3
Ramatua Yesus puli na lahenda hediꞌ laꞌe fai hahae aoꞌ
(Mateos 12:9-14; Lukas 6:6-11)
Basa ria, boe ma Yesus fali selu leo uma mamasoꞌ a neu. Nai na Ana nita lahenda esa mate liman seri. Nai naa boe, hapu lahenda hida rasaka enoꞌ fo sale neuꞌ Yesus. De, ara mamaꞌu Ni, ela ara nau bubulu Ana puli lahenda ria naraa laꞌe fai hahae aoꞌ, do taꞌa.
Boe ma Yesus naloo lahenda fo mate liman seri a nae, “Maiꞌ mata ia fo mapadeiꞌ.”
Boe ma Ana natane neuꞌ lahenda sira nae, “Kalu tuka ita atoran agama na, sona ita bole tao hata ubeaꞌ naraa laꞌe fai hahae aoꞌ? Ita tao malole, do taꞌa? Ita puli lahenda do, taisa lahenda?” Tehuu basa si roi neneeꞌ a.
Boe ma Yesus dale Na susa naan seli, nana huu ara tao daleꞌ noi neuꞌ sira atoran agama na, tehuu ta tao daleꞌ neuꞌ lahenda fo mate liman seri a. Boe ma Ana namanasa, de relu naleleiꞌ asa. Basa de nafada lahenda ria nae, “Looꞌ lima ma mai leo!” Lahenda ria looꞌ lima na, kekeneu te lima na malole na tutiꞌ a. Basa de, lahenda Farisi ra foa ela uma mamasoꞌ ria. Ara reu rala haraꞌ roo lahenda reme Herodes lahenda nara partei na, fo saka enoꞌ nau raisa Yesus.
Yesus puli na lahenda dodouꞌ nai dano a suu na
7-8 Laiꞌ esa de, Yesus no ana mana tuka dea nara leo dano Galilea a suu na reu. Tehuu, no lahenda dodouꞌ ramanene hata fo Ana tao ni so a, huu ria na remeꞌ basa koroꞌ ara mai fo tuka Ni. Ara reme propinsi Galilea, propinsi Yudea, ma propinsi Idumea. Hapu lehenda fekeꞌ ruma boe remeꞌ kota Yerusalem mai, kota Sidon, ma kota Tirus. Ma hapu fekeꞌ boe reme lee Yarden pooꞌ dulu mai. Basa si saka Yesus fo nau raneta roon. Huu no lahenda dodouꞌ, losaꞌ Yesus nadenu ana mana tuka dea nara fo sadia saka fee Ni ofaꞌ esa. Ana nau dedea nai ofaꞌ lain, ela basa si ramanene, ma Ana bosoꞌ nahapaꞌ. 10 Maꞌulun na, Ana parna puli na lahenda kamahedis dodouꞌ. Huu ria na besaꞌ ia basa lahenda kamahedis ara raseti ao fo nau oi laꞌe Ni. 11 Tepoꞌ fo lahenda nitu hekeꞌ ara rita Ni, tutiꞌ a ara tuꞌu reu, losaꞌ mata-idu nara laꞌe dae a nai Yesus matan. Basa boe ma ara kasi rae, “O ia nana Manetualain Anan.”
12 Ana horo si nae, “Emi bosoꞌ mafada lahenda mae, Au ia nana bea.”
Yesus here na lahenda sanahulu dua dadi reuꞌ ana mana tuka dean
(Mateos 10:1-4; Lukas 6:12-16)
13 Basa de Yesus ae leo leteꞌ esa lain neu. Ana naloo na lahenda hida fo laꞌe dale Na. Boe ma ara leo mata Na mai. 14 Tutiꞌ a Ana tudu na lahenda sanahulu dua. Ana nafada neuꞌ asa, “Au here a emi ela tuka mahere Au, dadi meuꞌ Au lahenda nadedenu ki. Au boe nau adenu emi fo meu tui-mafada Manetualain Tutui Malole Na neuꞌ basa lahenda ra. 15 Ma Au nau fee emi kuasa, ela emi usi heni nitu ra reme lahenda ra mai.”
16-19 Lahenda kasanahulu dua ara nade nara si ia:
Simon (fo riꞌ Yesus feen nadeꞌ Petrus),
Yakobis,
Yohanis, (Yakobis no fadin Yohanis, dua si nana Sabadeos ana nara. Yesus fee si nade ‘Boanerges’, sosoa na ‘sama leoꞌ tatas’.)*
Anderias,
Filipus,
Bartolomeos,
Mateos,
Tomas,
Yakobis (Alpius ana na),
Tadius,
Simon (fo tuka partei Selot),
ma Yudas Iskariot, (ria riꞌ neuꞌ ko seꞌo heni Yesus Kristus).
