15
Ara roo Ramatua Yesus neu nasare gubernor Pilatus a
(Mateos 27:1-2, 11-14; Lukas 23:1-5; Yohanis 18:28-38)
Bei balahaa anaꞌ te, basa lahenda fo rai mamana naꞌetu dedeaꞌ ria, rala hara na fo nau raisa Yesus. Basa boe ma, ara heke roo Ni neu nasare gubernor Pilatus a. Ara losa, boe ma gubernor Pilatus a natane Yesus nae, “Leoꞌ bea? Tebe O ia nana lahenda Yahudi ra Mane na, do?”
Yesus nataa nae, “Tebe. Papa gubernor dedea laꞌe ria!”
Basa boe ma, malaka agama Yahudi ra malaka nara dedea ro gubernor a rae, “Lahenda ia tao salaꞌ ta baianaꞌ a soꞌ!” Boe ma ara tui esa-esa ro Yesus sala nara.
Basa boe ma, gubernor a natane seluꞌ Yesus nae, “O ta mamanene sira dedea nara fa? Ara fee O salaꞌ ta baianaꞌ a soꞌ. Soba O sefi sira dedea nara dei!”
Tehuu Yesus ta nataa hata-hata esa boeꞌ, losaꞌ gubernor ria heran.
Gubernor Pilatus naꞌetuꞌ fo huku ramate Ramatua Yesus
(Mateos 27:15-26; Lukas 23:13-25; Yohanis 18:39—19:16)
Tuka-tuka teuꞌ nana, maneniko lahenda Yahudi ra tao feta Paska, sona lahenda kadodouinaꞌ ara biasa here ra lahenda manahukuꞌ esa, fo gubernor a poꞌi nan nemeꞌ bui daleꞌ mai. Tepoꞌ ria, lahenda manahukuꞌ esa, nade Barabas. Maꞌulu na, hopu raa ni no nonoo nara, nana huu ana nalena laka neuꞌ mana pareta Roma, ma naisa lahenda boe. Huu no feta Paska a naneneaꞌ so, boe ma lahenda kadodouinaꞌ sira leo gubernor Pilatus mai, fo bobouꞌ rae, “Papa gubernor! Fai Paska a mai so. Kalu bisa, sona Papa gubernor poꞌi lahenda manahukuꞌ esa sama leoꞌ bale-bale a!”
Boe ma gubernor a nataa nae, “Naa! Au nau poꞌi bea? Leoꞌ bea sona au poꞌi Yesus, fo lahenda Yahudi ra Mane na? Emi mataa, do?” 10 Gubernor a dedea nae leoꞌ na, sekonaa te ana bubuluꞌ malaka agama Yahudi ra malaka nara, roo Yesus leo mata na mai nana huu eteꞌao nara raan seli ro Yesus.
11 Tehuu malaka agama sira duduku-papauꞌ lahenda kadodouinaꞌ ara, fo basa si hule gubernor a, raeꞌ, “Ami ta mahiiꞌ Ana fa! Ami mahiiꞌ poꞌi Barabas!”
12 Basa boe ma, gubernor a natane seluꞌ, naeꞌ, “Kalu leoꞌ na sona au tao Yesus leoꞌ bea, fo riꞌ raloo Ni, sona rae ‘Maneꞌ lahenda Yahudi?”
13 Boe ma basa si rahara belaꞌ a, raeꞌ, “Maꞌisan leo! Paku Ni neuꞌ ai kakeꞌ a!”
14 Basa boe ma, gubernor a natane, naeꞌ, “Te Ana nasalaꞌ ubeaꞌ? Au parisaꞌ Ana so, tehuu ta hapu Ni sala hata esa boe!”
Tehuu basa si rahara rambera ina rae, “Maisa Ni leo! Paku Ni neuꞌ ai kakeꞌ a leo!”
