11
Ramatua Yesus asa leo Yerusalem reu, ma lahenda dodouꞌ io-oa neuꞌ Ana, sama leoꞌ lahenda bauinaꞌ a
(Mateos 21:1-11; Lukas 19:28-40; Yohanis 12:12-19)
Faiꞌ fo ara raneneaꞌ ro kota Yerusalem so, ara losa rai koroꞌ dua, Betfage no Betania, nai lete Saitun a suu na.* Neme naꞌ mai Yesus asa bei rahani seluꞌ baiꞌ. Basa boe ma Ana nadenu ana mana tuka dean dua fo reu raꞌuluꞌ. Ana helu si nae, “Emi dua maꞌulu koroꞌ ele. Maneniko losa na, neuꞌ ko emi mita keledai anaꞌ esa manahekeꞌ nai na. Lahenda bei ta parna saꞌe soba ni fa. Emi meu sefi maan fo hela menin leo iaꞌ mai. Tehuu maneniko lahenda ratane emi rae, ‘Ubeaꞌ taon de emi sefi meni keledai ria?’ Sona emi mataa mae, ‘Ami Ramatua ma nau pake ni. Maneniko pake basa, sona neuꞌ ko ami meni faliꞌ tutiꞌ ana.’
Basa de, lahenda kaduaꞌ sira reu, boe ma ara rita keledai anaꞌ ria manaheke nai uma esa mata na nai enoꞌ a suu na. Boe ma ara sefi renin. Tehuu lahenda fo rapadeiꞌ rai na a ratane rae, “Ae! Ubeaꞌ taon de emi sefi meni lahenda keledai na?”
Boe ma rataa rae, “Ami Ramatua ma nau pake ni. Kalu pake basa sona, neuꞌ ko ami meni faliꞌ tutiꞌ ana.” Boe ma lahenda sira roi rataaꞌ a fo hela reni keledai ria. Ara hela renin leo Yesus neu. Basa de ara bela lafa nara reuꞌ keledai ria kotiꞌai na lain, boe ma Yesus saꞌe.
Tepoꞌ fo ara sakaꞌ masoꞌ leo kota daleꞌ reu, boe ma lahenda dodouꞌ hai ra lafa, lafa ana nasaa nara, de bela si reuꞌ enoꞌ a. Ruma reu beta ai-doo palam nai eno suuꞌ sira fo bela neuꞌ enoꞌ lain. No ria na, ara tao tanda nae, ara sipoꞌ Ramatua Yesus no hada-horomata. Samaleoꞌ ara biasa sipoꞌ lahenda bauinaꞌ ara. Hapu lahenda ruma laꞌo raꞌuluꞌ nai Yesus mata Na, ma ruma resiꞌ deaꞌ. Ara mulai heꞌi-heꞌi mesan rae,
Hosana! Ita io-oa neuꞌ Manetualain!
Manetualain fee ua-naleꞌ neuꞌ lahenda fo mai, pake nade Na,
huu fo Manetualain nadenu Ni!
10 Hosana! Ita io-oa neuꞌ Manetualain!
Huu fo Manetualain nau nafoa faliꞌ Mane Daud a pareta na!
Hosana! Ita io-oa neuꞌ Manetualain!
Huu fo Manetualain natuuꞌ pareta memaꞌ, nai lalai fo madema naan seli!”
11 Losa kota daleꞌ, boe ma Yesus asa masoꞌ leo Manetualain Uma Mamaso Na mata na reu. Yesus rerelu naleleiꞌ bai naꞌ ke. Tehuu, no ledo-fai taꞌa so, boe ma ara fali seluꞌ Betania reu.
