16
Ramatua Yesus nasoda seluꞌ!
(Mateos 28:1-8; Lukas 24:1-12; Yohanis 20:1-10)
Balahaaꞌ, soda nee na, fo lahenda Yahudi ra fai huhule-haradoin. Ledo a tena so, boe ma Maria nemeꞌ nusa Magdala, Maria fekeꞌ (fo riꞌ Yakobis mama na), ma Salome, reu asa mina maboomeniꞌ, fo ela balahaa nana reu pisi neuꞌ Yesus popora Na, tuka lahenda Yahudi ra hada na. Mamaso na, bei balahaa anaꞌ, te telu si leo rates ria reu so. 3-4 Ara beidea rai eno taladaꞌ raeꞌ, “Ae! Mai te bea riꞌ tulu-fali ita fo eso heni batu kabaꞌuina ria nemeꞌ rates a bafa na mai? Ita telu boe tantu ta bolen fa, te batu ria bauꞌbasa na.”
Tehuu ara losa na, te rita batu a nanaesoꞌ so. Basa boe ma ara masoꞌ raroo leo rates daleꞌ reu. Tehuu ara kekesara, nana huu rita lahenda murianaꞌ esa natuuꞌ nai sira boboa ona na, pake papake fula makadilaꞌ. Boe ma lahenda murianaꞌ ria nafada si nae, “We! Emi bosoꞌ bii! Au bubuluꞌ emi mai fo nau saka Yesus, neme Nasaret, fo riꞌ ara londa ramaten nai ai kakeꞌ a. Ana ta nai ia so, te Ana nasoda seluꞌ so. Mai fo mita mataꞌ, mamanaꞌ fo ara rapeuꞌ Yesus popora Na, rouꞌ so. Naa, emi fali lai-lai leo! Meu mafada Petrus asa, maeꞌ, Yesus nasoda seluꞌ so. Ana laꞌo naꞌuluꞌ leo Galilea neu so. Neuꞌ ko ara raneta roo Yesus nai na, sama leoꞌ maꞌulu na Ana nafada si a. Naa, emi fali leo!”
Tepoꞌ fo inaꞌ ara rita mamanaꞌ ria rouꞌ, boe ma ara kekes ara. Tutiꞌ a ara ralai deaꞌ mai. Basa boe ma ara ralale de fali reu si. Ara ta tutui esa nai enoꞌ boeꞌ, nana huu ara bii mamateꞌ.
[Ramatua Yesus naneta no Maria neme Magdala
(Mateos 28:9-10; Yohanis 20:11-18)
Mamaso na balahaan ria, Yesus neu natudu naꞌuluꞌ mata-idun neuꞌ Maria neme Magdala, fo maꞌulu na parna Yesus usi heni nitu hitu reme ao-ina na mai.* 10 Ana nita basa Yesus boe ma, tutiꞌ a ana fali neu nafada basa lahenda fo riꞌ maꞌulun ria tuka Yesus a. Ara bei rabubua ao nara no dale susa, ma luu nara tuda nana huu rafarene Yesus mamate Na. 11 Basa boe ma, Maria nafada si nae, “Ubeaꞌ taon de emi bei susa bali? Bosoꞌ boe susa, huu fo Yesus nasoda seluꞌ so! Bisinaaꞌ a, besaꞌ ko au aneta oo Ni!”
Tehuu basa si rataa rae, “Ae! O fufudiꞌ ria!”
Ramatua Yesus natudu mata-idun neuꞌ lahenda dua bali
(Lukas 24:13-35)
12 Basa boe ma, Yesus ana mana tuka dean dua lalaꞌo leo koroꞌ esa reu. Losa eno taladaꞌ, boe ma Yesus natudu mata-idun neuꞌ dua si. Tehuu Ana dadi fekeꞌ. Tehuu ta doo bea boeꞌ, te ara ralelaꞌ Ana. 13 Basa boe ma, dua si fali reu rafada nonoo nara rae, “Ae! Emi nenene dei! Bisinaaꞌ a, besaꞌ ko ami maneta mo Yesus nai enoꞌ!”
Tehuu nonoo nara basa si rataa rae, “Ae! Emi bosoꞌ dedea fufudiꞌ leo naꞌ, ó!”
Ramatua Yesus natudu mata-idun neuꞌ basa ana mana tuka dea nara
(Mateos 28:16-20; Lukas 24:36-49; Yohanis 20:19-23; Lahenda Nadedenuꞌ ara Tutuin 1:6-8)
14 Basa boe ma, Yesus naneta no ana mana tuka dea kasanahulu esa nara, faiꞌ fo ara raa-rinu. Ana nasaꞌai si nae, “Ae! Emi laka batu mara seli! Lahenda rafada emi rae, ara rita mataꞌ Au so, tehuu emi ta nau mamahere fa! Emi mae, sira basa fufudiꞌ! Naa! Besaꞌ ia Au mai mata ki riaꞌ so. Au mate tebe, tehuu besaꞌ ia Au asoda seluꞌ so! Naa, emi mete ao mara leo.
