2
Ramatua Yesus puli na lahenda lukuꞌ a
(Mateos 9:1-8; Lukas 5:17-26)
Basa faiꞌ hida boe ma, Yesus fali seluꞌ leo Kaparnaum neu. Boe ma lahenda rafada nai basa mamanaꞌ ara rae, Ana nai uma so. Boe ma lahenda remeꞌ basa mamanaꞌ ain mai. Ara tesa rahenu naa, losa rakasekeꞌ uma daleꞌ. Rakasekeꞌ losa uma a bafa na. Yesus nafada si, Manetualain hihii-nanaun.
Ana bei dea-dea, te lahenda haa rolo reni tou lukuꞌ esa leo Yesus mai. Tehuu, no lahenda dodouꞌ, de rina ara ta bisa roo lahenda ria losa Yesus mata Na fa. Boe ma ara ae leo uma lain reu, de ara fate heni uma a puni na, naraa no Yesus laka Na. Ara fate henin boe ma raꞌondan no nea na.* Yesus nita lahenda sira, Ana bubuluꞌ ara ramahereꞌ matetuꞌ neuꞌ Ana. Boe ma Ana nafada lahenda lukuꞌ ria nae, “Anaꞌ, on! Au fee ampon neuꞌ o sala-siko mara so!”
Tehuu hapu mese agama Yahudi hida ratuuꞌ rai ria. Ara ramanene Yesus nafada nae leoꞌ na, boe ma dale nara rababale. Ara bai dea rae, “Lahenda ia naparani dedea nae leoꞌ na! Adaꞌ noi Manetualain riꞌ bisa fee ampon neu lahenda salan. Tehuu lahenda ia dedean ria, tao aon sama leoꞌ Manetualain. Ana namumulu-namamaeꞌ Manetualain ria so!”
Tehuu Yesus bubuluꞌ memaꞌ sira dale nara so. Boe ma Ana nafada nae, “Emi bosoꞌ afi leoꞌ naꞌ! 9-10 Muda na riꞌ ubeaꞌ? Kalu Au afada neuꞌ lahenda lukuꞌ ia ae, ‘O sala ma hapu ampon so,’ emi ta bubuluꞌ maneniko dadi leoꞌ na, do taꞌa. Tehuu maneniko Au ae, ‘Foa leo! Hai ma nea ma fo fali leo.’ Kalu ana foa tutiꞌ a, emi besaꞌ ko mita buti mae, Au ia nana, Lahenda Teteaꞌ. Ma Au anuu kuasa ma hak fo fee ampon neuꞌ lahenda salan.”
Basa ria boe ma Yesus nafada neuꞌ lahenda lukuꞌ ria nae, 11 “O nenene, e! Besaꞌ ia o malole a so! De, foa fo hai ma nea ma fali leo.”
12 Lahenda ria namanene leoꞌ na, boe ma foa tutiꞌ a. Boe ma hai na nea na, de laꞌo deaꞌ neu. Basa lahenda fo rai na, rita no mataꞌ. Roi ramakokoaꞌ a de rae, “Awi! Ita besaꞌ ko parna tita leo iaꞌ, o! Manetualain tebe kahereꞌ naan seli!”
Ramatua Yesus naloo Lewi fo tuka Ni
(Mateos 9:9-13; Lukas 5:27-32)
13 Basa ria, boe ma, Yesus fali seluꞌ leo dano Galilea a suu na neu. Lahenda dodouꞌ mai raneta roo Yesus. Boe ma nafada Manetualain hihii-nanaun neuꞌ lahenda sira.
14 Nai naa, hapu lahenda esa nade Lewi, Alfius ana na. Ana noi-tao nai mamana babae bea a fee mana pareta Roma. Naraa no Yesus laꞌo nesiꞌ na, de nita Lewi. Boe ma nae, “Mai fo tuka Au!”
Lewi namanene Yesus nae leoꞌ na, boe ma ana foa de neu tuka tutiꞌ Ana.
15 Basa ria boe ma, Yesus no ana mana tuka dea nara ratuuꞌ raa-rinu nai Lewi uman, sama-sama roo basa Lewi nonoo mana susu bea nara. Hapu lahenda fekeꞌ fo lahenda Yahudi ra rae sira tadaluꞌ, ara raa-rinu roo si. Neme lahenda fo ratuuꞌ raa-rinu a, kadodou na rahiiꞌ ramanene neuꞌ Yesus.
16 Tepoꞌ ria, hapu mese agama lahenda hida remeꞌ partei Farisi, rita Yesus naa-ninu no lahenda mana susu bea, ma lahenda tadaluꞌ ara. Boe ma ara ratane Yesus ana mana tuka dea nara rae, “Ubeaꞌ taon de emi Mesen ma naa-ninu no mana susu bea ma lahenda tadaluꞌ ara?”