Ramatua Yesus pareta ai huuꞌ esa fo ana ta bisa naboa soꞌ
(Mateos 21:18-19)
12 Balahaꞌ balahaa ana na, ara kalua reme Betania mai fo fali seluꞌ leo kota Yerusalem reu. Tehuu nai eno taladaꞌ, Yesus namalaaꞌ so. 13 Ana nita ai huuꞌ esa nai enoꞌ a suu na. Lahenda biasa raa boa na.§ De, Yesus naneneaꞌ leo ai huuꞌ ria neu, fo nau mete nanenin hapu boaꞌ do taꞌa. Tehuu Ana losa ai huuꞌ ria, ta nita hata-hata esa boeꞌ. Huu fo bei ta losa ai huuꞌ ria fai naboa na fa. Besaꞌ ko mulai nadoo beuꞌ. 14 Boe ma Yesus dedea fee ai huuꞌ ria nae, “Huu no o ta fee Au boa ma fa, de mulai nemeꞌ besaꞌ ia mai, o ta bisa fee boa ma neuꞌ lahenda fekeꞌ fa!”
Ria ana mana tuka dea nara ramanene Ni dedea nambera nae leoꞌ na.
Ramatua Yesus masoꞌ leo Uma Mamasoꞌ Ina a neu. Boe ma Ana fate heni pasar fo nai na
(Mateos 21:12-17; Lukas 19:45-48; Yohanis 2:13-22)
15 Basa boe ma, ara laꞌo raroo, losa Yerusalem, boe ma Yesus masoꞌ leo Manetualain Uma Mamaso Ina na neu. Nai Uma Mamasoꞌ ria mata na, lahenda pedaꞌ pasar fo ara raseꞌo manupui kalasi fo riꞌ lahenda paken tao neuꞌ tutunu-hohotu huhule-haradoiꞌ. Yesus nita leoꞌ na, boe ma Ana neu usi heni si. Ana rua nabuu mei fo riꞌ ara pake si fo tukar doi neuꞌ lain, ma fae naleka baku fo ara pake si ela raseꞌo manupuiꞌ ara. 16 Ana horo basa lahenda ra ta bole reni sira hata nara fo laꞌo tepa resiꞌ uma ria mata na. 17 Boe ma Ana nanori-nafada si nae, “Emi bubuluꞌ memaꞌ hata fo Manetualain mana nesimata nara duiꞌ ran so rae, ‘Au afoa Uma Ki ia, ela lahenda remeꞌ basa nusaꞌ a mai hule-haradoi nai ia.’ Tehuu emi tao ma Uma ia dadiꞌ parampok ara mamana nabua na!”
18 Malaka agama Yahudi a malaka nara ro mese agama ra ramanene Yesus tao leo naꞌ so, boe ma ara eteꞌ ao nara roo Ni. Basa boe ma, ara mulai saka enoꞌ fo nau raisa Ni. Tehuu ara lele, nana huu lahenda dodouꞌ rahiiꞌ Ria nanori-nafada Na.
19 Ledo a sakaꞌ tena, boe ma Yesus asa kalua reme kota Yerusalem mai, de ara fali reu suku nai koro Betania.
Kalu ita tamahere tebe-tebe neuꞌ Manetualain, neuꞌ ko Ana fee hata fo ita hule a
(Mateos 21:20-22)
20-21 Balahaꞌ balahaa ana na, boe ma ara fali seluꞌ Yerusalem reu. Nai eno taladaꞌ, ara laꞌo resiꞌ ai huuꞌ fo useleꞌ a Yesus dedea fee ni a. Ria ana mana tuka dea nara heran, nana huu ai huuꞌ ria mate ni so, namatuu losaꞌ oka nara. Boe ma Petrus nafarene Yesus dedea usele na. De ana nafada nae, “Papa! Soba mete! Aihuuꞌ fo riꞌ useleꞌ a Papa feen kutuk a, mate ni so.”
