Chasna mandashcahuasha cachanaura.
41 Chi libachishca runaguna amugunahuagmanda llucshisha riusha Dios ñucanchita lugarta cushcami ñucanchi Jesusta quirishcamanda turmintachishca tucungahua nisha cushiyanaura. 42 Chasna libachishca acpihuas caran punzha Diosta alabana huasibi chasnallata caran huasigunaibihuas mana saquinaurachu Jesucristomanda ali shimita yachachinata.