15 De, besaꞌ ia emi muste laꞌo rule-feo basa dae-bafoꞌ ia bukun haa si, fo meu mafada lahenda ra Au Tutui Malole Ki ia. 16 Lahenda fo namahere neuꞌ Au, ma ana sarani, neuꞌ ko Manetualain fee ni soda-moleꞌ a, fo ana leo naroo noo Manetualain nai nusatetu-ikutemaꞌ a. Tehuu lahenda fo ta namahere fa, neuꞌ ko ana hapu huhuku-lalakeꞌ, ma Manetualain tipa henin fo leo nahaniꞌ deaꞌ. 17 Ma lahenda fo ramahere neuꞌ Au, neuꞌ ko ara tao tanda heran rupaꞌ ara, ela basa lahenda bubuluꞌ rae, sira kuasan ria, tebe nemeꞌ Manetualain mai. Leo-leoꞌ, neuꞌ ko ara bisa usi nitu pake Au nade Ka. Neuꞌ ko Manetualain tao naa si, bisa dedea pake dedea fekeꞌ fo ara ta ralelaꞌ ana fa. 18 Ma, kalu ara hopu meke manuu rasoꞌ, do ara rinu roi raso, ara ta hapu soe fa. Boe ma kalu ara fua lima nara neuꞌ lahenda kamahedis ara, neuꞌ ko lahenda sira teꞌe ra ao nara.”
Ramatua Yesus nanasoꞌu leo nusatetu-ikutemaꞌ a neu
(Lukas 24:50-53; Lahenda Nadedenuꞌ ara Tutuin 1:9-11)
19 Yesus bei dea-dea no ana mana tuka dea nara, boe ma Manetualain soꞌu naꞌaeꞌ Yesus leo nusatetu-ikutemaꞌ a neu. Nai naa, Ana dadi neuꞌ Manetualain lima ona na, huu fo dua si pareta belaꞌ a.
20 Basa boe ma, ana mana tuka dea nara tuka Ria pareta na. Ara leo basa mamanaꞌ ara reu fo rafada basa lahenda ra Yesus Tutui Malole Na. Manetualain fee si kuasa, fo ara tao katemaꞌ tanda heran fo Yesus nafada si so a. Boe ma lahenda dodou-inaꞌ ramahere neuꞌ Yesus, huu fo ara bubuluꞌ so rae, Tutui Malole ria nana tebe leoꞌ na.]
[MARKUS DUIꞌ NATEꞌE TUTUI NA, TUKA DUDUI FAI ULU FEKEꞌ A
Tepoꞌ fo inaꞌ kateluꞌ sira losa Petrus asa, boe ma rafada nai basa-basan laꞌeneuꞌ tou murianaꞌ fo riꞌ bisinaaꞌ a dedea nai rates a. Basa boe ma Yesus pareta matan ana mana tuka dea nara, fo ara reu tui-beka Ria Tutui Malolen ia nai basa mamanaꞌ ara, losa dae-bafoꞌ a bukun haas. Tutui Malole ia natudu enoꞌ fo Manetualain fee lahenda soda-moleꞌ neme sala-siko nara mai, fo ela rasoda raroo roo Ni.
Tutui Malole ia, memaꞌ tebe. Huu ria na de ana nanenete naroo, losa doo-doo na neu.]
16:7 Mateos 26:32; Markus 14:28 * 16:9 Dudui dedea Yunani lasiꞌ a ma malole ina na basan nai lalane kafalu na. Markus tutui na tutuꞌ ana neniꞌ enoꞌ dua. Esa soo na naruꞌ a (Markus 16:9-20), ma esa eꞌetuꞌ a (Markus 16:9-10). Tuka lahenda malelaꞌ ara, fo rina bubuluꞌ ratalolole Markus tutuin ia, dudui mateꞌe ao kaduaꞌ ia ara duiꞌ asa resiꞌ deaꞌ. Kaduaꞌ sira tui belaꞌ a Yesus foa faliꞌ neme mamate Na mai, ma lahenda ramahere neu Yesus. 16:15 Lahenda Nadedenuꞌ ara Tutuin 1:8 16:19 Lahenda Nadedenuꞌ ara Tutuin 1:9-11 16:9 Dudui dedea Yunani lasiꞌ a ma malole ina na basan nai lalane kafalu na. Markus tutui na tutuꞌ ana neniꞌ enoꞌ dua. Esa soo na naruꞌ a (Markus 16:9-20), ma esa eꞌetuꞌ a (Markus 16:9-10). Tuka lahenda malelaꞌ ara, fo rina bubuluꞌ ratalolole Markus tutuin ia, dudui mateꞌe ao kaduaꞌ ia ara duiꞌ asa resiꞌ deaꞌ. Kaduaꞌ sira tui belaꞌ a Yesus foa faliꞌ neme mamate Na mai, ma lahenda ramahere neu Yesus.