11
Yohanis Mana Saraniꞌ a fee lahenda nadedenuꞌ leo Ramatua Yesus reu
(Lukas 7:18-35)
Fai fo Yesus helu basa soa-neuꞌ ana mana tuka dean sanahulu duas, boe ma Ana laꞌo rule-feo koroꞌ nai nusaꞌ ria, fo nanori-nafada lahenda ma tui-nafada Manetualain Tutui Malole Na.
Tepoꞌ ria, Yohanis nai bui daleꞌ. Ana namanene basa hata fo Yesus tao a, boe ma nadenu ana mana tuka dea nara reu ratane Yesus rae, “Manetualain helu memaꞌ neme uluꞌ mai nae, Ana nau fee Kristus mai fo poꞌi-tata naa ita lahenda Yahudi. Papa nana, riꞌ Kristus, do? Do, ami muste mahani lahenda fekeꞌ bali?” Boe ma ara reu ratane Yesus.
Yesus namanene leoꞌ na, boe ma nataa nae, “Emi mamanene, ma mita mataꞌ so. De fali leo fo tui aꞌa Yohanis mae, basa-basan dadi tuka hata fo Manetualain mana nesi matan Yesaya duiꞌ memaꞌ nae:
Lahenda pokeꞌ a, nita-dae.
Lahenda lukuꞌ a, foa fo laꞌo.
Lahenda kamahedis kusta, dadi makamoiꞌ.
Lahenda pakeꞌ a, namanene.
Lahenda mana mateꞌ a, nasoda seluꞌ.
Lahenda kasian a, namanene Tutui Malole.
De leo iaꞌ: meu mafada aꞌa Yohanis mae, neuꞌ ko ana naua-nanale kalu namahere naroo Au. Huu fo neuꞌ ko Manetualain fee ua-naleꞌ neuꞌ lahenda fo namahere naroo Au, ma ta keke-boiꞌ fa!”
Yohanis ana mana tuka dea nara fali, boe ma Yesus dedea no lahenda kadodouꞌ ara laeꞌneuꞌ Yohanis nae, “Tepoꞌ fo emi meu saka Yohanis nai mamana lino-nees a, emi afi mae nau meu mita lahenda rupa-lole leo beaꞌ? Emi bubuluꞌ ria ta lahenda noe-naꞌu sama leoꞌ oo teriꞌ, de ani a fuun sona liuꞌ neu-mai! Ria boe ta lahenda pake papake mabeli, huu fo lahenda rupaꞌ leo naꞌ a leo-naparasa noi nai uma maneꞌ! De emi meu mita lahenda rupa leo beaꞌ a nai naa? Ria nana Manetualain mana nesi matan. Tebe! Ria nana mana nesi mata fo kahereꞌ naan seli. 10 Huu fo Manetualain Susura Makamoi Na manaduiꞌ memaꞌ laꞌe-neuꞌ Yohanis nae,
‘Nenene! Au adenu lahenda Ki,
fo neu soi enoꞌ soa-neuꞌ O.’
11 Nenene matalolole! Nai dae-bafoꞌ ia, ta hapu lahenda esa kahereꞌ lena Yohanis boeꞌ. Tehuu neuꞌ ko lahenda ra manaku rae Mesias nana sira Manen. Ma basa lahenda ra, leoꞌ na boe lahenda fo aanaꞌ naan seli a, Manetualain tao si reuꞌ lahenda kahereꞌ lena neme Yohanis mai. 12 Mulai neme Yohanis noi ria nonoi-tataon losaꞌ besaꞌ ia, lahenda dodouꞌ dadi reu Manetualain nuun. Tehuu nai lahenda sira talada ruma afi sala. Ara makate raan seli losaꞌ rasetiꞌ lahenda fekeꞌ ara masoꞌ dadi reuꞌ Manetualain lahendan. Tehuu lahenda fo riꞌ raseti si a, ara ta sipoꞌ ma radedea laka neuꞌ Manetualain lahendan sira. 13 Losa leo Yohanis Mana Saraniꞌ a mamai na, ita lahenda Yahudi a bisa tuka baꞌi Musa ma Manetualain mana nesi mata nara atoran. 14 De mamahere Au! Elia fo riꞌ Manetualain mana nesi matan nafada memaꞌ a ana natafali seluꞌ mai, riꞌ Yohanis! 15 De, bea nau bubuluꞌ, muste nenene natalolole!
16 Au nau fee nasasamaꞌ ela emi malelaꞌ lahenda besaꞌ ia ra, lahenda dae-bafo rupa ubeaꞌ. Huu fo sira sama leoꞌ anaꞌ fo ratuuꞌ rai pasar. Ara raloo bou-bou ro sira tia-lai nara rae,
17 ‘Ae! Ami fuu belaꞌ suling,
tehuu emi ta roke-foti no namahoꞌo.
Boe ma ami soda sosoda luumata-pinuiduꞌ,
tehuu emi ta dola.’
18 Emi ia sama leoꞌ ana aanaꞌ ara fo ta doaꞌ fa. Tepoꞌ fo Yohanis mai, ana nahiiꞌ puasa, ma ta ninuu anggor. Tehuu lahenda tao ni neuꞌ, ‘Nitu hekeꞌ!’ 19 Besaꞌ ia Au, Ana Lahenda, mai so. Au ta puasa, ma inu anggor. Tehuu lahenda tao Au neuꞌ, ‘Lahenda maoroꞌ! Mana mafuꞌ! Ana neu natiaꞌ no mana susu bea ra! Partei esa no lahenda papake taaꞌ ara! Ta nameda aon!’ Nenene matalolole! Manetualain duduꞌa-aafi tanden nananitaꞌ nai Ria lahenda nara masodan.”