15 Huu no gubernor a nau tao naloloa lahenda kadodouinaꞌ sira dale nara, de ana poꞌi Barabas, tuka lahenda sira hihii-nanaun. Basa boe ma, ana pareta lahenda manea ra fepa-liꞌu Yesus reniꞌ hataꞌ esa sama leoꞌ hai ikoꞌ a.* Fepa-liꞌu basan, boe ma soldadu ra roo Yesus, fo nau reu paku raisa Ni nai ai kakeꞌ a.
Soldadu ra fepa-liꞌu ramiminaꞌ Ramatua Yesus
(Mateos 27:27-31; Yohanis 19:2-3)
16 Basa ria, boe ma soldadu ra hela roo Yesus leo sira kintal maloa na neu. Nai na raloo ra sira nonoo nara batalyon esa. 17 Boe ma ara olu fee Yesus badu pila barakeoꞌ manaru esa, sama leoꞌ biasa maneꞌ ara pake a. Basa boe ma, hai ra ai makouꞌ a rana nara, de ralanen tao silaka. Boe ma ara poroꞌ silaka makouꞌ ria neuꞌ Yesus laka Na, ma ara doꞌo-tabe ramimina Ana, sama leoꞌ ara sakaꞌ soꞌu mane bebeuꞌ, de feen pake silaka mana pareta.
18 Boe ma basa si fee hada-horomata ramiminaꞌ neuꞌ Yesus ma rae, “Tabeꞌ, maneꞌ lahenda Yahudi!” 19 Boe ma ara sundaꞌ fufudiꞌ undulaka nara nai Yesus matan, fo tao uni sira doꞌo-tabe Ni. Basa nana, ara mudi rasarerei ape neuꞌ mata-idu Ni. Ma ara pake ai, fo fepa reiꞌ-rei Roon. 20 Ara ramiminaꞌ basa Ni, boe ma ara olu heni badu manaru ria. De fee Ni pake seluꞌ papake nara. Basa boe ma, ara roo Ni kalua kota Yerusalem a, fo reu pakun ma londan nai ai kakeꞌ a, losaꞌ maten.
Ara paku Ramatua Yesus nai ai kakeꞌ a
(Mateos 27:32-44; Lukas 23:26-43; Yohanis 19:17-27)
21 Faiꞌ fo kalua reme kota Yerusalem mai, ara raneta ro lahenda esa nai eno taladaꞌ, besaꞌ ko nemeꞌ kota Kirene mai. Nade Simon. Ria nana Aleksander no Rufus papa na. Ana besaꞌ ko nae leo Yerusalem neu, tehuu soldadu ra homu raan, de raseti ni nasaa Yesus ai kake Na. 22 Ara roo Yesus losa mamana esa, nade Golgota. (Sosoa na nae, ‘Mamana laka duiꞌ’.) 23 Nai naa, ara nau fee Yesus ninu anggor maꞌeis, epoꞌ ana no ai-doo, fo ela leo bea na Ana nanenete hedi. Tehuu Yesus ta nau ninu fa. 24-25 Basa boe ma, ara paku ralelekaꞌ Yesus neuꞌ ai kakeꞌ a. Boe ma ara rapadeiꞌ ai kakeꞌ ria, nana bate liꞌu sio balahaa na. Boe ma soldadu ra hela lot, fo ela nau bubuluꞌ bea riꞌ hapu Yesus papake nara. 26 Basa de ara duiꞌ nai papaꞌ esa, fo paku ni nai Yesus laka na lain nae,
“Ia nana, Maneꞌ lahenda Yahudi”
Ara pake enoꞌ ria fo ela huku Yesus. 27 Nai ria boe, ara paku ramate lahenda parampok dua. Esa nai Yesus boboa ona Na, ma esa nai boboa ii Na. 28 [No ria na ara tuka hata fo manaduiꞌ memaꞌ nai Manetualain Susura Makamoi Na nae, “Ara tao raan sama leoꞌ parampok.”]