17 Tehuu Yesus namanene sira natane na, boe ma nataa nae, “Memaꞌ lahenda hediꞌ ara sona saka doter, tehuu lahenda fo ta namahedi fa sona ta parluu fa. Au mai fo afaduli neuꞌ lahenda tadaluꞌ ara. Tehuu ta mai fo afaduli lahenda riꞌ nameda aon nae sira roo-tetuꞌ fa.”
Ramatua Yesus nanori bebeu Na, fekeꞌ neme lahenda Farisi ra nanori na
(Mateos 9:14-17; Lukas 5:33-39)
18 Faiꞌ esa, boe ma lahenda reme partei agama Farisi ra puasa. Ara rita Yohanis Mana Saraniꞌ a, ana mana tuka dea nara puasa boe. Tehuu ara ta rita Yesus ana mana tuka dea nara puasa sama leoꞌ sira fa. Basa boe ma sira lahenda nara mai raneta roo Yesus de ratane rae, “Papa. Ami puasa. Yohanis lahenda nara boe puasa. Tehuu, ubeaꞌ taon de Papa ana mana tuka dea mara ta puasa fa?”
19 Boe ma Yesus nataa nae, “Tebe emi bubuluꞌ so, kalu hapu feta kakabiꞌ, fui ra ta puasa fa, tehuu ara raa-rinu rabete. Maneniko manakabi touꞌ a bei nai naa, sona basa si raa-rinu belaꞌ a. 20 Tehuu neuꞌ ko faiꞌ esa nai naa, kalu lahenda roo manakabi touꞌ a laꞌo dei, sona tia-lai nara rameda susa, besaꞌ ko ara puasa.”
21 Basa boe ma Yesus tamba dedea nasasamaꞌ esa nae, “Lahenda ta tapa rabua tema bebeuꞌ a neuꞌ badu paraaꞌ a fa. Huu fo maneniko safe ni, te tema bebeuꞌ ria uꞌulu fo tao na badu paraaꞌ a sii nambera. 22 Leoꞌ na boe, lahenda ta disi tua bebeuꞌ neuꞌ hai paraaꞌ a fa. Huu fo neuꞌ ko haiꞌ ria hea ni, boe ma tuaꞌ a nosi henin. De, tua bebeuꞌ sona disi ni neuꞌ hai bebeuꞌ.” [Yesus nanori si leoꞌ na nae, Ria nanori bebeu na, bosoꞌ nabuan no lahenda Farisi ra nanori paraa nara.]
Ramatua Yesus ana mana tuka dea nara etu hade gandum laꞌe fai hahae aoꞌ
(Mateos 12:1-8; Lukas 6:1-5)
23 Faiꞌ esa, naraa laꞌe lahenda Yahudi ra fai huhule-haradoin, Yesus laꞌo nesiꞌ okaꞌ daleꞌ. Boe ma ana mana tuka dea nara etu ra hade gandum a, fo raa. 24 Tehuu lahenda Farisi a rita si, boe ma ara rafada Yesus rae, “Ubeaꞌ taon de O ana mana tuka dea mara ralena laka neuꞌ ita atoran agama na? Ara etu hade gandum naraa laꞌe fai hahae aoꞌ! Emi ta bole tao leoꞌ na fa!”
25-26 Ana nataa nae, “Leoꞌ bea, ó? Emi ta mafarene baꞌi Daud tutui na fa. Tepoꞌ fo, tou lasiꞌ Abiatar dadi neuꞌ malaka agama Yahudi ra Malaka Bauina na. Baꞌi Daud no ana mana tuka dea nara ramalaa mamateꞌ. Boe ma ara masoꞌ leo Manetualain Laa Huhule-haradoin daleꞌ reu, de hai ra roti fo riꞌ malaka agama ra fee basan neuꞌ Manetualain, de raa. Sekonaa te adaꞌ noi malaka agama ra siꞌ bole raa, tehuu lahenda fekeꞌ sona ta bole fa. Baꞌi Daud asa raa, tehuu ta hapu lahenda sale si fa.”
27 Boe ma Yesus nafada tamba bali nae, “Emi bosoꞌ mafarene henin mae, Manetualain tao fai hahae aoꞌ fo dadi ua-naleꞌ ela tulu-fali ita lahenda dae-bafoꞌ a. Tehuu Ana ta adu ita lahenda dae-bafoꞌ a fo tuka adaꞌ noi fai hahae aoꞌ a atoran na. 28 De Au, Lahenda Teteaꞌ. Au anuu hak fo ae lahenda bole, do ta bole tao hata-hata esa naraa laꞌe fai hahae aoꞌ.”
* 2:4 Lahenda sira nea na taon neme hata matea a nai. 2:22 Susura Makamoiꞌ dedea Yunani manaduiꞌ nae, “bosoꞌ dou oe anggor bebeuꞌ neuꞌ tas parouꞌ paraaꞌ, fo ela bosoꞌ sii henin.” 2:23 Tui Seluꞌ Laꞌe Neuꞌ Eno Sodaꞌ a 23:25 2:25-26 1 Samuel 21:1-6; Malaka Agama ra Atoran 24:9