6
Canzhis (7) yanapac runagunata anllashcamanda
Chi uras Jesusta quirisha yaparisha yaparisha rinaura. Chasna ashcai griego shimita rimac israelgunaga piñangahua callarinaura hebreo shimita rimac israelgunata. Piñasha ninaura, Caran punzha micunata chaupichisha ñucanchi muntunmanda huaccha huarmigunata mitsanguichi, randi canguna muntunmanda huaccha huarmigunata ashcata cunguichi.
Chasna piñanaupi chi chunga ishcai (12) Jesus japishca runaguna tucui quiriccunata tandachinaura rimangahua, Ñáucanchiga Diospa shimita yachachina manchi, chiraicumanda cunanga micunata caranma cunata saquinchi mas Diospa shimita yachachisha catingahua. Ñáucanchiga Diospa shimita yachachinata saquisha micunata cunataga mana balinzhu. Chasna acpi huauquiguna, cangunapuramandallata canzhis (7) runagunata anllaichi chi huaccha huarmigunata micunatas caranma cungahua. Canguna ricsishca runagunaga anauchun ali causaccuna, yuyaiyuccuna, chasnallata Diospa Samai jundashca runaguna anauchun. Ñáucanchiga Dioshuan cuintasha chasnallata paihua shimita yachachisha catingaraunchi nisha rimanaura.
Chasna nishcata uyasha tucuilla ali man nisha cushiyanaura. Mascasha japinaura Estebanda, sinzhi quiric, Diospa Samai jundashca acta. Chasnallata japinaura Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Antioquia llactamanda Nicolastas. Cai Nicolasca shuc muntunmanda asha israel yachachishcata uyac runa ara. Chi canzhis runagunata japishcahuasha apanaura Jesus japishca runagunahuagma. Apacpi chi canzhis runaguna uma jahuai maquita churasha Diosta mañanaura.
Chi uras Diospa shimi Jerusalenbi mirarisha riupi yapa ashca runaguna quirinaura, ashca israel pagrigunahuas Jesusmanda yachachishcata uyasha quirinaura.
Estebanda piñashcamanda
Estebanda Dios yapa llaquisha ashca ushaita yuyaitas cushca ara. Chasna asha chi Diospa ushaihuanmi runagunahuacpi mana pihuas raushcagunata manzhanayacta rara. Pai yachachiushcata uyasha carumanda shamuc mana quiric israel runaguna paita piñanaura. Chi runaguna anaura Cirene llactamanda, shuccuna Alejandria llactamanda, Cilicia, Asia provinciagunamandas anaura. Paigunaga israelguna tandarina huasi Dihuimanda Llushpirishcaguna nishca huasibi tandaric anaura. Chiguna tandariusha pariumanda Estebanhuan rimanacungahua callarinaura. 10 Esteban Diospa Samaihuan, ali yachashcahuanbas yachachira. Chasna acpi chi runaguna paita binsinatas mana ushasha piñanaura.
11 Piñasha shuc runagunama pacalla paganaura Estebanmanda llullanauchun nisha. Pagausha casna rimanguichi, cai Estebanga Moises mandashcagunata Diosta mana balichinzhu nishcata uyashcanchi, camisha rimashcatahuas uyashcanchi nisha rimaichi ninaura.
12 Chi llullaguna chasna rimasha tucui runagunata, israel rucu amugunatas, Diospa shimita yachachiccunatahuas turbachinaura. Chasna rasha Estebanda japisha aisasha israel taripaccunahuagma apanaura caudsayachingahua. 13 Chasnallata chi yanga llulla runagunatas apanaura ñucanchi rimashcata cuintaichi nisha. Taripaccunahuacpi chi llullaguna casna rimanaura, Cai runaga Diosta alabana huasimanda chasnallata Moises mandashcagunamandahuas yapa mana alita rimasha puriun nisha llullanaura. 14 Nazaretmanda Jesusca Diospa huasita tulangamiraun nisha camachishcata uyashcanchi. Chasnallata Moises ñucanchima yachachishcacuinta causanata Jesus tucuita cambiangami nishcata uyaranchi, nisha chi llullaguna israel taripac runagunahuacpi rimanaura.
15 Chasna paiguna nicpimi tucui chibi auc amuguna Estebanda ricunaura. Paihua ñahuiga angelba ñahuicuinta ricuricta ricunaura.