29 Basa lahenda fo laꞌo resiꞌ naa, rita Yesus nanalondaꞌ nai ai kakeꞌ a. Ara leleuꞌ laka nara, ma dedea ramumulu-ramamaeꞌ Yesus rae, “Awe! O mae bisa rua mabuu Manetualain Uma Mamaso Ina Na, basa nate noi faiꞌ teluꞌ a, te mafoa mafaliꞌ ana, hete? 30 Soba O onda memeꞌ ai kakeꞌ ria mai, fo poꞌi ma aom leo. Kalu leoꞌ na sona besaꞌ ko ami mamahere mae, O ia nana Manetualain Ana Na.”
31 Malaka agama Yahudi a malaka nara boe ramumulu-ramamaeꞌ Yesus, ma beidea rae, “Ana tao na lahenda fekeꞌ a sodaꞌ so, tehuu ta bisa fee sodaꞌ neuꞌ ao-ina Na fa. 32 Hule aon nae, Ria nana ‘Kristus’, Lahenda fo Manetualain helu memaꞌ neme uluꞌ mai so. Lahenda fekeꞌ ara rae, Ria nana lahenda Israꞌel Mane Na. Kalu tetebe sara leoꞌ na, sona ela leoꞌ bea na onda nemeꞌ ai kakeꞌ a mai, fo ita tita dei. Leoꞌ na sona besaꞌ ko ita bisa tamahere Ni.”
Lahenda kaduaꞌ fo londa bela asa roo Yesus nai ai kakeꞌ a, ara ramumulu-ramamaeꞌ Yesus boe.
Ramatua Yesus maten
(Mateos 27:45-56; Lukas 23:44-49; Yohanis 19:28-30)
33 Basa ria, boe ma maꞌiuinaꞌ a napoti na mamanaꞌ ria nemeꞌ ledo namatetun a mai, losaꞌ liꞌu telu leodae na. 34 Naraa no liꞌu telu leodae na, boe ma Yesus naloo nambera pake dedea Aram nae, “Eloi! Eloi! Lama sabaktani?” (Sosoa na nae, “Au Ramatua Ka! Au Manetualain Ka! Ubeaꞌ taon de O masadea Au leoꞌ ia?”)
35 Lahenda hida raneneaꞌ rai na, ramanene Yesus hara Na. Boe ma rae, “Ae! Emi nenene dei. Ana naloo Elia, Manetualain mana nesimata faiulun ria.” 36 Basa boe ma, lahenda esa nalai-nalai mesan neu hai na lopu, de naboron neuꞌ anggor maꞌeis daleꞌ. Ana pau teteꞌe a peda na neuꞌ lopu ria, boe ma looꞌ ana neuꞌ Yesus bafa Na, fo ela nasamumusi. Basa de, lahenda baidea, raeꞌ, “Tahani fo tita tasudin! Bea bubuluꞌ bate Elia mai fo naꞌonda Ni nemeꞌ ai kakeꞌ ria mai.”
37 Basa de Yesus naloo seluꞌ bali, boe ma mate Ni.
38 Nai Uma Mamaso Ina daleꞌ, hapu tema maloaina esa manapepeleꞌ fo ela babaa Manetualain Kama Malalao-malalafu Na. Naraa no Yesus etu hahae Na, boe ma temaꞌ ria sii batin neuꞌ dua, nemeꞌ lain losa daeꞌ.
39 Nai Golgota, hapu soldadu ra malaka manean esa napadeiꞌ naneneaꞌ nai Yesus ai kake Na. Ana nita Yesus mamate Na, boe ma kekes ara. Basa de nae, “Awi! Lahenda ia nana, tebe-tebe Manetualain Ana Na, o!”