Lahenda fo ara ta nau sipoꞌ Ramatua Yesus
(Lukas 10:13-15)
20 Boe ma Ramatua Yesus mulai nasaꞌai lahenda fo leo rai koroꞌ hida. Ana tao tanda heran dodouꞌ nai naa so, tehuu ara ta nau saledale-tuꞌetei nara, fo tuka Manetualain eno masoda roo-tetun. 21 Yesus nasaꞌai nae, “Emi basa lahenda Korasin, ma lahenda Betsaida! Besa-besa, ee! Neuꞌ ko emi soe! Au tao tanda heran rupaꞌ ara nai emi mata-idum, tehuu emi ta nau mamahere Manetualain. Sekona te, emi ia lahenda Yahudi, fo manaku mae malelaꞌ Manetualain. Tehuu uniꞌ ko leo tanda heran fo riꞌ Au tao si rai emi koro-tadum, dadi nauluꞌ nai kota Tirus ma kota Sidon, tantu doo-naru basa ia lahenda fo rai naa saledale-tuꞌetei nara, ma tuka Manetualain. Ma sira boe tantu pake papake luumata-pinuiduꞌ, ma kari afu neuꞌ laka nara fo dadi tanda nae, sira rasaledale no sala-siko nara. Sekona te lahenda Tirus ma lahenda Sidon, nana lahenda ta Yahudi fo manaku rae ralelaꞌ Manetualain. 22 Tebe! Neuꞌ ko emi mita! Maneniko Manetualain naetuꞌ basa lahenda ra dedean, lahenda Tirus ma lahenda Sidon huhuku na bei kafaꞌ a reme emi huhuku ma mai.
23 Emi lahenda Kapernaum! Besa-besa, ee! Emi bosoꞌ afi mae, neuꞌ ko Manetualain soꞌu emi leo nusatetu-ikutemaꞌ a meu. Taꞌa! Neuꞌ ko Manetualain tuꞌu emi leo naraka a meu! Uniꞌ ko leo tanda heran fo riꞌ Au taon nai emi koro ma dadi nauluꞌ nai kota Sodom, tantu Manetualain ta parluu tao nalulutuꞌ kota tadaluꞌ ria. Huu fo maneniko lahenda Sodom ara rita tanda heran sira, tantu ara foa ela sira tadalu nara so. 24 Tebe! Neuꞌ ko emi mita! Maneniko Manetualain naetuꞌ basa lahenda ra dedean, lahenda Sodom ara huhuku na bei kafaꞌ a neme emi huhuku ma mai!”*
Ramatua Yesus naloo lahenda fo tuka Ni, ela ara dadi tea-mepeꞌ seluꞌ
(Lukas 10:21-22)
25 Yesus dedea basa nae leoꞌ na, boe ma Ana hule-haradoi nae, “Papa! Papa riꞌ manuu haak pareta basa-basan nai lalai ma dae-bafoꞌ a. Au hule makasi dodouꞌ, nana huu Papa mafuni huhukuꞌ neme lahenda tao ao nara malelaꞌ, ma mana koaoꞌ ara. Tehuu Papa soi basa huhukuꞌ sira reuꞌ loan soa-neuꞌ lahenda aanaꞌ ara ma lahenda dale balaroe-balanauꞌ ara. 26 Tebe, Papa! Huu fo ria riꞌ tao na Papa dale Ma namahoꞌo!”
27 Yesus hule-haradoi basa leoꞌ na, boe ma nafada lahenda rai naa nae, “Nenene matalolole! Au Papa Ka nai nusatetu-ikutemaꞌ a fee Au kuasa a katemaꞌ so. Noi Au Papa ka, riꞌ nalelaꞌ Au. Ma noi Au ia fo Ana Na, riꞌ alelaꞌ matetuꞌ Amaꞌ a. Ma Au teka-here lahenda fekeꞌ ara, fo afada si, ela sira boe ralelaꞌ matetuꞌ Ana.
28 Basa manamela-manamakuꞌ emin, mai tuka Au! Basa manalepa bera-bauꞌ emin, leo Au mai! 29 Maneniko emi sipoꞌ Au nanori-nafada Ki, fo laꞌo sama-sama mo Au, sona ita ia sama leoꞌ sapi luku dua hela belaꞌ luku esa. Huu fo Au, dale malole, ma Au dale balaroe-balanauꞌ. Maneniko emi tuka Au, sona emi dadi mapii-baraaiꞌ seluꞌ. 30 Huu fo Au nanori-nafada Ki, ta susa fa. Ma Au pareta Ka, ta beraꞌ a.”
11:5 Yesaya 35:5-6; 61:1 11:10 Maleaki 3:1 11:13 Lukas 16:16 11:14 Maleaki 4:5; Mateos 17:10-13; Markus 9:11-13 11:21 Yesaya 23:1-18; Yeskial 26:1—28:26; Yoel 3:4-8; Amos 1:9-10; Sakaria 9:2-4 11:23 Yesaya 14:13-15; Tutui Masososaꞌ 19:24-28 * 11:24 Mateos 10:15; Lukas 10:12 11:27 Yohanis 3:35; 1:18; 10:15 11:29 Yeremia 6:16