22 Boe ma Yesus nataa, naeꞌ, “Memaꞌ tebe! Sadi emi mamahere neuꞌ Manetualain. 23 Kalu emi mamahere tebe-tebe, emi bisa madenu leteꞌ esa fo nanasoꞌu leo tasi a neu. Boe ma Manetualain narali leteꞌ ria, sadi boso emi mamahere dale poo seseriꞌ! Emi muste mamahere tebe-tebe neuꞌ Manetualain. 24 Naa! Bosoꞌ mafarene henin, o! Sadi emi mamahere tebe-tebe mae, Manetualain nabeꞌi fee hata fo emi hule, tantu Ana fee emi. 25 Tehuu kalu emi ruma hule-haradoi, sekonaa te bei namanasa no lahenda fekeꞌ, sona ana muste malole no lahenda ria dei. Besaꞌ ko emi Amam nai nusatetu-ikutemaꞌ a sae-safe heni sala-siko mara. 26 [Kalu neme emi mai mapeda daleꞌ, ma ta nau fee ampon neuꞌ lahenda, tantu emi Amam nai nusatetu-ikutemaꞌ a boe ta nau nafarene heni emi sala mara fa.”]*
Ara ratatane aoꞌ Yesus hak Na
(Mateos 21:23-27; Lukas 20:1-8)
27 Basa boe ma, ara laꞌo raroo. Losa rai Yerusalem, ara masoꞌ seluꞌ leo Manetualain Uma Mamaso Ina Na reu. Ara losa uma a mata na, boe ma malaka agama Yahudi a malaka nara, mese agama ra, lasi hadas Yahudi ra mai, 28 fo ara ratatane aoꞌ ro Yesus rae, “Bea nadenu o usele a mai taohiro-taohariꞌ nai ia? Bea riꞌ fee o hak?”
29 Tehuu Yesus bubuluꞌ ara saka enoꞌ fo nau ratuda Ni. Basa de Ana nataa natafaliꞌ nae, “Au boe nau atane neuꞌ emi boe. Emi mataa Au dei, besaꞌ ko Au ataa neuꞌ emi. 30 Au nau atane leo iaꞌ: emi basa malelaꞌ Yohanis Mana Saraniꞌ a, hetu? Naa, bea riꞌ nadenu ni fo sarani lahenda? Manetualain do, lahenda dae-bafoꞌ a?”
31 Basa boe ma ara doo-doo reu-mai, ma ara dedea raoꞌ rae, “Ae! Laꞌe seluꞌ ita so! Kalu ita tataa tae, ‘Manetualain riꞌ nadenu’, neuꞌ ko Ana nataa natafaliꞌ nae, ‘Kalu leoꞌ na, sona ubeaꞌ taon de emi ta mamahere neuꞌ Yohanis fa!’ 32 Tehuu ita boe ta bisa tataa tae, ‘Lahenda dae-bafoꞌ a riꞌ nadenu.’ Huu fo neuꞌ ko basa lahenda ra ramanasa. Huu fo ara ramahere rae, Yohanis nana, Manetualain mananesimatan!”
33 Basa boe ma, ara rataa rae, “Ami ta malan fa!”
Boe ma Yesus nataa natafali asa nae, “Kalu leoꞌ na sona, Au boe ta nau afada, ae bea riꞌ nadenu Au fa!”
* 11:1 Ara fee leteꞌ ria nade ‘Saitun’, nana huu nai na hapu oka ai-huu saitun dodouꞌ, fo ara hee ra mina na nemeꞌ ai huuꞌ ria boa na mai. Lete Saitun naa neme kota Yerusalem mai ee kilo esa. 11:8 Markus dudui tea na nae ‘ranaꞌ nara’. Tehuu ita bubuluꞌ nemeꞌ Yohanis 12:13 nae, sira nana ai-doo palam. 11:9 Sira dedea Aram na nae, ‘Hosana’. Sosoa-raraa fai uluꞌ a nae, ‘ana fee soda-moleꞌ’. Tehuu nai Ramatua Yesus tepo na, ara biasa pake dedeaꞌ ria fo io-oa neuꞌ Manetualain. 11:9 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 118:26 § 11:13 Dedea Indonesia a nae, ‘ai kaꞌ’ neme dedea Yunani sona sukei. Tehuu Susura Makanoiꞌ a natudu ai huuꞌ esa nai na lahenda biasa raa boa na. Nai Indonesia poꞌ dulu, lahenda ta sele ma ta raa ai huuꞌ kaaꞌ a boa na fa. De ‘ai kaꞌ’ nai Susura Makamoiꞌ a, ta sama leoꞌ ita ai kan fo nai ia. 11:17 Yesaya 56:7; Yeremia 7:11 11:23 Mateos 17:20; 1 Korintus 13:2 * 11:26 Dudui dedea Yunani tea maꞌulu na, ta duiꞌ lalane ka 26. 11:26 Mateos 6:14-15