40-41 Ma hapu inaꞌ hida rita Yesus mamate Na, ara rai dooꞌ a. Sira nana, maꞌulun na ralalau Yesus asa nai Galilea. Siꞌ Salome, Maria nemeꞌ nusa Magdala, ma Maria esa bali (riꞌ Yakobis muriꞌ a no Yoses§ mama na), ma ina fekeꞌ fo tuka roo Yesus sama-sama leo Yerusalem mai.
Ara ratoi Ramatua Yesus
(Mateos 27:57-61; Lukas 23:50-56; Yohanis 19:38-42)
42-43 Basa ria, boe ma lahenda esa saka eno, fo nau naꞌonda na Yesus popora Na neme ai kake ria mai. Lahenda ria nade Yusuf, nemeꞌ kota Arimatea a mai. Ma ria boe ei-limaꞌ neme mana ee dedea agama Yahudi a. Dale na malole a. Ana nahani Manetualain pareta na mamain.
Yesus mamate na laꞌe soda limaꞌ. Balahaa nate naraa no lahenda Yahudi ra fai huhule-haradoin. Huu ria na, de soda lima na Yusuf nau naꞌonda naꞌuluꞌ Yesus popora Na. Basa boe ma, ana napararani dale na, de neu hule Yesus popora Na nai gubernor Pilatus a. 44 Faiꞌ fo Gubernor a namanene Yusuf hule nae leoꞌ na, boe ma ana heran. Basa de nae, “Awi! Te lahenda ria maten lai-lai a? Au ae bate ta leo naꞌ fa, o!”
Boe ma ana nadenu lahenda reu raloo malaka soldadu ria, de natane ni nae, “Leoꞌ bea? Yesus, maten so, do beiꞌ?”
45 Malaka soldadu ria nataa nae, “Memaꞌ mate Ni riꞌ bisinaaꞌ a so, papa.” Gubernor a namanene leoꞌ na, boe ma ana fee Yusuf lelaꞌ fo neu naꞌonda na Yesus popora Na.
46 Boe ma Yusuf neu asa temaꞌ manaruina mabeli a. Tutiꞌ a ana leo Golgota neu. Boe ma naꞌonda na Yesus popora Na nemeꞌ ai kakeꞌ a mai. Ana popoti natalolole poporaꞌ ria neniꞌ tema bebeuꞌ. Tepoꞌ ria, ara besaꞌ ko paa basa bolo mamates esa nai lete batu a. Ara oꞌo reni Yesus popora Na de ratoin neuꞌ boloꞌ ria daleꞌ. Boe ma ara loli ra batu bebela kabaꞌuina esa, de ena ratalololen neu boloꞌ ria bafa na. Boe ma, Yusuf asa fali.
47 Faiꞌ ria Maria neme Magdala no Maria (fo Yoses mama na), boe ara tuka losa na. Dua si rita ma rafarereneꞌ ratalolole mamanaꞌ fo riꞌ ara tao Yesus popora Na neu a.
* 15:15 Soldadu Roma ra pake campuk tao ni neme paa uaꞌ a mai. Boe ma heke paa dui matande, do tima matande neuꞌ tali a peda nara. Kalu fepa rasarerei pake hataꞌ ria sona, huꞌa heni lahenda rou na. 15:16 Soldadu ra mamanan ria, ara hule tuka dedea Latin sona rae, praetorium. Soldadu ra mamanan ria nai uma mana pareta ria boe. 15:21 Roma 16:13 15:24-25 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 22:19 15:28 Nai dudui dedea Yunani lasiꞌ a, ta hapu lalane 28 ia fa. 15:28 Yesaya 53:12 15:29 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 22:8; 109:25; Markus 14:58; Yohanis 2:19 15:34 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 22:2 15:36 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 69:22 15:38 Kalua reme Masir 26:31-33 § 15:40-41 Dudui Yunani ruma rae ‘Yoses mama na’, fekeꞌ baliꞌ sona rae ‘Yosef mama na’. 15:40-41 Lukas 8:2-3