Mese Agama ra sale Ramatua Yesus rae, nitu ra malaka nara riꞌ fee Ni kuasa so
(Mateos 12:22-32; Lukas 11:14-23; 12:10)
20 Basa ria boe ma, Yesus no ana mana tuka dea nara onda faliꞌ reme leteꞌ lain mai. Boe ma ara masoꞌ leo uma daleꞌ reu. Tehuu lahenda dodouꞌ mai eo raa Ni, losaꞌ Yesus asa ta hapu lelaꞌ fo raa-rinu soꞌ. 21 Lahenda ra rita leoꞌ na boe ma rae, “Soba mete neuꞌ Yesus dei. Ana nafarene henin de ta nafaduli ao-ina na.” Huu no kileoboboki nara ramanene lahenda dedea rae leoꞌ na, de ara nau mai roo faliꞌ Ana.
22 Tepoꞌ ria mese agama ra reme Yerusalem mai, de rafada lahenda fo rai naa rae, “We! Emi bosoꞌ tuka Yesus ria. Huu fo Ana bisa usi heni nitu leoꞌ na, nana huu Ana hapu kuasa neme nitu ra malaka na mai, fo riꞌ lehenda biasa raloon rae, Baalsebul.”
23 Yesus namanene leoꞌ na, boe ma Ana naloo na basa si, de nae, “Ta laꞌe fa. Tao leoꞌ bea de nitu ra malaka na bisa usi seluꞌ ria ao-ina na! 24 Maneniko nai nusaꞌ esa daleꞌ, ana raun ara ranala ao seluꞌ, sona tao leoꞌ bea fo nusaꞌ ria bei bisa nanenete! 25 Ma kalu uma isiꞌ ara rarau ao esa no esa, sona tao leoꞌ bea fo ara bei bisa ranenete! 26 Leoꞌ na boe maneniko nitu ra esa musu no esa, tantu ara rabika-rabati. Kalu leoꞌ na sona ara ralulutuꞌ.
27 Maneniko lahenda nau mai ofe neni hata nai lahenda baraꞌai esa uman, ana muste heke naisaꞌ lahenda ria dei. Besaꞌ ko ana bisa ofe neni lahenda ria hata-heton.
28 De, Au afada memaꞌ emi: Manetualain sadia sae-safe heni lahenda salan. Ma kalu lahenda dedea tadaluꞌ laꞌe lahenda fekeꞌ, Manetualain bei sadia fee ampon neuꞌ ana. 29 Tehuu maneniko hapu lahenda raparani dedea tadalu laꞌe Manetualain Dula-dale Malalao-malalafu Na, sona losa dae-bafoꞌ a noe boe oo, Manetualain ta fee ni ampon fa.”
30 Yesus nae leoꞌ na, nana huu ara rae, “Lahenda ria nitu ra heke ran so!”
Lahenda fo tuka Manetualain hihii-nanaun, sira nana tebe-tebe Ramatua Yesus kileobobokin
(Mateos 12:46-50; Lukas 8:19-21)
31 Basa boe ma, Yesus mama na, no fadi nara, leo uma ria reu, fo nau raneta roo Ni. Nai na ara rapadei rahani uma deaꞌ de radenu lahenda reu raloo Ni. 32 Tepoꞌ ria Yesus natuuꞌ dedea no lahenda dodouꞌ. Boe ma lahenda mai rafada rae, “Papa, é! Mama ma no fadi mara rai deaꞌ. Ara nau raneta roo Papa.”
33 Tehuu Yesus nataa nae, “Au mama ka ma toronoo matetu kara siꞌ, bea?”
34 Basa de Ana mete leo lahenda fo ratuuꞌ eo raa Ni a. Boe ma Ana dedea nae, “Emi basa ia, nana Au mama ka ma Au toronoo matetu kara. 35 Huu fo bea riꞌ tuka Manetualain hihii-nanaun, sona sira nana tebe-tebe Au kileoboboki kara.”
3:10 Markus 4:1; Lukas 5:1-3 * 3:16-19 a: Dudui dedea Yunani a manaduiꞌ nae, ‘tatas ana na’, ma ria sosoa na, ‘leleo-lalaꞌon sama leoꞌ tatas a’. Lahenda malelaꞌ hida dale nara rae Yakobis no Yohanis dua si hara nara beraꞌ a sama leoꞌ tatas a, do, ara rahiiꞌ rasapaa sama leoꞌ tatas a. 3:16-19 b: Partei Selot ia saka enoꞌ fo ela poꞌi-tata reme mana pareta Roma. Ara foi partai ia nade ‘Patriot’ boe. 3:22 Mateos 9:34; 10:25 3:27 No ria na, Yesus nafada nae, Ria baraꞌai na lena neme nitu ra malaka na, fo ara biasa raloon sona rae ‘Baalsebul’. 3:29 Lukas 12:10